Holcim: Cilj je i dalje nula ozljeda na radu

Razvoj sustava i alata zaštite na radu , mjere sprječavanja nastanka potencijalnih opasnosti i ozljeda na radu,  očuvanje zdravlja i radne sposobnosti  radnika  u skladu s najvišim svjetskim standardima bile su osnovne teme razgovora Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje  zaštite na radu s domaćinima u Holcimovoj tvornici cementa u Koromačnom; Daliborom Fableom,  direktorom tvornice  i Vigorom Kiršićem, stručnjakom zaštite na radu. Sastanku su bili nazočni i Sanja Sambol, viša stručna savjetnica i Antonio Jaić, stručni savjetnik u Službi za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize Zavoda.

Tvornica cementa u Koromačnom  ove godine obilježava vrijedan jubilej – 90 obljetnicu rada pri čemu je područje zaštite na radu dio radne kulture i  svih radnih procesa, a na lokaciji Koromačno bilježi se 410 dana bez ozljede na radu. Kako bi djelovali preventivno i društveno odgovorno tvrtka prilikom izbora vanjskih izvođača primjenjuje direktivu Contractor Safety Managment što  znači da se kod tih poslovnih partnera ispituju kompetencije s područja zaštite na radu i zaštite zdravlja. Takav pristup se odnosi kako na radnike tako i na opremu s kojom partneri raspolažu. Nakon razmatranja ispunjavanja  uvjeta i donošenja odluke, odabrani izvođači prolaze uvodnu obuku o opasnostima na Holcimovoj lokaciji te se prije izvođenja svakog pojedinog radnog zadataka s njima provodi i situacijska analiza primjerena realnim  radnim uvjetima, naglasio je direktor tvornice Fable.

U cilju kvalitetnije komunikacije i organizacije radnih aktivnosti vanjskih izvođača radova, Holcim je uspostavio i tzv. Info centar za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, u okviru kojega se odvijaju obuke, provjere kompetencija, sastanci i sl. Kao i drugi veći pogoni grupacije Holcim i Tvornica cementa u Koromačnom ima cilj uspostavu Safety Parka.

Korisnicima je prilikom ulaska u određeni dio postrojenja ili pogona odmah jasno koji su sigurnosni kriteriji koje mora ispuniti da bi radna aktivnost na tom dijelu bila odrađena na siguran način. U tom smjeru izrađene su precizne procedure i pokazni primjeri za svaku visokorizičnu aktivnost koja se mora poštovati na određenom postrojenju, a cijeli tijek procedura osiguran je dozvolama za izolaciju i zaključavanje opreme, rekao je Dalibor Fable, tehnički direktor.

U cilju podizanja razine prevencije organiziraju se kvartalne radionice na različite teme iz područja zaštite na radu na kojima sudjeluju rukovoditelji pojedinih organizacijskih jedinica i zaposlenici te se putem edukacije utvrđuju konkretne mjere i zaduženja za unapređivanje zaštite na radu uz redovito praćenje izvršenja obveza.

Pored toga, tvrtka djeluje i na širu društvenu zajednicu promičući vrijednosti i značaj sigurnosti pri radu za različite dobne skupine, putem fotografija, izložbi radne i zaštitne opreme, tematskih učeničkih radova, poučnih radionica, pokaznih vježbi i učenja o zdravom načinu  života. Posebna aktivnost u okviru 21. Dana otvorenih vrata realizirana je ove godine u prigodi radnog obilježavanja značajne godišnjice tvrtke.

Kao i kod drugih članica grupacije i u ovoj Holcimovoj tvornici cementa svima je cilj, od radnika do rukovoditelja i Uprave, ostvariti nula ozljeda na radu budući da je to dobro za radnike, poslodavca, vlasnike i društvo u cjelini, istaknuo je Vigor Kiršić, stručnjak zaštite na radu.

Ove godine u više od 90 zemalja u kojima Lafarge Holcim Grupa zapošljava više od 115.000 radnika održani su globalni Dani sigurnosti i zdravlja, kojom prilikom se zaposlenima obratio video porukom glavni direktor LH govoreći u motivacijskom govoru o važnosti dobre zaštite na radu i kompanijskim ciljevima na tom području.

Domaćini su naglasili da su smjernice Lafarge Holcim Grupe u području zaštite na radu iznad zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj, što se  dosljedno provodi u praksi.

Kao primjer dobre prakse kako bi se unaprijedili poslovni procesi i zaštita na radu, direktor Fable ističe poticanje radnika na inovativnost i ideje koje se realiziraju i nagrađuju  dodjelom „zlatne kartice“ koja uključuje određeni novčani iznos i pisano priznanje kao daljnji poticaj za doprinos radnika uspješnom poslovanju i sigurnosti na radu.

Polazeći od primjera dobre prakse i potrebe unapređivanja sigurnosti radnika Zavod za unapređivanje zaštite na radu i tvrtka Holcim od samih početaka rada Zavoda uspostavili su suradnju  kako bi visoke standarde prevencije, zaštite i odgovornosti prenosili u sve radne sredine u Republici Hrvatskoj.

Sve složeniji radni procesi i promjene u uvjetima rada, uz posljedično nove ili promjenljive vrste opasnosti, zahtijevaju nov i sustavan pristup zaštiti na radu. Potrebno je iznalaziti  rješenja koja će zaposlenicima omogućiti uzimanje u obzir načela sigurnosti na svim razinama rada i za sve vrste djelatnosti, oblikovana u odgovarajuće mjere na rutinskoj osnovi. Pri tome, mora se voditi računa da je zakonom i propisima utvrđen  minimum obveza, a ovisno o realnim uvjetima i okolnostima putem inovativnog i kreativnog pristupa moguće je razinu mjera zaštite na radu povećati na primjerenu razinu, poglavito donošenjem kvalitetne procjene rizika i putem utvrđivanja konkretnih i poticajnih  mjera s definiranim  nositeljima i rokovima te redovitom kontrolom izvršenja, napomenuli su predstavnici Zavoda.

Procjena rizika na mjestima rada je ključna komponenta kulture sprječavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. Prevencija je također temeljni element europske i hrvatske legislative na području zaštite na radu. Procjena rizika je prvi bitni korak u prevenciji rizika na radu i upravljanju njima. Za mnoge subjekte   procjena rizika predstavlja veliki izazov, a često njenoj izradi pristupa se bez dovoljno spoznaja o njenoj vrijednosti i mogućim pozitivnim učincima u provođenju prevencije.

Sudjelovanje uprave i managementa na najvišem nivou u području zaštite na radu  ključni je čimbenik za učinkovito organiziranje i upravljanje rješavanjem pitanja  vezanih za siguran i zdrav rad. To je osobito važno zato što glavni razlog  takvog odnosa prema zaštiti na radu  ne treba biti samo ispunjavanje  zakonskih obveza, već ugled tvrtke, očekivanja zaposlenika, njihovo zadovoljstvo poslom, njihova  produktivnost i pozivan utjecaj na ukupno poslovanje i rezultate.

Provedba mjera zaštite na radu  sigurno ne otežava poslovanje, i nije skupa, već naprotiv osiguranje odgovarajućih radnih uvjeta za rad na siguran način te primjeren odnos i ponašanje  svih dionika u radnoj sredini prema zaštiti života i dostojanstvu rada imaju izravan pozitivan učinak na poslovne rezultate, suglasni su sudionici sastanka. Zato je nužno odgovorne čimbenike i najširu  javnost osvješćivati da ulaganje u zaštitu na radu nije trošak, već dugoročno isplativa investicija.

Predstavljanje radnika na području zaštite na radu i zaštite zdravlja putem izabranih povjerenika radnika za zaštitu na radu i putem radničkih predstavnika u Radničkim vijećima jedno je od  ključnih  pitanja u provedbi strategije prevencije. Naravno samo postojanje mogućnosti izbora i njihovog predstavljanja radnika  nije jamstvo pozitivnih pomaka. Nužno je odgovarajuće i redovito osposobljavanje i informiranje, pristup stručnim znanjima kada to zahtijevaju složena pitanja, ali i sustavna potpora sindikata te redovan  socijalni dijalog i partnerstvo s poslodavcima, rečeno je na sastanku.

Razgovarajući o starenju radne snage, demografskom stanju, podizanju razine uvjeta za stjecanje prava na mirovinu i  kretanjima na tržištu rada, zaključeno je da je  u Hrvatskoj  potrebno podignuti i svijest o održivome radnom vijeku i poboljšati razumijevanje njegove važnosti. Europska godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti 2012., koju je organizirala Europska komisija, bila je prvi korak u podizanju razine svijesti o aktivnom starenju te poticanju tvoraca politika da stvore bolje prilike za aktivno starenje.

Zato je namjera  kampanje EU-OSHA 2016.-2017. „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ nadovezivanje na uspjehe Europske godine i daljnji razvoj. Cilj kampanje je podignuti svijest o doprinosu koji različite generacije mogu dati radeći zajedno te potaknuti radnike, predstavnike radnika, poslodavce i druge dionike da zajedničkim snagama podupiru produktivan rad u svakoj životnoj dobi. Prerani odlazak  radnika iz svijeta rada nije rješenje kako za pojedinca, tako niti za poslodavce i društvo, budući da se već sada osjeća nedostatak radne snage, a sustavi mirovinskoga  i zdravstvenog osiguranja opterećeni su manjkom prihoda. Prilika je i obveza da se u ovu značajnu  kampanju djelatno uključe svi  hrvatski poslodavci, sindikati, radnički predstavnici i drugi dionici kako bi izradili vlastite akcijske programe djelovanja na ovom području, koristeći i primjere dobre prakse iz drugih zemalja EU i različitih djelatnosti i tvrtki. Spoznaja da radnici  provode pola ili više vremena od ukupnog vremena provedenog u budnom stanju radeći treba potaknuti svakoga da se zapita što je potrebno učiniti da se poboljšaju uvjeti na mjestima rada. Odgovornim odnosom prema zaštiti na radu cilj produljenja radnog vijeka i očuvanja radne sposobnosti kroz cijeli radni vijek radnika postaje dostižan, istaknuo je ravnatelj Begović.

Zavod za unapređivanje  zaštite na radu  razvijajući međunarodnu suradnju s Europskom agencijom za zaštitu na radu (EU-OSHA) ostvario  je realizaciju paketa potpore za podizanje  svijesti i promociju određenih aktivnosti na područja zaštite na radu, a u okviru toga vezano i za  informiranje o ovoj kampanji u različitim područjima Republike Hrvatske i za širi krug  različitih dionika.

U Republici Hrvatskoj se svake godine  značajan broj radnika ozlijedi na radu ili oboli zbog štetnih  utjecaja određenih čimbenika na zdravlje radnika u radnoj sredini. Materijalne i nematerijalne posljedice su velike, a snose ih radnici, poslodavci i država. Kada se promatra broj  prijavljenih ozljeda na radu Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje od strane poslovnih subjekata od 2011.-2015. godine može se vidjeti da se taj broj kretao od 18.116 do 16.111 ozljeda, dok je priznatih ozljeda na radu bilo u 2011. godini 13.817, a u 2015. godini 13.784. Od toga broja prilikom dolaska i odlaska s posla dogodilo se oko 17 posto ozljeda. Stopa ozljeda na radu na 1.000 radnika kretala se od 13,23 u 2011. godini do 11,4 u 2015. godini. Prema  metodologiji Eurostata na 100.000 radnika stopa ozljeda na radu u RH se kretala od 1.219,67 (od čega na mjestu rada 988,81) u 2011. godini do 1.132,89 (od čega 952,37 na mjestu rada) u 2015. godini. Kada uspoređujemo određene pokazatelje u RH s prosjekom zemalja EU za razdoblje za koje su dostupni podaci onda se može zaključiti da je Hrvatska nešto bolja od tog prosjeka. Međutim, razvidno je da se radi o značajnom broju ozljeda od kojih svaka iziskuje pojedinačnu analizu u radnoj sredini u kojoj se dogodila, a slijedom toga i utvrđivanje uzroka te donošenje konkretnih mjera s ciljem otklanjanja daljnjeg ponavljanja. Posebno je potrebno analizirati više od 2.000 ozljeda na radu koje su prijavljene, a nisu priznate od stane HZZO iz razloga učinjenih  propusta u provedbi mjera zaštite na radu  od strane poslodavca ili radnika.

Kako bi se na akcijski, organiziran  i stručan način pristupilo  provedbi aktivnosti na poboljšanju i unapređivanju zaštite na radu s naglaskom na prevenciju, Zavod za unapređivanje  zaštite na radu pripremio je nacionalnu kampanju “STOP ozljedama na radu” koju je potrebno implementirati u svakoj radnoj sredini. Pored samih radnika i države, korist od ove aktivnosti prije svega će imati sami poslodavci, jer će sudjelovanjem potvrditi i iskazati opredjeljenje za društvenu odgovornost u poslovanju, povećat će produktivnost, otkloniti problem traženja zamjenskih radnika za one na bolovanju, isključiti tužbe za naknadu štete i druge troškove, naglasio je ravnatelj Begović.

Predstavnici Zavoda i Holcima suglasni su da su  za sve građane i državu važni pozitivni efekti manjeg  broja ozljeda na radu, jer se na taj način smanjuju rashodi zbog troškova liječenja, rehabilitacije i bolovanja, ranijeg odlaska u mirovinu ili određenih socijalnih naknada osoba koje su stradale na radu.

Kultura zaštite na radu upućuje na potrebu cjeloživotnog učenja, od najranije životne dobi do završetka radne karijere. Poslovi i područje zaštite na radu su interdisciplinarni, a u praksi se primjenjuju znanja iz različitih područja. To je bio i osnovni razlog pokretanja projekta Zavoda na razvoju programa edukacije djece vrtićke dobi, a nastavno i učenika i studenata prije njihovog ulaska u svijet rada, kao i projekta licenciranja stručnjaka zaštite na radu i njihovog obveznog  stalnog stručnog usavršavanja. Jedino na takav sustavan, stručan i osmišljen način moguće je dugoročno učiniti pozitivne promjene na području prevencije i  zaštite  na radu, istaknuli su ukazujući na tekuće i daljnje planove i aktivnosti predstavnici Zavoda.

U okviru radnog boravka u Holcim tvornici cementa predstavnici Zavoda obišli su proizvodne pogone, upoznali se s organizacijom i mjerama zaštite na radu. Zaključeno je da nema učinkovite zaštite na radu i ostvarivanja zajedničkog cilja – rad bez ozljeda na radu ako nema  suradnje i aktivnog doprinosa svih dionika unutar same tvrtke.