Način određivanja plaće

Sukladno odredbi članka 15. stavka 1. točke 8. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) svaki ugovor o radu mora sadržavati i odredbu o bruto plaći, uključujući i bruto iznos osnovne odnosno ugovorene plaće, dodacima te ostalim primicima za obavljeni rad kao i razdobljima isplate tih primanja i ostalih primitaka na temelju radnog odnosa na koja radnik ima pravo. Dakle, plaća radnika mora biti određena (na način da je ugovorom o radu utvrđen njen iznos) ili odrediva (na način da je ista utvrđena kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu na koje upućuje ugovor o radu). Ako osnove i mjerila za isplatu plaće nisu uređeni kolektivnim ugovorom, poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika dužan ih je utvrditi pravilnikom o radu. Poslodavac koji nije u obvezi donošenja pravilnika ili osnove i mjerila njime nije uredio, dužan ih je ugovoriti ugovorom o radu sklopljenim s radnikom. Pri tome, osnove i mjerila za isplatu plaće radnika ne mogu biti poslovna tajna.

U smislu odredbe članka 90.b Zakona o radu pojam plaće obuhvaća plaću u njezinom bruto iznosu te je poslodavac u trenutku isplate plaće prema posebnim propisima dužan iz bruto plaće obračunati i obustaviti doprinose iz plaće, porez na dohodak, prirez porezu na dohodak te neto svotu koju izravno isplaćuje radniku. Na dan isplate plaće poslodavcu dospijeva i obveza plaćanja doprinosa na plaću, koji su propisani kao obveza poslodavca.