Kvalificirani elektronički potpis Zapisnik

Člankom 10. stavcima 4. i 5. Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16 i 120/22) te člankom 9. stavcima 4. i 5. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16 i 120/22) propisana je obveza vlastoručnog potpisivanja Zapisnika.

U tom smislu vlastoručnim potpisom podrazumijeva se i kvalificirani elektronički potpis, koji prema članku 25. stavku 2. Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, te isti ima jednaki pravni učinak kao vlastoručni potpis.

Stoga, mišljenja smo da se kvalificiranim elektroničkim potpisom mogu potpisivati Zapisnici o ispitivanju radne opreme i Zapisnici o ispitivanju radnog okoliša, uz napomenu da je prethodno navedeno pitanje potrebno regulirati Poslovnikom o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu u dijelu koji se odnosi na potpisivanje isprava nakon obavljenih pregleda i ispitivanja radne opreme, odnosno radnog okoliša, u skladu s odredbom članka 8. stavcima 1. i 2. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine, br. 50/19 i 58/22).

Napominjemo da „skenirani“ potpisi nisu kvalificirani elektronički potpisi i kao takvi ne mogu služiti kao vlastoručni potpisi na predmetnim zapisnicima.

Informacije u vezi kvalificiranog elektroničkog potpisa dostupne su na:

https://gospodarstvo.gov.hr/print.aspx?id=371&url=print

https://www.fina.hr/moduli-za-napredni-e-potpis