Obračun naknade plaće

U skladu sa člankom 95. Zakona o radu, za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, radnik ima pravo na naknadu plaće.

Ako navedenim izvorima prava nije utvrđena visina te naknade, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca.

U slučaju kada radniku u prethodna tri mjeseca nije isplaćena plaća nego naknada plaće, kao osnovica bi se trebala uzeti ona plaća koju bi radnik primio da je radio.