Primjenom normi unapređuje se upravljanje zdravljem i zaštitom na radu

Građevinsku tvrtku Viadukt d.d., koja ove godine obilježava 70- godišnjicu postojanja, posjetio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, te se tom prilikom sastao i razgovarao s Krunoslavom Rajtarom, predstavnikom Uprave i rukovoditeljem Službe zaštite na radu i zaštite od požara, Silvom Devčić, savjetnicom Uprave za pravne, kadrovske i opće poslove, Milanom Dugojevićem, pomoćnikom rukovoditelja projektiranja, i Milanom Mamićem, referentom transporta. Teme razgovora bile su poslovanje, organizacija i provedba mjera zaštite zdravlja i zaštite na radu, a sastanku su bili nazočni i Sanja Sambol i Antonio Jaić, viši stručni savjetnici u Zavodu.

Prethodna godina bila je najteža godina za zagrebački Viadukt d.d. u zadnjih deset godina, ali se u 2017. godinu ulazi s više ugovorenih poslova uz naznake oporavka tržišta. Pored niskogradnje i infrastrukturnih javnih projekata tvrtka ulazi u područje energetike, turizma i visokogradnje, odnosno u građevinske projekte s pretežitim dijelom investicijskih aktivnosti kojih su nositelji privatni investitori. Viadukt d.d. će graditi na Jadranu atraktivne turističke resorte od pet zvjezdica, a u kontinentalnom dijelu zemlje objekte zdravstvenog turizma te vrijedne poslovno-stambene projekte. Najavljeni su i značajni međunarodni poslovi Viadukta kao i rast broja zaposlenih sa 1.700 na više od 2.000 radnika.

Poslovni uspjeh tvrtke Viadukt d.d. počiva na ispunjavanju očekivanja i postizanju zadovoljstva investitora kvalitetnim izvođenjem pojedinih vrsta građevinskih radova iz područja djelatnosti tvrtke uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanje prirodnih resursa, te sigurnost na radu i zaštiti zdravlja, istaknuli su predstavnici tvrtke.

HRN BS OHSAS 18001 međunarodna je norma za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu, koja pruža okvire za kontrolu zdravstvenih i sigurnosnih aspekata u tvrtkama, osiguranje zakonske usklađenosti i kontinuirani napredak poslovanja.

Pitanje zdravlja i sigurnosti na radu ima vrlo značajan utjecaj na poslovanje, a primjena sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu zakonski je zahtjev u mnogim zemljama. Uz to, od tvrtki se sve više traže izvještaji o provedbi zdravstvene zaštite i sigurnosti na radu, iz čega proizlazi potreba o sustavnom praćenju, mjerenju i dokazivanju predanosti tvrtke politici zaštite zdravlja i sigurnosti svojih radnika, naglasili su predstavnici Viadukta d.d.
Norma HRN BS OHSAS 18001 nalaže tvrtkama da istraže rizike zdravlja i sigurnosti vezane uz proizvode i/ili usluge, procijene i kontroliraju rizike te postave jasne opće i pojedinačne ciljeve za poboljšanje svoje provedbe. Usklađena je i kompatibilna s ostalim normama sustava upravljanja HRN EN ISO 9001 (upravljanje kvalitetom) i HRN EN ISO 14001 (upravljanje okolišem).

Norma HRN BS OHSAS 18001 u Viadukt d.d. implementirana je 2014. godine, te omogućava tvrtki da:

  • uspostavi i kontinuirano unapređuje sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću kako bi prepoznali, kontrolirali i smanjili rizike za opasnosti na radnome mjestu povezane s proizvodnim i uslužnim aktivnostima,
  • sustavno djelovali na postizanju poboljšanja u provedbi zdravstvene zaštite i sigurnosti radnika te smanjili rizike od ozljeda ili obolijevanja zaposlenika,
  • osigurali sukladnost s politikom sigurnosti i zaštite zdravlja,
  • još uspješnije odgovorili na zakonske i korporativne zahtjeve i usklađenost s njima,
  • povećali ugled među zaposlenicima, poslovnim partnerima, klijentima i drugim dionicima,
  • postigli konkurentnu prednost, osobito u području ispunjavanja zahtjeva na natječajima koji kao jedan od uvjeta zahtijevaju implementiranost tog sustava.

Dužnost je i obveza svih zaposlenika u tvrtki Viadukt d.d. upoznavanje s utvrđenom politikom upravljanja okolišem, sigurnošću i zaštitom zdravlja, njezino trajno provođenje i stalna briga za okoliš i sigurnost te shvaćanje važnosti ostvarenja postavljenih ciljeva.

Najvažniji resurs su zaposlenici, u čije obrazovanje i usavršavanje se neprestano ulaže, a sve u cilju postizanja najviših standarda u poslovanju. Viaduktov tim čine radnici oba spola različitih stručnih sprema, od kvalificiranih radnika do doktora i magistara znanosti.

Prosječna starosna dob zaposlenika je visoka, kao i fluktuacija radnika, što postavlja dodatne zahtjeve pred poslodavca vezano uz osposobljavanje i usavršavanje radnika u cilju učinkovitog ispunjavanja radnih zadataka, kao i rada na siguran način. Radne aktivnosti obavljaju se u teškim uvjetima, često se radi u tri smjene, a rokovi izvršenja su kratki, kao što je to bio slučaj prilikom izvođenja radova na novoj zračnoj luci u Zagrebu, ali i nizu drugih radilišta u zemlji i inozemstvu.

Tvrtka raspolaže s brojnom i raznovrsnom vlastitom građevinskom mehanizacijom i opremom, među kojom su građevinski strojevi različitih namjena, motorna vozila za prijevoz osoba, tereta i za specijalne namjene te različita postrojenja za proizvodnju i ugradnju asfalta, betona, armirano-betonskih i betonskih elemenata te betonske galanterije.

Održavanje građevinske opreme (strojeva, vozila i postrojenja) izvodi se na dvjema razinama – preventivnoj i korektivnoj. Preventivno održavanje (servis) se izvodi u sklopu određenog projekta u terenskim radionicama, koje su stručno i materijalno osposobljene za izvođenje servisa i manjih popravaka. Korektivno održavanje (remont) izvodi RJ Pogon, središnja radionica za održavanje smještena u industrijskoj zoni Zagreba na prostoru od 53.000 m2, od čega 9.900 m2 čine radionice, skladišta i proizvodne hale. RJ Pogon izvodi investicijsko održavanje građevinske opreme i pruža logističku ispomoć terenskim jedinicama, a značajan dio aktivnosti čine i bravarski radovi, koji podrazumijevaju izradu širokog spektra bravarske galanterije, od popravaka građevinske opreme do izrade vrlo složenih sustava skela, oplata, kalupa i ograda mostova. Prema potrebi Viadukt d.d. obavlja popravak i održavanje građevinske mehanizacije i za druge korisnike. Tvrtka ima i kamenolome u Ivancu Bistranskom pokraj Zaprešića, Đurmancu u Hrvatskom zagorju, Lakovićima u Istri, Hambarištu pokraj Vrbovskog.

Budući da tvrtka izvodi radove u drugim zemljama može se konstatirati da je razina organizacije i provedbe mjera zaštite na radu na razini kojom se možemo uspoređivati s drugima. Suradnja poslodavca i predstavnika radnika u području zaštite na radu odvija se na dnevnoj razini, a putem Odbora za zaštitu na radu redovito se prate, analiziraju i poduzimaju potrebne aktivnosti s ciljem poboljšanja i provedbe odgovarajućih mjera, zaključili su predstavnici Viadukta d.d.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu upoznali su domaćine s djelatnošću ove javne ustanove, te projektima i brojnim aktivnostima usmjerenim na unapređivanje zaštite na radu, kao područja od posebnog društvenog interesa.

Praćenje primjene propisa, njihova redovita i pregledna objava, pružanje stručnih mišljenja i komunikacija s različitim dionicima u području zaštite na radu jedna su od redovitih aktivnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu koja je usmjerena na međusobnu razmjenu informacija i dobre prakse te njeno prenošenje i širu primjenu, kao i otklanjanje uočenih problema i teškoća u provedbi mjera zaštite na radu.

Tijekom razgovora poseban naglasak je bio usmjeren na specifična pitanja vezana uz zaštitu na radu u djelatnosti graditeljstva: izradu i ažuriranje procjene rizika, unutarnji nadzor, obveze i odgovornost poslodavca, ulogu ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu, zadaće koordinatora u fazi izgradnje, važnost učinkovitog osposobljavanja radnika za rad na siguran način, ispitivanje sredstava rada, organiziranje pružanja prve pomoći ozlijeđenim radnicima, uređenje gradilišta, plan izvođenja radova, projekt radne skele, obveze prijave radilišta nadležnome tijelu, vođenje evidencija te prijavu ozljeda na radu tijelu nadležnome za inspekcijske poslove.

U 2015. godini u djelatnosti građevinarstva registrirano je ukupno 1.105 ozljeda na radu, dok stopa na 1.000 radnika iznosi 12,41. Od ukupnog broja ozljeda na radu u građevinarstvu, dogodilo se 762 (75,6 posto ) lakših ozljeda, 241 (23,91 posto ) teška ozljeda, zatim dvije (0,2 posto) smrtne ozljede, te jedna (0,1 posto) skupna ozljeda na radu.

Prema broju ozljeda u ovoj djelatnosti najveći broj zabilježen je u Gradu Zagreb, Zagrebačkoj županiji te Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. Najviše su se ozljeđivali radnici u životnoj dobi od 31 do 40 godina, ali i mlađi te stariji radnici. Od vrste ozljeda evidentirane su rane i površinske ozljede – čak 38,59 posto, zatim iščašenja, uganuća i nategnuća s udjelom od 22,52 posto te prijelomi kostiju sa 20,04 posto. Najčešće ozlijeđeni dio tijela kod ozljeda na mjestu rada u građevinarstvu su gornji ekstremiteti (387 ozljeda ili 38,39%), slijede donji ekstremiteti (330 ozljeda ili 32,74 %), te ozljede glave (128 ozljeda ili 12,69%).

Analizirajući pokazatelje o ozlijeđenim radnicima u graditeljstvu u odnosu na njihovu osposobljenost za rad na siguran način može se konstatirati da je njih 97,12 posto pohađalo prethodni obvezni program. Nadalje, prema uvidu u pokazatelje vezane uz ozljede na radu 93,65 posto ozlijeđenih osoba koristilo je propisana osobna zaštitna sredstva. Navedeni pokazatelji upućuju na nužnost konkretne analize uzroka ozljeda na radu, kvalitete osposobljavanja radnika za rad na siguran način, te uporabe osobnih zaštitnih sredstava u praksi.

Slijedeći dobru međunarodnu praksu, investitori prilikom odabira i angažiranja izvođača građevinskih radova postavljaju i visoke zahtjeve i standarde zaštite na radu. U sektoru građevinarstva u posljednjih nekoliko godina podiže se svijest o značaju zaštite radnika jer samo osjećaj sigurnosti radnika pridonosi njegovoj produktivnosti smanjujući u konačnici troškove, zaključeno je tijekom razgovora. Ravnatelj Begović iskazao je zadovoljstvo implementacijom međunarodne norme OHSAS 18001 u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Viadukt d.d., naglašavajući očekivanja da to čine i druge tvrtke, pri čemu bi bili poželjni i određeni poticaji, odnosno olakšice od strane države i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Procjena rizika temeljni je dokument zaštite na radu kod svakog poslodavca a u njenoj izradi obvezno trebaju sudjelovati radnici, odnosno njihovi predstavnici, ovlaštenici poslodavca i stručnjaci zaštite na radu, a poslodavac po potrebi može uključiti i stručnjake iz raznih područja, ovisno o djelatnosti koju obavlja. Polazeći od procjene rizika, poslodavac je obvezan primjenjivati pravila zaštite na radu, poduzimati preventivne mjere, organizirati i provoditi radne i proizvodne postupke, odnosno metode te druge aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi otklonio ili sveo na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom, te kako bi na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurao provedbu odgovarajuće razine zaštite na radu.

Kako bi se olakšala organizacija i provedba mjera zaštite na radu, poslodavci procjenu rizika prema važećim propisima mogu izrađivati za svoje potrebe sami bez dodatnog ovlaštenja ili to mogu povjeriti ovlaštenim osobama. U svrhu pomoći poslodavcima Zavod za unapređivanje zaštite na radu izradio je besplatni on-line predložak za izradu procjene rizika, koji je dostupan svim zainteresiranim korisnicima na web stranici Zavoda te pruža mogućnost kvalitetne izrade procjene rizika sukladno hrvatskim propisima.

Pored toga, Zavod u suradnji s Europskom agencijom za zaštitu na radu provodi aktivnosti u svrhu prilagodbe i primjene internetskog i interaktivnog OiRA alata za procjenu rizika kod mikro i malih poduzetnika, koji omogućava na jednostavan način primjenu postupnih procesa procjene rizika, počevši od prepoznavanja i ocjenjivanja rizika ne mjestu rada do donošenja odluka i provedbe preventivnih aktivnosti, zaključno s praćenjem i izvješćivanjem.

Kako bi pružio stručnu potporu poduzetnicima početnicima, mikro, malim i srednjim poslodavcima te vlasnicima i zaposlenima u obrtu, Zavod za unapređivanje zaštite na radu, otvorio je posebno Savjetovalište ZNR 3u1, putem kojeg svi zainteresirani mogu dobiti potrebne informacije, savjete i edukaciju iz područja zaštite na radu, što umnogome može olakšati primjenu propisa te organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu, a time i pozitivno utjecati na prevenciju u ovom području.

Dosadašnje aktivnosti ukazuju da bilježimo u Republici Hrvatskoj postupno smanjenje stope ozljeda na radu na 1.000 radnika sa 13,23 u 2011. godini na 11,4 u 2015. Prema raspoloživim podacima EUROSTATA za 2014. godinu Hrvatska na 100.000 zaposlenih ima stopu ozljeda na radu 869,77 dok je prosječna stopa u EU u navedenoj godini 1.536,25. Prostor i potreba za daljnje aktivnosti na području zaštite na radu nisu ograničeni.

Nacionalnom kampanjom „STOP ozljedama na radu“ Zavod ima namjeru uz aktivno sudjelovanje i doprinos svih ključnih dionika od mikro do makro razine, ostvariti poboljšanje i unapređenje uvjeta rada, a što bi pridonijelo daljnjem smanjenju broja ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj, a posljedično i povećanju produktivnosti, konkurentnosti, kao i smanjenju troškova i gubitaka poslovnih subjekata, te zdravstvenog i mirovinskog sustava. Važno je naglasiti da u zaštiti na radu manje znači više, odnosno smanjivanje broja ozljeda na radu znači manje dana bolovanja i više sredstava za poboljšanje uvjeta rada te bolje poslovne rezultate. Dobro organizirana zaštita na radu i kultura sigurnosti na radu je izravna potpora gospodarskom rastu.

Radna snaga sve je starija, dob za odlazak u mirovinu postupno se podiže, duži radni vijek je realnost, a sve to upućuje na nove obveze u osiguranju sigurnih i zdravih mjesta rada tijekom cijelog radnog vijeka, ali i potrebu stvaranja sinergije sa zdravljem u najširem smislu, ne samo u radnoj već i životnoj sredini, promociju zdravog načina života te organizaciju rada kojom će se postići ravnoteža radnog i privatnog života. Najveća svjetska kampanja „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ koja se provodi na inicijativu EU OSHA i koja traje 2016.-2017. godine prilika je da se istakne važnost sprječavanja rizika tijekom cijelog radnog vijeka, uz pružanje pomoći poslodavcima i radnicima, kako bi na osnovi vlastitih uvjeta i potreba koristili informacije i uveli dobru praksu prilagođavanja rada pojedinačnim sposobnostima radnika, bez obzira na to je li radnik na početku ili pri kraju svojeg radnog vijeka, rekao je ravnatelj Begović.

Značajnu pozornost potrebno je usmjeriti na socijalni dijalog i suradnju svakog poslodavca s radničkim predstavnicima, polazeći od zakonskog određenja da je poslodavac obvezan obavješćivati i savjetovati se s radnicima, odnosno njihovim predstavnicima o nizu pitanja iz područja zaštite na radu. Pravovremena i redovita obaviještenost radnika svakako pridonosi da se poslovi obavljaju prema pravilima zaštite na radu i uz minimalni rizik. Jedan od osnovnih čimbenika sigurnosti ne mjestima rada svakako su različite pisane upute i upozorenja te kvalitetna osposobljenost svakog radnika iz zaštite na radu kako bi mogao sigurno obavljati određene poslove štiteći sebe i druge osobe tijekom rada, suglasni su predstavnici Zavoda i tvrtke Viadukt d.d.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu zbog specifičnosti graditeljstva, velikog broja lokacija i radilišta predložili su predstavnicima Viadukta d.d. da se u cilju dopunske tjedne i mjesečne edukacije radnika uvede i opremi „autobus zaštite na radu“ putem kojeg bi se provodila mobilna obuka uz video prezentacije te informiranje svih zaposlenih o kampanji EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ i Nacionalnoj kampanji „STOP ozljedama na radu“ .