Rad na izdvojenom mjestu rada –rad od kuće

sukladno odredbama članka 17. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17 i 98/19), ugovor o radu za obavljanje poslova kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca osim obveznog sadržaja, koji je propisan člankom 15. Zakona o radu, mora sadržavati i dodatne podatke o:

1)   Radnom vremenu – stoga se radnik i poslodavac moraju sporazumjeti koji dio ili dijelovi dana se smatraju radnim vremenom vodeći računa i o potrebnim odmorima jer količina i rokovi za izvršenje poslova koji će se obavljati ne smiju onemogućiti radnika u korištenju prava na dnevni, tjedni i godišnji odmor.

2)   Strojevima, alatima i opremi za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati – npr. biometrijski uređaj za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena.

3)   Uporabi vlastitih strojeva, alata i druge opreme radnika i naknadi troškova u vezi s time – pri tome su radnik i poslodavac potpuno slobodni u ugovaranju načina obračuna troška električne energije, interneta i drugih troškova.

4)   Naknadi drugih troškova radniku vezanih uz obavljanje poslova.

5)   Načinu osposobljavanja i stručnog usavršavanja radnika – npr. plaćeni online tečaj od strane poslodavca.

Nadalje, poslodavac je dužan osigurati radniku sigurne uvjete rada, a radnik je dužan pridržavati se svih sigurnosnih i zdravstvenih mjera u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima.

Skrećemo Vam pažnju da je poslodavac obavezan voditi točnu evidenciju o radnom vremenu radnika, bez obzira gdje obavlja svoje ugovorene poslove, odnosno dužan je voditi podatke o radnom vremenu potrebne za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i za radnike s kojima ima sklopljen takav ugovor o radu. Pri tome, nema zapreke da evidenciju vodi i sam radnik, no odgovornost za točno vođenje evidencije je na poslodavcu.

Napominjemo, da se i na ovako određen ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada  primjenjuju odredbe Zakona o radu o rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu, preraspodjeli radnog vremena, noćnom radu i stanci osim ako to nije drukčije uređeno posebnim propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu.

Važno je istaknuti da u skladu sa člankom 7. Zakona o radu poslodavac ima pravo pobliže odrediti mjesto i način rada poštujući pri tome prava i dostojanstvo radnika.