Izostanak suglasnosti za rad u nejednakom rasporedu radnog vremena kao razlog za otkaz ugovora o radu

Člankom 68. stavak 2. Zakona o radu propisano je da trudnica, roditelj s djetetom do osam godina života, radnik koji radi s polovicom punog radnog vremena, koji radi s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta ili radi s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju u skladu s propisom o rodiljnim i roditeljskim potporama, radnik koji radi u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca te radnik koji radi u dodatnom radu mogu raditi u nejednakom rasporedu i preraspodjeli radnog vremena samo ako dostave poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

Činjenica odbijanja davanja izjave o pristanku na rad u nejednakom rasporedu odnosno preraspodijeli radnog vremena za kategorije radnika iz članka 68. stavka 2. Zakona o radu, pri čemu kod poslodavca kao posljedica nastane nemogućnost organiziranja poslovnih procesa (posebno u situaciji kada veći broj radnika odbije dati izjavu), mogla bi biti razlog za otkaz ugovora o radu, međutim navedeno će procjenjivati sud u svakom konkretnom slučaju. Pri tome valja voditi računa o zabrani otkaza za kategorije radnika iz članka 34. Zakona o radu.