Pravilnici o radu

Obvezu donošenja i objave pravilnika o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom, u skladu sa Zakonom o radu ima poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika.