Probni rad kod ugovora na određeno vrijeme

Zakonom o radu je propisano da, ako je ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme, trajanje probnog rada mora biti razmjerno očekivanom trajanju ugovora i naravi posla koji radnik obavlja, čime je zakonodavac odredio dva kriterija kojih se mora pridržavati poslodavac prilikom određivanja trajanja probnoga rada.

Primarna svrha instituta probnog rada je zaštita poslodavca jer mu omogućava provjeru radnikovih sposobnosti te potrebnih stručnih znanja i vještina za poslove iz sklopljenog ugovora o radu. S obzirom da je posebnost probnog rada i moguće lakše otkazivanje ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na probnom radu, kao i kraće trajanje otkaznoga roka kod takvog otkazivanja, poslodavac bi morao postupati savjesno i pošteno te voditi računa o zabrani ostvarivanja prava iz određenoga ugovornoga odnosa suprotno svrsi zbog koje je ono zakonom ustanovljeno ili priznato, kao i o dužnosti (načelu) postupanja s pažnjom koja se od njega zahtijeva (pažnja dobrog gospodarstvenika odnosno dobrog domaćina).

Iako će trajanje ugovorenog probnoga rada svakako ovisiti i o prirodi posla za koji se ugovora, mišljenja smo da bi ugovaranje probnog rada u trajanju od polovine i duže od polovine trajanja ugovorenog rada na određeno vrijeme moglo predstavljati svojevrsnu povredu navedenog načela.

Dakle, trajanje konkretnoga probnoga rada poslodavac će odrediti ovisno o okolnostima slučaja, vodeći se kriterijima naravi (složenosti) poslova te trajanja ugovorenoga rada.