Povezana društva i uzastopni ugovori o radu na određeno vrijeme

Sukladno članku 5. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) pod uzastopno sklopljenim ugovorima o radu na određeno vrijeme smatraju se oni ugovori koji su sklopljeni uzastopno, bez prekida između jednog i drugog ugovora ili s prekidom koji nije duži od tri mjeseca, neovisno o tome jesu li sklopljeni samo s jednim poslodavcem ili s više poslodavaca, ako se ti poslodavci smatraju povezanim poslodavcima.

Nadalje, pod pojmom poveznih poslodavaca iz članka 12. stavka 6. Zakona o radu smatraju se poslodavci koji su povezana društva u smislu posebnog propisa o trgovačkim društvima, poslodavac pravna osoba čija odgovorna osoba predstavlja povezanu osobu u smislu općeg poreznog propisa te fizička osoba obrtnika, osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost i poslodavac fizička osoba kada predstavlja povezanu osobu u smislu općeg poreznog propisa.

Skrećemo pozornost da Zakon o trgovačkim društvima u članku 473. propisuje da su povezana društva pravno samostalna društva koja u međusobnom odnosu mogu stajati kao: 1. društvo koje u drugom društvu ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, 2. ovisno i vladajuće društvo, 3. društva koncerna, 4. društva s uzajamnim udjelima i 5. društva povezana poduzetničkim ugovorima. Ujedno Vas upućujemo da sva dodatna pitanja vezana uz primjenu navedenog Zakona, možete zatražiti od Ministarstva pravosuđa i uprave, kao stručnog predlagatelja navedenog propisa.

Slijedom navedenog, obzirom da se povezana društva smatraju povezanim poslodavcima u smislu odredbe članka 12. stavka 6. Zakona o radu, prilikom sklapanja sljedećeg ugovora o radu na određeno vrijeme utvrđivat će se uzastopnost svih ranije sklopljenih ugovora na određeno vrijeme koje je pojedini radnik sklopio sa svakim od tih društava.