Određivanje minimalne plaće za radni odnos kraći od mjesec dana

Sukladno članku 3. stavku 1. Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, br. 118/18 i 120/21) minimalna plaća je najniži mjesečni iznos bruto plaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu.

Stavak 7. istoga članka propisuje da se minimalna plaća radnika koji je u radnom odnosu s poslodavcem manje od mjesec dana, utvrđuje i isplaćuje razmjerno trajanju radnog odnosa odnosno vremena provedenog na radu u tom mjesecu, a u slučaju kada radnik radi u nepunom radnom vremenu i razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

Pri tome treba naglasiti da se trajanje radnog odnosa tijekom mjeseca računa razmjerno ukupnom broju dana mjeseca. Primjerice, ako je radni odnos započeo 17. siječnja 2022. godine, do kraja mjeseca ima 15 kalendarskih dana, odnosno (u slučaju ugovorenog punog radno vrijeme od 40 sati tjedno, pet dana u tjednu, od ponedjeljka do petka) 11 radnih dana odnosno 88 radnih sati. Broj radnih sati u razdoblju trajanja radnog odnosa ovisi o pojedinačnom rasporedu radnog vremena svakog radnika.

U navedenom slučaju, s obzirom da mjesec siječanj 2022. ima mjesečni fond sati od 168 sati (160 radnih sati i 8 sati blagdana) poslodavac će biti u obvezi obračunati plaću za 88 odrađenih sati u iznosi u od 2.455,36 kuna (4.687,50 : 168 x 88).

Dakle, način obračuna pripadajuće minimalne plaće je kako slijedi: iznos minimalne plaće podijeli se s ukupnim brojem radnih sati u mjesecu (uvećano za dane koje se ne rade, a za koje radnik ima pravo na naknadu plaće), a dobiveni iznos se množi sa odrađenim satima u razdoblju trajanja radnog odnosa.

Dodatno, ako je radnik zaposlen na nepuno radno vrijeme, primjerice pola radnog vremena, tada se u obzir uzima i navedena činjenica, pa se iznos minimalne plaće određuje i razmjerno ugovorenom nepunom radnom vremenu, dakle pola od iznosa za puno radno vrijeme.