Mišljenje MRMS o obavljanju poslova zaštite na radu

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dalo je sljedeće mišljenje u vezi s obavljanjem poslova zaštite na radu kod poslodavca. Mišljenje objavljujemo u cijelosti.

Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, uključujući i uvjete za njihovo obavljanje, propisano je odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu („Narodne novine“, broj 112/2014, 43/2015, 72/2015, 140/2015). Prema odredbi članka 2. stavka 1. i 2. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, poslove zaštite na radu kod poslodavca može obavljati stručnjak zaštite na radu ako ispunjava uvjete propisane navedenim Pravilnikom te stručnjak zaštite na radu može kod poslodavca, ovisno o broju radnika i djelatnosti, obavljati poslove zaštite na radu kao stručnjak zaštite na radu I. ili II. stupnja. Odredbom članka 2. stavka 3.navedenog Pravilnika propisano je da stručnjak zaštite na radu koji kod poslodavca obavlja poslove zaštite na radu odnosno poslodavac koji sam obavlja poslove zaštite na radu, mora imati odgovarajuće obrazovanje iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti ili iz drugog područja koje odgovara djelatnosti poslodavca. Navedene odredbe članka 2. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, odnose se na stručnjake zaposlene kod poslodavaca, a također i na stručnjake koje je ovlaštena osoba odredila za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca. Napominjemo da prema odredbi članka 3. stavka 1. Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita, u slučaju kada osposobljavanje radnika za rad na siguran način provode stručnjaci zaštite na radu iz ovlaštene osobe, isti moraju biti stručnjaci zaštite na radu II. stupnja koji imaju osnovna andragoška znanja. Uvažavajući navedeno, ovlaštena osoba može za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 49 radnika, odrediti stručnjaka zaštite na radu II. stupnja koji je završio preddiplomski studij sigurnosti (bacc. ing. sec.) te koji ima osnovna andragoška znanja. Navedeni stručnjak može također obavljati osposobljavanje radnika za rad na siguran način kod poslodavaca kojima ovlaštena osoba pruža usluge obavljanja poslova zaštite na radu.

Prema Prilogu II. Pravilnika o izradi procjene rizika („Narodne novine“, broj 112/2014),  poslovima s malim rizicima smatraju se administrativni, uredski poslovi i slični poslovi, a iz popisa poslova navedenih u Prilogu II. Pravilnika o izradi procjene rizika vidljivo je da uz osobe iz područja tehničkih, biotehničkih i prirodnih znanosti, iste obavljaju i osobe društvenih znanosti te kada se radi o pretežnom obavljanju poslova s malim rizicima (više od 80 % radnika), stručnjak zaštite na radu može također biti osoba koja ima obrazovanje iz područja društvenih znanosti (npr. ekonomija, pravo, psihologija, pedagogija i sl.), a također i iz drugih područja koja se mogu svrstati u poslove s malim rizicima. Prema navedenom ovlaštena osoba može odrediti stručnjaka zaštite na radu sa završenim preddiplomskim studijem ekonomske struke (bacc. oecc.), za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 49 radnika, u djelatnostima trgovine i financija odnosno u djelatnostima gdje se pretežno obavljaju poslovi s malim rizicima te ako isti stručnjak zaštite na radu II. stupnja ima osnovna andragoška znanja, on može također obavljati osposobljavanje radnika za rad na siguran način kod navedenih poslodavaca, kojima ovlaštena osoba pruža usluge osposobljavanja.

Uvjeti koje moraju ispunjavati stručnjaci zaštite na radu na temelju kojih se dobiva ovlaštenje za obavljanje pojedinih poslova zaštite na radu, uključujući i poslove pregleda i ispitivanja radne opreme te ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu, propisani su Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu („Narodne novine“, broj 112/2014 i 84/2015). Odredbama navedenog Pravilnika nije propisano da osobe koje obavljaju preglede i ispitivanja moraju ispunjavati iste uvjete kao i osobe na temelju kojih se dobiva ovlaštenje za navedena ispitivanja, tj. za osobe koje obavljaju preglede i ispitivanja nije propisana stručna sprema (stupanj) te nije propisano potrebno radno iskustvo, već je jedini uvjet da u skladu s odredbama Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14. i 127/17.), osobe koje obavljaju preglede i ispitivanja budu zaposlene kod ovlaštene fizičke ili pravne osobe. Osobe koje obavljaju preglede i ispitivanja ne moraju nužno imati položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu. Prema navedenom, vezano za Vaša pitanja, preglede i ispitivanja radne opreme te ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu, mogu obavljati osobe sa završenim studijem iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, uključujući i osobe sa završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem sigurnosti (struč. spec. ing. sec.), i osobe sa završenim preddiplomskim studijem sigurnosti (bacc. ing. sec.). Zaključnu ocjenu vezano za navedene preglede i ispitivanja potpisuje osoba na temelju koje je ovlaštena osoba dobila ovlaštenje (netko od „nositelja ovlaštenja“) te „nositelj ovlaštenja“ svojim potpisom potvrđuje da su pregledi i ispitivanja provedeni u skladu s pravilima zaštite na radu i pravilima struke, a također potvrđuje i da osobe koje su preglede i ispitivanja provele, imaju potrebna znanja. Ovlaštena osoba poslovnikom utvrđuje postupke, uvjete i metode za obavljanje navedenih ispitivanja u skladu s odredbama članka 8. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.

Poslodavac koji provodi osposobljavanje za rad na siguran način i ovlaštena osoba koja provodi osposobljavanje za rad na siguran način, ne moraju mijenjati obrazac ZOS vezano za potpis radnika u praktičnom dijelu zapisnika o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način, ali napominjemo da mogu izmijeniti zapisnik na način da u praktičnom dijelu provjere dodaju potpis radnika. Prema navedenom, oba se zapisnika smatraju pravovaljanima.