Plava laguna d.d.: Zaštita na radu nema alternative

Polazeći od značaja turizma za gospodarski razvoj i rast BDP-a u našoj zemlji, velik broj zaposlenih u toj djelatnosti, uvjete rada kao i prisutne rizike na radu, Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sa suradnicima Muhidinom Omerdićem, voditeljem Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize i Antonijjem Jaićem, stručnim savjetnikom posjetio je kompaniju Plava laguna d.d. u Poreču. U razgovoru s predstavnicima Uprave i radnika neposredno se upoznao s organizacijom, upravljanjem i suradnjom svih ključnih dionika u području zaštite na radu.

Sastanku su uz člana Uprave Nevena Stavera bili nazočni ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu i članovi Odbora zaštite na radu; Dragan Pujas, direktor sektora za operacije, Siniša Jelavić, direktor Područnog centra 4, Ivan Stojnić, direktor Područnog centra 3, Franko Beaković, direktor Područnog centra 2, Igor Vidas, direktor Područnog centra Autokampovi, Saša Pilat, direktor Područnog centra Sport i pomoćne djelatnosti, Slavko Šošić, koordinator povjerenika radnika za zaštitu na radu, Gordana Deak, predsjednica Radničkog vijeća i Velimir Brečević, voditelj Službe zaštite na radu.

Član Uprave Plava laguna d.d. Neven Staver, uvodno je predstavljajući kompaniju naglasio da iza nje stoji već više od pola stoljeća uspješnog rada i razvoja temeljenog na ekološkim principima i održivom razvoju. Tvrtka je stalno zauzimala lidersko mjesto u hrvatskom turizmu, neprekidno oplemenjujući ukupnu ponude i prilagođavajući se potrebama sve zahtjevnijeg turističkog tržišta. Osnovna djelatnost društva je ugostiteljstvo i turizam, a pored osnovnih registrirano je i za obavljanje  drugih djelatnosti.

Plava laguna je društvo koje zapošljava na vrhuncu sezone oko 1.400 radnika a prosječno godišnje više od 900 radnika. U svojim smještajnim kapacitetima, oplemenjenim i prilagođenim gostu kroz stalna ulaganja, dnevno može primiti preko 20 tisuća gostiju, od toga više od 8 tisuća u hotelima i apartmanima, te preko 12 tisuća u autokampovima. Na godišnjoj razini ostvaruje preko 2,3 milijuna noćenja. Raspolaže i s 360 vezova u dvije marine te nizom ugostiteljskih, sportskih i ostalih sadržaja koji upotpunjuju ponudu.

– U kompaniji se prosječno godišnje evidentira 20-tak ozljeda na radu od kojih je dio vezan za putovanje prilikom dolaska i odlaska s posla. Posebna pozornost usmjerena je na osposobljavanje radnika za rad na siguran način što je osobito značajno zbog velikog broja angažiranih sezonskih zaposlenika čiji se nedostatak sve više osjeća na tržištu rada svake godine. Zaštitom na radu trebali bi se baviti unutar kompanije i češće, neovisno o trendu koji ukazuje na stagnaciju pa je dolazak predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu prilika i poticaj našoj većoj angažiranosti na prevenciji i sudjelovanju u kampanjama kojima se ukazuje na značaj sprečavanja nastanka ozljeda na radu. Kompanija osigurava smještaj i tri topla obroka radnicima koji tijekom sezone rade u turističkim objektima, a 75 posto tog troška sufinancira poslodavac. Organizacijom rada nastoji se postići ravnoteža između zahtjeva posla i mogućnosti radnika, zaključio je Neven Staver, član Uprave Plave Lagune d.d.

– Kao tvrtka s više od 250 zaposlenih Plava laguna d.d. ima ustrojenu Službu zaštite na radu i udovoljava svim zakonskim propisima. Tijekom ove godine proveli smo oko 400 osposobljavanja za rad na siguran način za radnike koji su po prvi puta zaposleni na sezonskim poslovima ili na novim poslovima za koje prije nisu bili osposobljeni .Redovito provodimo i sva propisana ispitivanja pri čemu smo svjesni da zakon propisuje minimum obveza, a sami moramo procijeniti je li to dovoljno kako bi rad bio siguran i bez rizika za radnike. Pratimo i broj izostanaka s posla zbog ozljeda na radu, ukupan broj izgubljenih radnih dana i prosjek trajanja bolovanja, kako bi temeljem tih pokazatelja planirali i provodili odgovarajuće aktivnosti. Međutim, zamjećujemo da su kriteriji medicine rada prilikom ocjene radne sposobnosti radnika za određene poslove različiti pa bi to trebalo uskladiti- istaknuo je Velimir Brečević, voditelj Službe zaštite i dodao kako osiguranje potrebnih financijskih i materijalnih sredstava za zaštitu na radu u poslovnim planovima kompanije nikada nije bio problem te da na tome području postoji visoka razina razumijevanja i suradnje s Upravom, zaključio je Brečević.

Ukazujući na problem prilikom prijava ozljeda na radu i nove šifre predstavnici Plave lagune d.d. napomenuli su da isti obuhvaća manji broj radnih mjesta nego što je to bilo prije, a u ugostiteljstvu i turizmu tvrtke imaju različite nazive radnih mjesta za slične poslove. Stoga bi bilo korisno poraditi na ujednačavanju i standardizaciji naziva poslova.

Gordana Deak, predsjednica Radničkog vijeća i Slavko Šošić, koordinator povjerenika radnika za zaštitu na radu osvrnuli su se na aktivnosti radničkih predstavnika i suradnju s poslodavcem i drugim dionicima u provedbi mjera zaštite na radu naglasivši suradan pristup i zajedničku uključenost.

Govoreći o kretnju ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu, ravnatelj Zavoda Begović upoznao je nazočne da je stopa na 1.000 radnika u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 8,31 i ta djelatnost nalazi se na 14 mjestu od ukupno 21 promatranih prema NKD-2007. Od ukupno 752 ozljede u ovoj djelatnosti najveći broj dogodio se u Istarskoj županiji, a slijede Primorsko-goranska županija i Grad Zagreb. Oko 20 posto navedenih ozljeda dogodilo se na putu, a 80 posto na mjestima rada. Na nacionalnoj razini od 2013.-2015. godine porast je dana privremene nesposobnosti za rad zbog ozljeda i profesionalnih bolesti, kao i prosječnog dnevnog izostanka radnika s rada zbog navedenih razloga, a time i stope privremene nesposobnosti za rad.

U ugostiteljstvu i hotelijerstvu upotrebljavaju se različiti strojevi, uređaji i druga oprema te razni energenti pa su prisutni i brojni rizici. Zato je posebnu pozornost nužno usmjeriti na sredstva rada koja moraju biti ispravna, a u suprotnome ne smiju se koristiti jer mogu uzrokovati nesreće i ozljede s teškim posljedicama.

Nacionalnom kampanjom „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. koja se u Republici Hrvatskoj po prvi puta organizira namjera nam je unaprijediti područje zaštite na radu, polazeći od opredjeljenja da su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa, istaknuli su predstavnici Zavoda. Utvrđivanje stvarnog stanja u području zaštite na radu te donošenje akcijskog plana mjera s konkretnim nositeljima i rokovima na razini svake pojedine tvrtke i ustanove otvara prostor za postizanje pozitivnih učinaka. Predstavnici Zavoda predložili su nazočnim predstavnicima Plave lagune d.d. da se aktivno uključe u kampanju, pristupe formiranju tima u okviru kojeg će se ostvariti djelatno sudjelovanje i suradnja svih ključnih dionika uz kreiranje određenih natjecateljskih kriterija te primjenu određenih stimulativnih mjera za pojedince i organizacijske cjeline.

sastanak, Plava laguna d.d. (Foto: ZUZNR)

Funkcionalna organizacija zaštite na radu na razini svake pojedine tvrtke, redovita i konstruktivna suradnja poslodavca i njegovih ovlaštenika te ključnih službi kao što su ljudski resursi i zaštita na radu, dobra i redovita komunikacija s predstavnicima sindikata i radničkim predstavnicima, uz stručno osposobljavanje radnika, primjerenu organizaciju rada i opterećenja zaposlenih, stalno ulaganje u poboljšanje i unapređivanje uvjeta rada, izradu realne procjene rizika za svako mjesto rada, provođenje unutarnjeg nadzora i preventivne aktivnosti mogu pridonijeti smanjenju broja ozljeda na radu i njihove težine, manjim izostancima s rada, smanjenju troškova i boljim poslovnim rezultatima, naglašeno je tijekom razgovora predstavnika Zavoda i kompanije Plava laguna d.d.

Kako je Zakonom o zaštiti na radu utvrđena obveza poslodavca da u okviru procjene rizika provodi prevenciju stresa na radu ili u vezi s radom, u okviru svake radne sredine potrebno je uspostaviti dobru organizaciju rada, planiranje i rukovođenje, smanjiti rad pod pritiskom te utvrditi rizike stresa i mjere učinkovitog upravljanja stvarajući uvjete za zdravo i sigurno radno okruženje, istaknuli su predstavnici Zavoda.

Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analizu ukazao je na obvezu primjene mjera zaštite na radu u svim dijelovima procesa rada, uključivo i administrativnim prostorima i poslovima, važnost unutarnjeg nadzora te je predložio da se isto učini u zajedničkoj suradnji predstavnika kompanije, ovlaštene tvrtke koja pruža usluge zaštite na radu i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

– Posebno je važna zadaća implementirati ciljeve kampanje Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. u svakoj radnoj sredini kako bi se praktično promicao održivi rad, zaštita na radu i zaštita zdravlja na mjestu rada zbog sve starije radne snage. Ključni je zadatak osigurati poboljšanje uvjeta rada, kvalitete mjesta rada, podizati radnu osposobljenost radnika, prilagođavati mjesta rada radnicima čime se postiže povećanje produktivnosti, produžuje radni vijek, poboljšava psihofizičko zdravlje radnika i smanjuju izostanci zbog bolovanja, naglasio je ravnatelj Begović.

Ravnatelj Zavoda Begović govorio je i o važnosti dobrog upravljanja i ulaganja u zaštitu na radu, istaknuo primjere dobre prakse iz hrvatskih i europskih tvrtki čije prenošenje i primjena pozitivnih iskustava može pridonijeti poboljšanju i unapređivanju uvjeta rada i zaštite na radu u svim djelatnostima i radnim sredinama. Potrebno je sve ključne čimbenike i najširu javnost osvješćivati da ulaganje u zaštitu na radu nije trošak, već dugoročno isplativa investicija. Pozitivni primjeri poslodavaca, koji su svjesni važnosti ovog područja primijenili višu razinu mjera zaštite na radu od minimalno propisane dokazuju njihovu osviještenost i društvenu odgovornost.

Socijalni dijalog u području zaštite na radu između poslodavca i zaposlenika, odnosno njihovih predstavnika te učinkovit rad Odbora za zaštitu na radu u značajnoj mjeri mogu pridonositi podizanju svijesti o značaju prevencije, boljem informiranju, edukaciji i motivaciji zaposlenih, smanjivanju izostanaka s rada zbog ozljeda i bolovanja te odlazaka u prijevremene i invalidske mirovine pa su predstavnici Zavoda predložili da se donošenjem poslovnika o radu i godišnjeg programa rada intenzivira rad Odbora za zaštitu na radu na razini kompanije.

Tijekom sastanka razgovaralo se i o provođenju izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu što je moguće organizirati u ožujku 2017. godine zajedno s izbornim postupkom za članove radničkog vijeća, kao i o obvezama poslodavca u odnosu na redovito informiranje, savjetovanje i postupak suodlučivanja s radničkim vijećem o mjerama u vezi sa zaštitom na radu i zaštitom zdravlja radnika, organizacijom rada, radnim vremenom i drugim pitanjima kojima se može utjecati na poboljšanje uvjeta rada.

Osiguranje stimulativne, sigurne i zdrave radne okoline, podizanje svijesti o značaju prevencije potencijalnih rizika, razvoj kulture u provedbi mjera zaštite na radu, informiranje, edukacija i motiviranje svih dionika nema alternative, zaključili su sudionici sastanka.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i kompanije Plava laguna d.d. zaključili su da je radni susret bio izuzetno koristan za daljnje planiranje i provođenje aktivnosti u području zaštite na radu te će se suradnja nastaviti.

sastanak, Plava laguna d.d. (Foto: ZUZNR)