Nastavni program usavršavanja za posao specijalista/ice zaštite na radu

Program usavršavanja za poslove specijalista/ice zaštite na radu provodi se s ciljem da se polaznici usavrše sukladno potrebama za obavljanje poslova zaštite na radu za određenog poslodavca i/ili ovlaštenika poslodavca.

Polaznici usavršavanja su osobe koje poslodavac uputi na usavršavanje ili osobe koje će polaziti usavršavanje za vlastite potrebe radi lakšeg zapošljavanja ili promjene poslova koje radnik obavlja.

Usavršavanje je namijenjeno:

 • Osobama koje su poslodavci ili ovlaštenici poslodavca koji zapošljavaju do uključivo 49 radnika, koji će sami obavljati poslove zaštite na radu ili će ih povjeriti svom ovlašteniku,
 • Osobama koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju do 49 radnika,
 • Osobama koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod onih poslodavaca koji zapošljavaju od 50 do uključivo 249 radnika i kod kojih najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima,
 • Osobama koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju od 250 do 499 radnika više od 500 radnika i kod kojeg najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima,
 • Osobama koje se žele usavršiti za stručnjaka/inju zaštite na radu I. stupnja i zaposliti se na ovim poslovima kod poslodavaca.

U program usavršavanja za poslove specijalista/ice zaštite na radu može se upisati osoba koja ima sljedeće uvjete:

 1. Napunila je 18 godina života,
 2. Ima minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju,
 3. Ima minimalno radno iskustvo 6 mjeseci kod poslodavca.

Jedinstveni nastavni program usavršavanja za poslove specijalista/ice zaštite na radu izrađen je u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu, na osnovu članka 83. stavka 4. točke 2. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14., 118/14. i 154/14.) te je dobio pozitivno stručno mišljenje od strane Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Program izvode registrirane ustanove za obrazovanje odraslih na teritoriju RH koje su preuzele ovaj program, te ispunile sve druge propisane uvjete (materijalne i kadrovske) i dobile rješenje o odobrenju za realizaciju ovog obrazovnog programa od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Uspješnim završetkom programa usavršavanja za poslove specijalista/ice zaštite na radu polaznik/ca stječe kompetencije kojima će uspješno:

 1. Obavljati poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja na stručan i siguran način
 2. Izraditi procjenu rizika
 3. Primijeniti pozitivne propise iz područja zaštite na radu, tehničkih standarda i normi, kojima se razina rizika od opasnosti, štetnosti i napora može umanjiti ili svesti na prihvatljivu mjeru,
 4. Provoditi interne nadzore procesa rada i opreme, pregledati i sudjelovati u provođenju ispitivanja radnog okoliša, sredstva rada i instalacija, prepoznavati vrste opasnosti i štetnosti te rizike u procesu rada kao i primijeniti odgovarajuća pravila zaštite na radu,
 5. Organizirati osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način,
 6. Koristiti znakove sigurnosti i natpisa u skladu s utvrđenim pravilima,
 7. Voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz područja zaštite na radu,
 8. Provoditi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i pružati stručnu   pomoć poslodavcu, ovlaštenicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu,
 9. Surađivati s tijelima inspekcije rada, sudjelovati u inspekcijskim nadzorima i surađivati sa specijalistima medicine rada,
 10. Organizirati zaštitu na radu i primijeniti pravila zaštite na radu kod poslodavca,
 11. Prijaviti ozljede na radu sukladno zakonskim propisima te obavljati analize i istraživanja uzroka nastanka ozljeda radi sprječavanja ponavljanja istih,
 12. Obavještavati poslodavca i odgovarajuće službe poslodavca o stanju zaštite na radu, potrebnim mjerama i aktivnostima za otklanjanje uočenih nedostataka,
 13. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći kao i mjere zaštite okoliša,
 14. Unapređivati stanja zaštite na radu uključivo i prevenciju stresa na radu i u vezi s radom.

Završetkom programa polaznici ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine, br. 112/14., 43/15. i 72/15.).