Opomena u slučaju kršenja obveza iz radnog odnosa

Zakonom o radu je propisan postupak prije otkazivanja uvjetovanog ponašanjem radnika, na način da je poslodavac dužan radnika pisano upozoriti na obvezu iz radnog odnosa i ukazati mu na mogućnost otkaza u slučaju nastavka povrede te obveze, osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini.

Upozorenje poslodavca je izjava koja nema neposredan pravni učinak, već proizlazi upravo iz navedene zakonske obveze poslodavca u slučaju kršenja obveze iz radnog odnosa od strane radnika.

Zakonom nije predviđena mogućnost ulaganja prigovora poslodavcu na opomenu, niti naknadno postupanje poslodavca s istom, već osnovanost, odnosno neosnovanost takvog upozorenja može biti predmet dokazivanja u pokrenutom sudskom sporu protiv odluke poslodavca o prestanku ugovora o radu. Dakle, da li pojedina opomena upućena radniku ima osnova i radi li se o povredi koja bi utjecala na daljnji radno-pravni status pojedinog radnika, u svakom će pojedinom slučaju ocijeniti sud, ukoliko dođe do pokretanja sudskog postupka.

Takvo je stajalište zauzela i sudska praksa (Odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Revr-363/03-2 od 24. veljače 2004.).