Osposobljavanje za rad na siguran način ustupljenih radnika i druga pitanja provedbe zaštite na radu

Uzimajući u obzir odredbu članka 3. stavka 1. točke 11. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18 – u daljnjem tekstu: Zakon) kojom je definiran pojam „osobe na radu“ , koja je, pored ostalih osoba, i osoba koja radi na određenim poslovima u skladu s posebnim propisom, te imajući u vidu odredbu članka 4. stavka 4. Zakona po kojoj se obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu propisane Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona u odnosu na radnika odnose se i na osobe na radu ako Zakonom nije drukčije propisano, može se zaključiti sljedeće:

Radnik kojeg Agencija za privremeno zapošljavanje (dalje u tekstu: Agencija) ustupa korisniku, tj. drugom poslodavcu za privremeno obavljanje poslova na temelju ugovora o ustupanju radnika sukladno članku 45. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19, 151/22 i 64/23) i s kojim Agencija ima sklopljen ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova sastavljen prema članku 46. Zakona o radu, predstavlja osobu na radu u skladu s posebnim propisom (Zakonom o radu) na koju se primjenjuju sve odredbe Zakona vezane za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (članci 27., 28. i 30. Zakona).

Odredbom članka 50. stavka 1. Zakona o radu propisano je da se korisnik u odnosu na ustupljenog radnika smatra poslodavcem u smislu obveza primjene odredbi ovoga i drugih zakona i propisa kojima su uređeni sigurnost i zaštita zdravlja na radu i posebna zaštita određenih grupa radnika.

Uvažavajući navedeno mišljenja smo da je korisnik obvezan na temelju svoje procjene rizika, osposobiti ustupljenog radnika za rad na siguran način u skladu s odredbama članka 27. Zakona i odredbama Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (Narodne novine, broj  142/21). Zapisnik o ocjeni osposobljenosti ustupljenog radnika potpisuje, pored ostalih, neposredni ovlaštenik korisnika kod kojeg ustupljeni radnik obavlja poslove.

Napominjemo da se odredba članka 49. stavka 2. Zakona o radu odnosi na stručnu osposobljenost. Prema odredbi članka 49. stavka 2. Zakona o radu, prije ustupanja radnika korisniku agencija je dužna osigurati stručnu osposobljenost radnika koji se ustupa, kada je takva obveza na temelju propisa o zaštiti na radu propisana za poslove za čije obavljanje agencija radnika ustupa korisniku, osim ako ugovorom o ustupanju radnika tu obvezu nije preuzeo korisnik. Stručna osposobljavanja kao jedan od posebnih uvjeta za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada provode se prema programima odobrenim od tijela nadležnog za obrazovanje.

Ne postoje zapreke da u postupku osposobljavanja radnika za rad na siguran način  sudjeluje i stručnjak zaštite na radu Agencije (kada Agencije u svom sastavu imaju stručnjake zaštite na radu), kao i da se stručnjak zaštite na radu Agencije, u koordinaciji sa stručnjakom zaštite na radu korisnika usluga, obavlja određene poslove unutrašnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu na mjestima rada na kojima obavljaju poslove ustupljeni radnici Agencije. Naime, prethodno navedeno na određeni način proizlazi iz odredbe članka 51. stavak 3. Zakona o radu, kojom je utvrđeno da ako ustupljeni radnik pretrpi štetu na radu ili u vezi s radom kod korisnika, naknadu štete može potraživati od Agencije ili korisnika u skladu s propisima obveznog prava, što ukazuje na solidarnu odgovornost za provedbu zaštite na radu između korisnika i Agencije.

Što se tiče obveze poslodavca prema učenicima i studentima na praksi, a vezano uz zaštitu na radu, navedeni sudionici također spadaju u kategoriju osoba na radu, te se na iste primjenjuju sve odredbe Zakona i svih podzakonskih akata koji su doneseni ili preuzeti na temelju toga Zakona.

Kada se radi o određivanju broja stručnjaka zaštite na radu u ovisnosti o broju radnika, mišljenja smo da se broj ustupljenih radnika treba pribrojiti broju radnika kod korisnika u smislu određivanja ukupnog broja stručnjaka zaštite na radu kod korisnika, upravo iz razloga, kako je već navedeno, što se korisnik u odnosu na ustupljenog radnika smatra poslodavcem u smislu obveza primjene odredbi toga i drugih zakona i propisa kojima su uređeni sigurnost i zaštita zdravlja na radu i posebna zaštita određenih grupa radnika.

Agencija je dužna odrediti i provesti način obavljanja poslova zaštite na radu temeljem broja svojih radnika koje ne ustupa drugim poslodavcima i prema utvrđenim rizicima koji proizlaze iz djelatnosti Agencije, u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine, br. 126/19 i 154/22).