Prava i dužnosti predstavnika radnika u organu poslodavca

U vezi Vašeg upita o pravima i dužnostima predstavnika radnika u organu poslodavca, dostavljamo odgovor kako slijedi:

Odredbom članka 164. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14 i 127/17) propisano je da u trgovačkom društvu ili zadruzi, u kojima se sukladno posebnom propisu utemeljuje organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) te u javnoj ustanovi, jedan član organa društva ili zadruge koji nadzire vođenje poslova, odnosno jedan član organa javne ustanove (upravno vijeće, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) mora biti predstavnik radnika, te je propisan način izbora toga predstavnika.

Navedenog predstavnika radnika, imenuje i opoziva radničko vijeće, a ako isto nije utemeljeno kod poslodavca, između radnika zaposlenih kod poslodavca, biraju ga i opozivaju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima jednog člana. To podrazumijeva odgovarajući način u smislu postupka i procedure koji će osigurati legitimitet i vjerodostojnost izabranog predstavnika, što ne podrazumijeva potpunu identičnost u izboru radničkog vijeća, odnosno uz predstavnika radnika ne bira se ujedno i njegov zamjenik.

Naime, budući da se u skladu sa člankom 1. Zakona o radu, navedeni zakon u uređenju radnih odnosa primjenjuje ako drugim propisom nije drukčije uređeno, a uzimajući u obzir primjenu Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) kojim je propisano da se ne mogu izabrati niti imenovati zamjenici u nadzorni odbor, navedeno se odnosi i na zamjenike predstavnika radnika u organu poslodavca.

Taj predstavnik radnika ima isti pravni položaj kao i drugi imenovani članovi toga organa, koji nakon izbora odnosno imenovanja, ima pravo i obvezu sudjelovati u radu organa poslodavca do prestanka svoga mandata.