Plaća za vrijeme štrajka

Odredbom članka 216. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) propisano je da se radniku koji je sudjelovao u štrajku, plaća i dodaci na plaću mogu umanjiti razmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku.

Mišljenja smo da poslodavac radniku koji je cijeli mjesec sudjelovao u štrajku može uskratit neto plaću i dodatke na plaću za taj mjesec, ali mu je za to vremensko razdoblje obvezan uplatiti obvezne doprinose.