Obveze poslodavca iz zaštite na radu

Zakonom o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) uređuje se sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, a osobito nacionalna politika i aktivnosti, opća načela prevencije i pravila zaštite na radu, obveze poslodavca, prava i obveze radnika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, djelatnosti u vezi sa zaštitom na radu, nadzor i prekršajna odgovornost te se osniva Zavod za unapređivanje zaštite na radu i utvrđuje njegova djelatnost i upravljanje (čl. 1. st. 1.). Svrha Zakona je sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom (čl. 1. st. 2.).

Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima (čl. 17. st. 1.),  u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima (čl. 19. st. 1.) neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova (čl. 19. st. 3.). Prenošenje ovlaštenja za provođenje zaštite na radu ne oslobađa poslodavca odgovornosti (čl. 19. st. 4.)

 

Preuzmite u PDF-u:Obveze poslodavca prema Zakonu o zaštiti na radu