Pripremljen prijedlog modela stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu

Na osnovu praćenja stanja u području zaštite na radu, provedenih anketa i kontinuiranog dijaloga sa stručnjacima za zaštitu na radu Zavod za unapređivanje zaštite na radu pripremio je radni materijal za izradu Prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita te za izradu Prijedloga Pravilnika o informacijskom sustavu zaštite na radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita predlaže se utvrditi oblike stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu, propisati  uvjete za priznavanje statusa stručnjaka zaštite na radu, način vrednovanja, izdavanja, oduzimanja i prestanka odobrenja za rad te uspostava i vođenje registra stručnjaka zaštite na radu.

Donošenjem Pravilnika o informacijskom sustavu zaštite na radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu uspostavio bi se pravni okvir za provedbu odredbi Zakona o zaštiti na radu i drugih podzakonskih akata, a među ostalim i za uspostavu i vođenje registra stručnjaka zaštite na radu.

Uspostavom odgovarajućeg modela omogućit će se evidencija svih stručnjaka zaštite na radu, stalna i brza komunikacija i razmjena informacija, stalno stručno usavršavanje i unapređivanje rada stručnjaka zaštite na radu kako onih koji rade kod poslodavaca, tako i onih koji rade kod ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu. Osigurat će se planiranje, verifikacija, organizacija i provedba edukativnih  programa koji će se zasnivati na aktualnim i kvalitetnim postavkama, interesima i potrebama polaznika, predavači će biti provjereni, stručni  i  kompetentni, određeni troškovi će biti optimizirani i kontrolirani, a sve zajedno će doprinijeti postizanju temeljnog cilja – kontinuiranog prijenosa, razvoja i unapređivanja znanja, vještina i kompetencija stručnjaka zaštite na radu kako bi se povećala njihova profesionalnost i učinkovitost u zaštiti na radu, kao području od posebnog društvenog interesa.

Navedeni pristup doprinijet će i osiguranju odgovarajućeg statusa stručnjaka zaštite na radu u njihovim radnim sredinama i društvu.

Radne prijedloge podzakonskih akata Zavod upućuje nadležnom ministarstvu radi daljnje pripreme i postupka donošenja.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu priprema i konferenciju uz sudjelovanje stručnjaka zaštite na radu na kojoj će središnja tema biti „Uloga i značaj stručnjaka zaštite na radu – danas i sutra“, a tom prilikom bit će riječi i o modelu stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu.

stručnjak zaštite na radu (Foto: Pixabay)