Sklapanje ugovora o radu nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu

Prijelaznom odredbom članka 64. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu propisano je da se na ugovore o radu koji su sklopljeni na određeno vrijeme, a koji prije stupanja na snagu ovoga Zakona nisu prestali, neće primjenjivati odredba članka 2. ovoga Zakona do isteka vremena na koje su sklopljeni.

U okviru instituta ugovora o radu na određeno vrijeme, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu uvode se nova ograničenja za sklapanje ugovora na određeno vrijeme, pri čemu se sukladno prijelaznim i završnim odredbama Zakona, na ugovore koji su sklopljeni prije stupanja na snagu Zakona neće primjenjivati propisana ograničenja (postojanje objektivnog razloga za svaki, pa tako i za prvi ugovor o radu na određeno vrijeme, trajanje ugovora koje ne može biti duže od tri godine niti za prvi ugovor te ograničenje broja uzastopno sklopljenih ugovora o radu na najviše tri ugovora u okviru razdoblja od tri godine).

U skladu s navedenim, ugovori o radu koji su sklopljeni prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu će se primjenjivati i nadalje onako su ugovoreni. Međutim, poslodavac koji s radnikom sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, počevši od 1. siječnja 2023. godine će biti  u obvezi voditi računa o svim navedenim ograničenjima, pri čemu će se i u odnosu na broj ugovora o radu i u odnosu na njihovu uzastopnost uzimati u obzir i prethodno sklopljeni ugovori, bez obzira na datum njihovog sklapanja.