Radionice o procjeni rizika: EDUKACIJOM I PREVENCIJOM JAČATI SIGURNOST NA RADU

 

 

Nastavljajući edukativne aktivnosti u okviru programa „Zaštiti se znanjem!“, Zavod za unapređivanje zaštite na radu organizirao je radionice u Zagrebu i Čakovcu na temu „Procjena rizika – temelj učinkovite zaštite na radu“.

Izrada procjene rizika i specifični rizici pri obavljanju poslova u djelatnosti građevinarstva bile su teme interaktivne radionice održane u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu za stručnjake zaštite na radu iz tvrtki Dalekovod d.d., Teh – Gradnja, Ing – Grad d.o.o., GP Krk d.d., Kamgrad d.o.o., KFK d.o.o. i Zagreb-Montaža.

Uvodno se sudionicima obratio mr. sig. Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu te ih upoznao s aktualnim pokazateljima o ozljedama na radu na nacionalnoj i sektorskoj razini, te uzrocima, posljedicama i mjerama koje je potrebno poduzimati na ovom području, posebno u djelatnosti graditeljstva. Naglasio je važnost cjeloživotnog učenja svih ključnih dionika, a posebno stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka za zaštitu na radu.

Procjena rizika kao najvažniji dokument u zaštiti na radu i rizici pri obavljanju poslova u različitim djelatnostima bila je tema radionice održane u Čakovcu, kojoj su bili nazočni članovi Udruge za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije.

Radionice je vodio mr. sig. Neven Obradović, viši stručni savjetnik u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu.

Sudionici su razmjenjujući teoretska i praktična iskustva naglasili važnost procjene rizika za sigurnost i zdravlje radnika, te su podržali kontinuiranu edukaciju svih ključnih dionika, a posebno stalno stručno usavršavanja stručnjaka za zaštitu na radu. Temeljna je svrha dobre procjene, utvrđivanje rizika i mjera za sprječavanje nezgoda, ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom. Posebno je važno da polazeći od procjene rizika poslodavac osposobi radnika za rad na siguran način prije početka rada, odnosno ako je došlo do promjena u radnom postupku, u slučajevima kada je uvedena nova radna oprema ili je postojeća radna oprema promijenjena, kod uvođenja nove tehnologije, prilikom upućivanja radnika na novo mjesto rada kao i u slučaju utvrđenog oštećenja zdravlja radnika uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu.

Tijekom radionice zaključeno je da je procjena rizika jedan od ključnih čimbenika učinkovite prevencije i zaštite na radu, a ovakav tip edukacije kvalitetna prilika za razmjenu mišljenja i iskustva, kao i za ujednačavanje kriterija prilikom evaluacije procjene specifičnih rizika u pojedinim djelatnostima.