Posebni uvjeti za obavljanje poslova tesara

Mišljenja smo da tesar sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem može potpuno samostalno obavljati tesarske poslove uključujući i poslove podizanja skela, postavljanja oplata i ograda, uz ispunjavanje ostalih propisanih posebnih uvjeta, a tesar sa završenim stručnim osposobljavanjem u ustanovi za obrazovanje odraslih kojoj je program osposobljavanja odobrilo tijelo nadležno za obrazovanje može obavljati tesarske poslove, uz napomenu da kod poslova podizanja skela, postavljanja oplata i ograda, uz ispunjavanje ostalih propisanih posebnih uvjeta, isti treba rad obavljati pod nadzorom odgovorne stručne osobe.

Mišljenja smo da se odgovornom stručnom osobom smatra osoba koja je određena u skladu s propisima iz graditeljstva te ispunjava stručne uvjete u skladu s propisima iz graditeljstva. Napominjemo da navedena odgovorna stručna osoba u skladu s odredbom Odjeljka II. (Vanjska mjesta rada na gradilištu) točke 6.3. (Skele i ljestve) Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (Narodne novine, broj 48/18) mora obavljati provjeru ispravnosti skela.

Građevinsko – montažni poslovi na podizanju skela, postavljanju oplata i ograda su poslovi s posebnim uvjetima rada prema odredbama članka 3. stavka 1. podstavka 11. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (Narodne novine, br. 5/84) te je za obavljanje istih osim stručne osposobljenosti potrebno ispunjavati i ostale propisane posebne uvjete.

Neovisno o stručnoj osposobljenosti, što je mogući preduvjet za raspoređivanje radnika na obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, svaki radnik treba biti osposobljen za rad na siguran način za sve poslove koje obavlja u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) i Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine, br. 112/14) i Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (Narodne novine, br. 142/21). Prema odredbi članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac treba osposobljavanje za rad na siguran način provesti tako da radnika obavijesti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika (o organizaciji rada, rizicima i načinu izvođenja radnih postupaka i sl.), da radniku objasni i da radnika osposobi za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu koje je dužan primjenjivati tijekom rada u skladu s procjenom rizika kojima je izložen na radu i u vezi s radom. Program osposobljavanja radnika za rad na siguran način mora prema odredbi članka 4. stavka 5. Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita obuhvaćati i upute proizvođača opreme koju radnik koristi tijekom rada.

Uvažavajući navedeno, napominjemo da u postupku osposobljavanja tesara za rad na siguran način, radnici tesari moraju biti upoznati s rizicima i načinima zaštite u vezi radne opreme koju koriste pri radu, kao što je npr. kružna pila, tračna pila, ručna motorna (lančana) pila i dr.

Isprave izdane u inozemstvu, za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada za koje se zahtijeva stručna osposobljenost, priznaju se bez posebnog postupka priznavanja ako je iz istih nedvojbeno jasno za koje poslove je radnik stručno osposobljen, uz napomenu da se u tom smislu ne priznaju interna stručna osposobljavanja provedena od strane poslodavaca. Navedene isprave trebaju biti prevedene na hrvatski jezik i latinično pismo kod ovlaštenog sudskog tumača.