Nadzor rada ovlaštenih osoba za ZNR: KORISTI UČINKOVITE ZNR NADMAŠUJU TROŠKOVE

U okviru redovitih aktivnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih akata, Zavod za unapređivanje zaštite na radu tijekom 2017. godine provodio je intenzivne nadzore nad radom ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba kojima su u upravnom postupku izdana rješenja o ovlaštenjima za obavljanje određenih poslova zaštite na radu.

Na osnovu ispunjenih uvjeta Zavod je izdao ovlaštenja za poslove zaštite na radu kod poslodavca, osposobljavanje za zaštitu na radu (radnika za rad na siguran način, poslodavaca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu), za izradu procjene rizika, za ispitivanje radne opreme, te za ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu.

Trenutno u Republici Hrvatskoj ovlaštenja posjeduje 141 pravna i fizička osoba s kojima poslodavci mogu sklapati ugovore o obavljanju pojedinih poslova.

Nakon početka rada Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, kao središnje javne ustanove nadležne za područje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj po prvi puta na sustavan i stručan način pristupilo se organizaciji i provedbi nadzora i revizije poslovanja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu.

Temeljem ovlasti i odgovarajućih akata Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za pojedine nadzore rada ovlaštenih osoba imenovao je članove komisija, a nakon uvida i provjere obavljanja određenih poslova u pojedinim slučajevima naložena je u primjerenom roku provedba odgovarajućih dopunskih aktivnosti radi otklanjanja uočenih nedostataka, te su predložene druge potrebne mjere s ciljem podizanja razine kvalitete u obavljanju poslova zaštite na radu.

Zavod je u protekloj godini poduzimao mjere na otkrivanju i sprječavanju nelegalnog obavljanja poslova zaštite na radu pri čemu je ostvarena suradnja s drugim nadležnim institucijama.

S ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu održana su i dva radna sastanka na kojima su predstavnici Zavoda prezentirali rezultate provedenih nadzora, te ukazali na uočene nedostatke i neodložne korekcije radi odgovornog i učinkovitog obavljanja povjerenih poslova u području zaštite na radu.

U 2018. godini Zavod za unapređivanje zaštite na radu nastaviti će obavljati stručni nadzor nad radom ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu kao i reviziju poslovanja ovlaštenih osoba, djelovati na sprječavanju nelegalnog rada u području zaštite na radu, a pristupiti će se i unosu propisanih isprava i evidencija od strane ovlaštenih osoba u Informacijski sustav zaštite na radu Zavoda, čime će se omogućiti kvalitetnija kontrola i nadzor.

Kao i u proteklom razdoblju i u ovoj godini Zavod za unapređivanje zaštite na radu će polazeći od svoje uloge, programskih ciljeva i nadležnosti pružati stručnu pomoć, te poticati zajedničku suradnju, profesionalnost, stručnost i izvrsnost, te sinergijsko djelovanje stručnjaka za zaštitu na radu i ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu, kako bi unaprijedili prevenciju rizika na radu, razvijali kulturu zaštite na radu, informirali, educirali i motivirali sve ključne dionike na učinkovitiju provedbu aktivnosti, kojima je cilj spriječiti nesreće i ozljede na radu, profesionalne i bolesti povezane s radom, te gospodarske gubitke.

Ulaganjem u dobre uvjete i primjerenu organizaciju rada uz angažirano i djelatno sudjelovanje menadžmenta, sindikata i radnika, kvalitetnu stručnu pomoć stručnjaka za zaštitu na radu i ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu, moguće je uspostaviti učinkovito upravljanje zaštitom na radu i ostvariti mjerljive rezultate u svakoj radnoj sredini. Koristi od preventivnih mjera zaštite na radu nadmašuju troškove i potvrđuju činjenicu da nema uspješnog gospodarstva bez učinkovite zaštite na radu, rekao je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda.