Prestanak radnog odnosa ravnatelja ustanove

Odredbom članka 112. Zakona o radu propisano je da ugovor o radu prestaje kada radnik navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore. Dakle, ukoliko i poslodavac i radnik žele nastavak radnog odnosa i nakon što radnik navrši šezdeset pet godina života, dužni su se o tome sporazumjeti.

Međutim, Zakon o radu u članku 1. određuje da se navedenim Zakonom uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ako drugim zakonom ili međunarodnim ugovorom, koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, te objavljen, a koji je na snazi, nije drukčije određeno.

U slučaju ravnatelja ustanove taj poseban zakon jest Zakon o ustanovama kojim su propisani uvjeti za imenovanje i razrješenje ravnatelja ustanove. Sukladno odredbama navedenog Zakona ravnatelj ustanove može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan, a u slučajevima propisanim odredbom članka 44. stavka 2. Zakona o ustanovama upravno vijeće odnosno tijelo iz članka 38. stavka 2. ovog zakona ga je dužno razriješiti. Između ostalih, jedan od takvih slučajeva je i kada nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa.

Slijedom navedenoga, mišljenja smo da radni odnos ravnatelja ustanove može prestati kad on navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskoga staža, neovisno o činjenici što mu mandat još nije istekao, osim ako se poslodavac i radnik sporazume da žele nastavak radnog odnosa.