Primjerak sklopljenoga ugovora o radu

Zakon o radu kao opći izvor radnog prava u članku 14. određuje da se ugovor o radu sklapa u pisanom obliku. Nastavno, članak 8. uređuje da se na sklapanje, valjanost, prestanak ili drugo pitanje u vezi s ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, a koje nije uređeno ovim ili drugim zakonom, primjenjuju u skladu s naravi toga ugovora, opći propisi obveznoga prava.

Opće odredbe Zakona o obveznim odnosima propisuju da su sudionici u obveznom odnosu ravnopravni, odnosno da su se u zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa sudionici dužni pridržavati načela savjesnosti i poštenja. Osoba koja smatra da je neko njezino pravo povrijeđeno ovlaštena ga je štititi i ostvarivati putem suda, ako zakonom odlučivanje nije povjereno nekom drugom nadležnom tijelu.

Slijedom navedenog, mišljenja smo kako ugovorne strane ugovora o radu trebaju biti ravnopravne, a što se odnosi i na izjednačenost dostupnosti ugovorenih prava i obveza iz pisano sklopljenog ugovora. Stoga Vas upućujemo da se obratite svom poslodavcu sa zahtjevom da Vam dostavi primjerak ugovora o radu, odnosno ukoliko poslodavac ne udovolji Vašem traženju, pokrenete odgovarajući parnični postupak u kojem će biti određeno naveden tužbeni zahtjev za dostavom istog.

Nastavno, skrećemo Vam pozornost kako je sukladno članku 14. stavku 5. Zakona o radu poslodavac dužan radniku dostaviti primjerak prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u roku od osam dana od početka rada. Ukoliko isto nije učinio, opisano ponašanje, odnosno nečinjenje Vašeg poslodavca odgovora zakonskom opisu najtežeg djela prekršaja iz članka 229. stavak 1. točka 3. istog Zakona.