Manje ozljeda je više novca za druge potrebe

Tvrtku Čistoća d.o.o. za održavanje javne čistoće grada Zadra posjetili  su Vitomir Begović, ravnatelj, i Admira Ribičić, predsjednica Upravnog vijeća Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, a sastanku su bili nazočni:  Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu, te viši stručni savjetnici  Neven Obradović i Marina Borić.

Zadarska Čistoća d.o.o. slijedi tradiciju dužu više od šest desetljeća, počela je s radom 1954. godine kao Savjet za komunalne poslove i stambena pitanja Narodnog odbora općine Zadar, a 1996. godine društvenim ugovorom između grada Zadra i 14 općina Zadarske županije postala je društvo s ograničenom odgovornošću.

O  poslovanju Čistoće d.o.o. kao i provedbi mjera i aktivnosti zaštite na radu  govorili su Ivan Bukvić, direktor Sektora upravljanja sustavima i upravljanja odlagalištem, i Sanja Mijić Plantak, voditeljica Odjela za zaštitu na radu i zaštitu od požara. Sastanku su bili nazočni i sudjelovali u razgovoru Katarina Bilaver, referent ZNR i ZOP, Joso Šimičević, stručni suradnik za ZNR i ZOP, Mladen Ažić, pomoćnik direktora Sektora tehničkih poslova, i Nenad Bačić, sindikalni povjerenik u Čistoći d.o.o.

Nova organizacija rada, modernizacija, povećavanje broja zaposlenih i broja vozila te širenje područja djelovanja obilježili su protekle godine  razvoja Čistoće d.o.o. Tvrtka  djeluje na prostorno veoma širokom području, osim grada Zadra i kopna, poslovne aktivnosti obavlja  i na  otocima u zadarskoj okolici. U ljetnim mjesecima, kada se broj stanovnika utrostruči, Čistoća d.o.o. ulaže dodatne napore kako bi se poslovi obavili bez ozljeda na radu.

Tvrtka ulaže kontinuirane napore i stalno unapređuje mjere zaštite na radu, istaknuo je Ivan Bukvić, direktor Sektora. Učinkovitoj organizaciji  radnih procesa pridonosi primjena  standarda koje je Čistoća d.o.o. implementirala težeći visokim standardima. U primjeni je certifikat ISO 9001:2000 za upravljanje kvalitetom, ISO 14001:2004 za upravljanje okolišem (četvrta tvrtka u zadarskoj županiji koja se uspjela certificirati) te certifikat  OHSAS 18001:2007 za Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu. Sljedeći visoke kriterije 2015. godine uveden je i certifikat za  Sustav upravljanja energijom ISO 50001:2011 te se time ova tvrtka  uvrstila među prvih 10 tvrtki kojima je navedeni certifikat  dodijeljen u Hrvatskoj. Kao dokaz visoke razine opredijeljenosti i brige za promicanje kvalitete Čistoća d.o.o. je 2008. godine primila  Povelju za poticanje i primjenu kvalitete u hrvatskom gospodarstvu koju dodjeljuje  Hrvatsko društvo za kvalitetu.

Čistoća d.o.o. zapošljava  357  radnika, dok se u ljetnim mjesecima zbog povećanog obujma posla angažiraju  sezonski radnici koji kao i stalno zaposleni pohađaju program osposobljavanja za rad na siguran način. Organizacijska  jedinica  zaštite na radu u Čistoća d.o.o.  osnovana je 2012. godine, a u sadašnjem trenutku u njoj su zaposlena tri stručnjaka zaštite na radu – voditeljica, stručnjak zaštite na radu koji posao obavlja na odlagalištu i stručnjak zaštite na radu koji radi na unapređenju sustava.

U obavljanju komunalne djelatnosti radnici su izloženi  velikim rizicima  u prometu, prilikom rada na odlagalištu i posebno pri obavljanju poslova  kod  kojih su prisutne biološke i kemijske štetnosti.

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, naglasio je važnost prevencije, a u tom okviru posebno provođenje kontinuiranih i kvalitetnih programa  osposobljavanja  radnika za rad na siguran način, kao i stalnog stručnog osposobljavanja samih poslodavaca, ovlaštenika poslodavca, povjerenika radnika za zaštitu na radu  i njihovih koordinatora te stručnog usavršavanja  stručnjaka za zaštitu na radu. Posebno je ukazao da procjena rizika čini okosnicu upravljanja zaštitom na radu u Europi i zato ista mora uključiti različite elemente, a sami radnici moraju biti aktivni  sudionici njene izrade, a ne pasivni promatrači.

Sastanak u Čistoći (Fotot:ZUZNR)

Kako  sigurno obavljati radne zadaće, koji su rizici prisutni na mjestima rada i kako ih smanjiti  ili otkloniti – na to pitanje odgovor mora pružiti kvalitetno  izrađena procjena rizika.  Na temelju procjene rizika poslodavac mora osposobiti radnika za rad na siguran način prije početka rada, ako je došlo do promjena u radnom postupku, u slučajevima kada je uvedena nova radne opreme ili je postojeća radna oprema promijenjena, kod uvođenja nove tehnologije,  u slučajevima upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada te kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu. Radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način poslodavac ne smije dopustiti samostalno obavljanje poslova i takav rad ne smije biti duži od 60 dana, podsjetili su na odredbe propisa predstavnici Zavoda.

Razvijajući suradnju s ključnim dionicima u području zaštite na radu, Zavod za unapređivanje  zaštitu na radu proveo je anketu kojom se željelo  utvrditi interese i potrebe za stručnim  usavršavanjem u području zaštite na radu poslodavaca, ovlaštenika poslodavca, povjerenika radnika za zaštitu na radu, stručnjaka zaštite na radu i ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu. Istovremeno  prikupljeni su i podaci o stručnjacima zaštite na radu koji mogu svojim stručnim znanjem i vještinama  određene teme prezentirati drugim polaznicima.  Na temelju prikupljenih podataka  izradit će se  i realizirati plan stručnih usavršavanja namijenjen potrebama interesima različitih dionika.

Radni susret u Čistoća d.o.o. bio je i prilika za najavu Nacionalne  kampanje „STOP ozljedama na radu“, čijom provedbom je namjera smanjiti  broj ozljeda na radu  u naredne tri  godine, očuvati radnu sposobnost  radnika, smanjiti broj odlazaka u prijevremene i  invalidske mirovine, smanjiti gospodarske gubitke te osigurati stimulativnu, sigurnu i zdravu radnu okolinu u kojoj će zaposleni pridonositi rastu produktivnosti.

U zaštiti na radu manje je više, odnosno manje ozljeda je više novca za druge potrebe, istaknuo je ravnatelj Begović.

Kao pomoć u provedbi kampanje poslodavcima i radnicima te drugim dionicima Zavod je izradio vodiče i druge materijale: Vodič za analizu ozljeda na radu s praktičnim primjerom analize ozljeda, Vodič za izradu procjene rizika, Vodič za izradu programa osposobljavanja s predloškom, Vodič za unutarnji nadzor stanja zaštite na radu, Vodič za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu te Akcijski plan mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu s praktičnim primjerom.

Govoreći o nizu aktivnosti Zavoda, ravnatelj Begović istaknuo je da one  imaju  za cilj osnažiti  odgovornost  i  naglasiti značaj aktivne i angažirane uloge  najviše razine managementa  u tvrtkama i ustanovama, u  planiranju i provedbi mjera zaštite na radu, kao i njihovu podršku i  suradnju sa  stručnjacima  zaštite na radu i  radničkim predstavnicima u okviru socijalnog dijaloga i partnerstva.

Sastanak u Čistoći (Fotot:ZUZNR)

Admira Ribičić, članica Upravnog vijeća Zavoda, upoznala je nazočne  predstavnike Čistoće d.o.o. s aktivnošću Upravnog vijeća Zavoda, kao i Hrvatske udruge poslodavaca, posebno u području zakonodavstva i zaštite na radu.

Pojam radne sposobnosti označava ravnotežu između zahtjeva posla i pojedinačnih resursa. Na zahtjev posla utječu sadržaj rada, radno opterećenje, organizacija rada, radni okoliš i rukovođenje, dok pojedinačni resursi ovise o zdravlju i funkcionalnim sposobnostima, vještinama, vrijednostima, stavu i motivaciji. Zato je za promicanje radne sposobnosti potrebno osigurati dobro rukovođenje, aktivno i neposredno sudjelovanje radnika i njihovu  suradnju s upravom, suglasni su predstavnici Zavoda i Čistoća d.o.o.

Predstavnici Zavoda pozvali su Čistoću d.o.o. na djelatno sudjelovanje u Nacionalnoj kampanji ali i  kampanji Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“  2016.-2017. kojoj je temeljni cilj promicanje održivog rada i zdravog starenja od početka pa tijekom cijelog radnog vijeka.

Navedeno  je posebno značajno  u okolnostima kad radna snaga stari, a radni vijek je sve dulji, dok su  istovremeno  prisutni i novi izazovi koji se ogledaju kroz demografske promjene. Zato je težište  potrebno usmjeriti  na mjere  prevencije  tijekom cijelog radnog vijeka kako bi se  spriječile  nesreće povezane s radom, zdravstveni problemi i profesionalne bolesti, a pretpostavka je holistički pristup koji uključuje osiguranje odgovarajućeg radnog okoliša i organizacije rada, cjeloživotno učenje i osposobljavanje, primjereni  stil rukovođenja, ravnotežu poslovnog i privatnog života, mjere  motivacije i razvoj karijera, zaključeno je na kraju sastanka predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i Čistoća d.o.o. Zadar.

Predstavnici Zavoda i Čistoće d.o.o. razmijenili su mišljenja i stavove i o nizu drugih pitanja i propisa vezanih uz uvjete rada, organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika.

Sastanak u Čistoći (Fotot:ZUZNR)