Neisplata plaće

U skladu s temeljnim obvezama i pravima iz radnog odnosa koje su propisane Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17), poslodavac je u radnom odnosu radniku obvezan dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću. Ukoliko poslodavac radniku na dan dospjelosti ne isplati plaću, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata, radniku dostaviti obračun iznosa kojeg je bio dužan isplatiti. Takav se obračun smatra ovršnom ispravom i omogućuje radniku da u postupku prisilnog ostvarenja tražbina, naplati svoja potraživanja od poslodavca.

Poslodavac koji ne postupi na navedeni način, čini prekršaj sankcioniran odredbom članka 229. stavka 1. točke 34. Zakona o radu. Budući da Inspekcija rada koja u okviru svoga djelokruga nadzire pravilnosti u radu poslodavaca, djeluje okviru Državnog inspektorata, upućujemo Vas da ukoliko imate saznanja da je poslodavac počinio prekršaj sankcioniran Zakonom o radu, o tome obavijestite Državni inspektorat, Inspekciju rada u Zagrebu, Šubićeva 29 ili podnesite prijavu putem kontakt obrasca kojemu se može pristupiti putem poveznice.

https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83 .

U slučaju kada radnik nema obračuna plaće, svoje novčano potraživanje može ostvarivati pred nadležnim sudom, uz napomenu da isto zastarijeva za pet godina od dana dospijeća.