Petrokemija d.d.: Upravljanjem rizicima unapređivati uvjete rada i zaštitu na radu

U sklopu redovnih aktivnosti Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sa suradnicima Elvirom Deriš i Nevenom Obradovićem, višim stručnim savjetnicima i Antoniom Jaićem, stručnim savjetnikom posjetio je Petrokemiju d.d. u Kutini, proizvođača mineralnih i tekućih gnojiva namijenjenih domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji te izvozu u 20-tak država.

Radnom susretu bili su nazočni Nenad Zečević, predsjednik Uprave,Vladimir Fresl, član Uprave, Tomislav Cesar, rukovoditelj Zaštitnih poslova, Goran Aparac, rukovoditelj Pravnih poslova, Mirna Bijelić, psiholog-analitičar za razvoj ljudskih potencijala, Davor Rakić, glavni povjerenik sindikata energetike, kemije i nemetala Hrvatske, Damir Batrla, glavni sindikalni povjerenik Hrvatske udruge sindikata i Stjepan Šalković, predsjednik Radničkog vijeća Petrokemije d.d.

petrokemija1

Nakon provedenog restrukturiranja Petrokemija d.d. zapošljava 1598 radnika s prosječnom starosti radnika oko 49 godina, a temeljna djelatnost tvrtke u intenzivnoj kemijskoj industriji je proizvodnja gnojiva.

Poznato je da su rizici u kemijskoj industriji brojni, a posljedice mogu biti dalekosežne i za radnike i za okoliš ne poštuju li se pravila sigurnosti i zaštite.

Predsjednik Uprave Nenad Zečević u svojem izlaganju izrazio je zadovoljstvo susretom s predstavnicima Zavoda te je istaknuo da je temeljna politika i prioritet društva poticanje radnika na kreativnost u ostvarivanju poslovnih ciljeva, humanizacija rada uz visok stupanj sigurnosti koji se ostvaruje kvalitetnim sustavom upravljanja tim područjem. Pored redovitog održavanja procesne i kontrolne opreme, utvrđivanje, kontrolu i upravljanje rizicima posebna pozornost usmjerena je na stalno osposobljavanje radnika za rad na siguran način. Svaka ozljeda na radu posebno se analizira te se utvrđuju konkretne mjere uz provedbu edukacije kako bi se isključilo ponavljanje sličnih situacija i kako bi se utjecalo na smanjivanje ozljeda na radu. Upravljanje zaštitom na radu je područje koje se u kompaniji poduzimanjem usklađenih aktivnosti i suradnjom poslodavca i radničkih predstavnika stalno poboljšava s ciljem postizanja sigurnih uvjeta rada za zaposlenike, dobavljače, posjetitelje, imovinu te životno okruženje. Kompanija je povećala financijska izdvajanja za poboljšanje uvjeta rada i nabavku kvalitetnije zaštite opreme što bi trebalo doprinijeti smanjenju ozljeda, bolovanja i pozitivnim poslovnim rezultatima. Prilikom izbora poslovnih partnera tvrtka uz ispunjavanje ostalih kriterija pruža prednost onim poslovnim subjektima koji imaju uređen sustav upravljanja zaštitom na radu i zaštitom zdravlja radnika, naglasio je Zečević.

Kompanija u svojem djelovanju primjenjuje niz standarda i normi; ISO 9001 za sustav upravljanja kvalitetom u proizvodnji dušičnih gnojiva, složenih mineralnih NPK gnojiva, tekućih gnojiva, bentonitnih glina te amonijaka i dušične i sumporne kiseline, zatim, ISO 50001, ISO 14001, razvijeni sustav upravljanja proizvodom. Osobito je važan sustav upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja koji se temelji na zahtjevima norme OHSAS 18001, Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, te na načelima sigurnosti u proizvodnji Međunarodnog udruženja proizvođača gnojiva (IFA).

U svojem izlaganju Tomislav Cesar, rukovoditelj zaštitnih poslova u Petrokemiji d.d. upoznao je nazočne s organizacijom i provedbom mjera zaštite na radu kao i brojnim internim aktima društva kojima je normativno regulirano ovo područje. Osvrnuvši se na kretanje ozljeda na radu u društvu Cesar je rekao da su u 2015. g. evidentirane ukupno 64 ozljede, od čega je u postupku HZZO priznato njih 58 među kojima je i šest težih ozljeda. U razdoblju od I-VI mjesec 2016. g. zabilježene su 34 ozljede na radu. U svim slučajevima uzroci ozljeda su vezani za postupanje ljudskog faktora, pa se putem Odbora za zaštitu na radu svaki slučaj analizira te se putem unutarnjeg nadzora provode preventivne aktivnosti, a putem usvojenih mjera otklanjaju uočeni uzroci ozljeda i propusta u provođenju zaštite na radu. Namjera Petrokemije d.d. je u 2017. g. uz postojeće sustave uvesti i sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu ISO 45001, kako bi se i na taj način dalje unapređivalo ovo važno područje.

Davor Rakić, glavni sindikalni povjerenik Sindikata energetike, kemije i nemetala istaknuo je interes sindikata za osiguranje primjerenih uvjeta i zaštitu na radu, te je najavio da će se izbori povjerenika radnika za zaštitu na radu u Petrokemija d.d. provesti sukladno odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu u ožujku slijedeće godine zajedno s izborima za članove Radničkog vijeća. Kod utvrđivanja posebnih uvjeta rada i zdravstvene sposobnosti radnika trebalo bi preispitati kriterije kao i kod utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava na beneficirani radni staž, budući se u poslovanju ove tvrtke radi o specifičnim radnim uvjetima, zaključio je Rakić.

Predsjednik Radničkog vijeća Stjepan Šalković, naglasio je kontinuirano sudjelovanje tog tijela u razmatranju svih pitanja od interesa za sve zaposlene iz područja zaštite na radu.

Mirna Bijelić, psiholog – analitičar za razvoj ljudskih potencijala istaknula je svakodnevnu kvalitetnu suradnju organizacijskih jedinica za upravljanje ljudskim potencijalima i zaštitu na radu, kao i primjer dobre prakse u Petrokemiji d.d. vezano za radionice o psihosocijalnim rizicima stresa na radu i upravljanje stresom, kao i aktivnostima na prevenciji i liječenju ovisnosti.

Kao središnja javna ustanova nadležna za područje zaštite na radu Zavod za unapređivanje zaštite na radu, u okviru svoje vizije i misije djeluje na razvoj kulture prevencije kako bi se osigurala sigurna i zdrava radna mjesta koja doprinose dobrobiti radnika i poslodavaca, rastu produktivnosti, konkurentnosti i gospodarskom razvoju, izvrsnosti i kvaliteti rada te stalnom i dinamičnom unapređivanju zaštite na radu u najširem smislu, uvodno su naglasili predstavnici Zavoda.

Predstavljajući rad Zavoda ravnatelj Vitomir Begović osvrnuo se na najznačajnije aktualne projekte i aktivnosti koji poduzetnicima i drugim dionicima mogu biti stručna potpora u učinkovitom provođenju mjera zaštite na radu. Svim zainteresiranim dionicima zaštite na radu otvoreno je u Zavodu Savjetovalište ZNR 3u1 u okviru kojeg je moguće istodobno dobiti potrebne informacije, savjete i edukaciju, uspostavlja se informacijski sustav zaštite na radu, planiranje i oblikovanje programa edukacije temelji se na rezultatima provedene ankete o interesima i potrebama polaznika za aktualnim sadržajima iz područja zaštite na radu, zatim provodi se istraživanje o primjeni propisa u području zaštite na radu kako bi se utvrdile objektivne teškoće u njihovoj provedbi, potreba prilagodbe istih ili dodatne aktivnosti na stručnoj pomoći u njihovoj primjeni. Nadalje, jedan od značajnih projekata kojim je moguće podizati razinu kvalitete u području zaštite na radu zasigurno je i  cjeloživotno stručno usavršavanje i licenciranje stručnjaka zaštite na radu, kao i razvoj e-učenja kako bi se određeni programi i sadržaji učinili lako dostupnima širem krugu zainteresiranih dionika u zaštiti na radu, istaknuo je Begović.

Stajalište ja Zavoda da ugradnja i uključivanje  zaštite na radu u obrazovne programe podrazumijeva njihovo sustavno unošenje u nastavne jedinice. Ukoliko djeca počnu učiti o zaštiti i sigurnosti isto kao što uče čitati i pisati, ti će aspekti postati prirodni dio načina na koji ona rade, igraju se i žive. Takvim pristupom djeca će razviti dobar odnos prema zaštiti i sigurnosti koji će ih pratiti tijekom njihova radnog vijeka. Upravo iz tih razloga Zavod je osmislio i provodi pilot projekt edukacije djece predškolske dobi „S osmjehom korak po korak u siguran dan“, a istovremeno se nastoji u okviru aktualne kurikularne reforme inicirati odgovarajuća zastupljenost ove tematike u programima određenih predmeta.

Zavod je značajno prisutan u realizaciji međunarodne suradnje posebno s Europskom agencijom za zaštitu na radu, Europskom mrežom za obrazovanje i osposobljavanje  iz zaštite na radu i zaštite zdravlja, putem bilateralne suradnje kao i u pripremi i prijavi projekata zaštite na radu koji se financiraju u okviru Europskog socijalnog fonda.

Razgovarajući o provedbi određenih aktivnosti sudionici sastanka suglasili su se da je posebno važna zadaća implementirati ciljeve kampanje EU OSHA 2016.-2017. „ Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ u svakoj radnoj sredini u Republici Hrvatskoj. Kampanja je usmjerena na održivi rad,zaštitu na radu i zaštitu zdravlja na mjestu rada u kontekstu sve starije radne snage, a ujedno je pravodoban podsjetnik na činjenicu da će današnji mlađi radnici postati stariji radnici u budućnosti, te da je nužno promicati odgovarajuće uvjete rada i zaštitu radnika od početka rada do umirovljenja kao  i nakon toga. Ključni je zadatak osigurati poboljšanje uvjeta rada, kvalitete radnih mjesta, podizati radnu sposobnost radnika, vršiti prilagodbu mjesta rada radnicima, čime se postiže povećanje produktivnosti, dulji radni vijek, bolje psihofizičko zdravlje radnika, uz manje izostanaka s rada zbog bolovanja. Svaka tvrtka i ustanova na ovom području ima potrebu i mogućnost inovativnim, kreativnim i poduzetnim pristupom pristupiti donošenju plana aktivnosti kojim će postići vidljive rezultate od neposredne koristi za radnike, tvrtku i društvenu zajednicu, suglasili su se predstavnici Zavoda i kompanije Petrokemija.

Funkcionalna organizacija zaštite na radu  na razini svake pojedine tvrtke, redovita i konstruktivna suradnja poslodavca i njegovih ovlaštenika te ključnih službi kao što su ljudski resursi i zaštita na radu, dobra i redovita komunikacija s predstavnicima sindikata i radničkim predstavnicima, uz stručno osposobljavanje radnika,primjerenu organizaciju rada i opterećenja zaposlenih, stalno ulaganje u poboljšanje i unapređivanje uvjeta rada, izradu realne procjene rizika za svako mjesto rada, provođenje unutarnjeg nadzora i preventivne aktivnosti mogu doprinijeti smanjenju broja ozljeda na radu i njihove težine, manjim izostancima s rada, smanjenju troškova i boljim poslovnim rezultatima, naglašeno je tijekom razgovora predstavnika Zavoda i kompanije Petrokemije d.d..

Kako bi na ostvarivanju tih važnih ciljeva mobilizirali sve ključne dionike, Zavod za unapređivanje  zaštite na radu pripremio je nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“ čijom se organiziranom, širokom i dosljednom provedbom želi ostvariti značajno smanjenje broja ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj i unaprijediti područje zaštite na radu, polazeći od opredjeljenja da su život,zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa. Utvrđivanje stvarnog stanja u području zaštite na radu te donošenje akcijskog plana mjera, s konkretnim nositeljima i rokovima na razini svake tvrtke i ustanove otvara prostor za mjerljive pozitivne učinke. Za postizanje takvog rezultata potrebno je formiranje zajedničkog tima, aktivno sudjelovanje i suradnja svih ključnih dionika u okviru svake radne sredine, uz određene natjecateljske kriterije, stimulativne mjere i dodjelu pojedinačnih i kolektivnih priznanja unutar pojedine tvrtke ili ustanove.

Predstavnici Zavoda podsjetili su da je predstojeći Međunarodni tjedan zaštite na radu koji se obilježava od 24 – 29. listopada 2016. g. prilika da se nizom aktivnosti i sadržaja dodatno naglasi važnost dobrog ulaganja u zaštitu na radu, istaknu primjeri dobre prakse radi prenošenje i najšire primjene pozitivnih iskustava, zatim, promoviraju ciljevi nacionalne i europske kampanje te ulože dodatni napori i mjere kojima će se osigurati zaštita posebnim kategorijama zaposlenih kao što su žene, mladi,stariji radnici, osobe s invaliditetom i smanjenom radnom sposobnošću, kako bi se očuvala njihova radna sposobnost,otklonio njihov prerani odlazak s tržišta rada i socijalna isključenost. Zavod poziva sve tvrtke, organizacije i dionike zainteresirane za sudjelovanje u ovom programu da se odmah prijave kako bi oblikovali sveobuhvatan program ovog značajnog međunarodnog tjedna koji treba radno obilježiti u svakoj radnoj sredini i diljem zemlje.

Osiguranje stimulativne, sigurne i zdrave radne okoline, podizanje svijesti o značaju prevencije potencijalnih rizika, razvoj kulture u provedbi mjera zaštite na radu, informiranje, edukacija i motiviranje svih dionika prioriteti su na kojima je nužno svakodnevno proaktivno djelovati, zaključili su sudionici sastanka.

Predstavnici Petrokemije d.d. iskazali su interes za nastavak suradnje sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu s ciljem daljnjeg napretka u provedbi različitih mjera i aktivnosti na području zaštite na radu, a što su predstavnici Zavoda prihvatili kao zajedničku mogućnost, obvezu i odgovornost.