Rad umirovljenika – posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

Zakon o radu ne propisuje obvezu za postojanjem određene stručne spreme za obavljanjem poslova pojedinog zanimanja, već odredba članka 23. stavka 1. Zakona o radu propisuje da ako se zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu određeni posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, ugovor o radu može se sklopiti samo s osobom koja udovoljava tim uvjetima.

Također, činjenica što je pojedini pravilnik koji obvezuje poslodavca, kao uvjet za obavljanje određenih poslova, propisao rad zaposlenika na tim poslovima u punom radnom vremenu, nije od utjecaja na mogućnost rada umirovljenika uređenu Zakonom o mirovinskom osiguranju, jer je tim posebnim propisom takva mogućnost predviđena samo za rad do polovice punog radnog vremena.