Sudionici u ispitivanju radne opreme i radnog okoliša

Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine, br. 58/22), propisani su uvjeti koje moraju ispunjavati stručnjaci zaštite na radu na temelju kojih se dobiva ovlaštenje za obavljanje pojedinih poslova zaštite na radu, uključujući i poslove ispitivanja radne opreme.

Odredbama navedenog Pravilnika nije propisano da osobe koje sudjeluju u postupcima pregleda i ispitivanja moraju ispunjavati iste uvjete kao i osobe na temelju kojih se dobiva ovlaštenje za navedena ispitivanja, međutim prema odredbi članka 10. stavka 5. Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme (Narodne novine, br. 16/16 i 120/22), zaključnu ocjenu vezano za navedena ispitivanja može potpisati samo osoba koja ispunjava propisane uvjete za dobivanje ovlaštenja prema Pravilniku o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Osim navedenog, Pravilnikom o pregledu i ispitivanju radne opreme nisu propisani uvjeti stručne spreme za ostale osobe koje sudjeluju u postupku pregleda i ispitivanja radne opreme.

Uvažavajući navedeno, uz osobu koja potpisuje zaključnu ocjenu Zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme i koja mora ispunjavati propisane uvjete za dobivanje ovlaštenja prema Pravilniku o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, u pregledu i ispitivanju mogu sudjelovati osobe sa završenom srednjom školom odnosno završenom visokom školom, uz napomenu da prema odredbi članka 8. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, postupci, uvjeti i metode, uključujući i stručne kadrovske uvjete za obavljanje navedenih ispitivanja trebaju biti utvrđeni Poslovnikom o radu te moraju biti u skladu s propisima zaštite na radu, odnosno u skladu s pravilima struke.

Osobe koje obavljaju preglede i ispitivanja moraju u skladu s odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), biti zaposlene kod ovlaštene fizičke ili pravne osobe. Zaključnu ocjenu vezano za navedene preglede i ispitivanja potpisuje osoba na temelju koje je ovlaštena osoba dobila ovlaštenje (netko od „nositelja ovlaštenja“) te „nositelj ovlaštenja“ svojim potpisom potvrđuje da su pregledi i ispitivanja provedeni u skladu s pravilima struke te da je njima obuhvaćena provjera primjene sigurnosnih zahtjeva u odnosu na prisutne rizike na radnoj opremi odnosno u radnom okolišu.

Odredbom članka 9. stavka 2. Pravilniku o ispitivanju radnog okoliša („Narodne novine“, broj 16/16 i 120/22), propisano je da ako ovlaštena osoba iznimno povjeri ispitivanje pojedinog čimbenika radnog okoliša drugoj ovlaštenoj osobi koja ima u svom sastavu znanstveno-istraživački laboratorij, obvezni su uz vlastiti zapisnik priložiti i izvorni zapisnik (izvještaj) druge ovlaštene osobe koja je obavila to ispitivanje. Iz navedene odredbe vidljivo je da se ista odnosi na slučajeve kada je za provođenje ispitivanja potrebna usluga znanstveno istraživačkog laboratorija, a važno je naglasiti da je u navedenoj odredbi propisano da je ovlaštena osoba obvezna uz vlastiti zapisnik priložiti i izvorni zapisnik (izvještaj) druge ovlaštene osobe koja je obavila to ispitivanje, što znači da ovlaštena osoba može samo u okviru svog ovlaštenja povjeriti obavljanje poslova drugoj ovlaštenoj osobi koja ima u svom sastavu znanstveno-istraživački laboratorij.

Uvažavajući navedeno, ovlaštena osoba koja ne posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova mjerenja kemijskih čimbenika u radnom okolišu ne može angažirati drugu ovlaštenu osobu koja posjeduje ovlaštenje da ispitivanja kemijskih čimbenika obavi umjesto njih.

Ovlaštena osoba koja posjeduje ovlaštenje za ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu, ali nema ovlaštenje za ispitivanje kemijskih čimbenika u radnom okolišu također ne može angažirati drugu tvrtku da u njihovo ime obavljati ispitivanja kemijskih čimbenika.

Napominjemo da je Pravilnik o ovlaštenjima za obavljanje poslova zaštite na radu donesen s ciljem da poslove zaštite na radu obavljaju ovlaštene osobe (osobe koje su na temelju ispunjavanja propisanih uvjeta, za obavljanje istih dobile ovlaštenje).

U pregledu i ispitivanju radne opreme i radnog okoliša mogu sudjelovati osobe koje nisu „nositelji ovlaštenja“, ali trebaju imati završeno obrazovanje iz područja tehničkih znanosti (polja strojarstva i/ili elektrotehnike i/ili kemije što je uvjet za dobivanje ovlaštenja za ispitivanje radne opreme i radnog okoliša), a posao ispitivanja trebaju obavljati u skladu sa strukovnim načelima. U kojoj mjeri će samostalno obavljati pregled i ispitivanja, pitanje je njihove stručnosti i organizacije obavljanja poslova od strane poslodavca ovlaštene osobe, tj. iste mogu samostalno obavljati preglede i ispitivanja, i ne moraju biti pod nadzorom stručnjaka zaštite na radu na temelju kojih je ovlaštena osoba dobila ovlaštenje za ispitivanje radne opreme, međutim zaključnu ocjenu zapisnika potpisuje isključivo jedan od stručnjaka zaštite na radu na temelju kojih je ovlaštena osoba dobila ovlaštenje, na koji način preuzima odgovornost za provedene preglede i ispitivanja.