Radna posjeta Mlinar d.d.

UVJETI RADA I ZAŠTITA NA RADU DOPRINOSE PRODUKTIVNOSTI

Tržišnog lidera u djelatnosti pekarstva na hrvatskom i na regionalnom tržištu Mlinar d.d. posjetio je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu zajedno s Antonijem Jaićem, višim stručnim savjetnikom te se u razgovoru s Brankom Kaluđerom, direktorom pravnih, kadrovskih i općih poslova, Antom Marijanom i Krunoslavom Bašićem, stručnjacima za zaštitu na radu upoznao s poslovanjem, uvjetima rada, organizacijom i provedbom mjera zaštite na radu za više od 1950 radnika u toj tvrtci.
Mlinarove maloprodajna mreža prisutna je na četiri tržišta, u Hrvatskoj se poslovanje odvija u 185 pekarnica, 24 u Sloveniji, 7 u Mađarskoj i jednoj u Njemačkoj.
Osim vlastite maloprodajne mreže, Mlinarov brand prisutan je na tržištima u obliku franšiznog poslovnog modela.

Godine 2012. izgrađen je novi proizvodni pogon u Zagrebu, najveći pekarski proizvodni i distributivni centar u regiji. Pored toga, poslovanje se odvija i u pogonima u Osijeku, Poreču i Šibeniku te u 150 maloprodajnih objekata. Svakodnevno 140 vozila i vozača nalazi se u prometu, pa je područje zaštite na radu svakodnevno u fokusu interesa Uprave, ovlaštenika, stručnjaka za zaštitu na radu i radnika. Moderni strojevi i tehnološke inovacije omogućavaju bržu, precizniju i kvalitetniju proizvodnju, kao i sigurnost radnika. Napori koje ulažemo u ovom području rezultiraju niskim stupnjem lakših ozljeda na radu i produktivnijim radom radnika. Zaposleni imaju organiziranu prehranu, zdravstvene preglede, kvalitetnu radnu i zaštitu opremu, a redovito se organiziraju i edukativne radionice s ciljem jačanja preventivnog djelovanja, istaknuo je direktor Branko Kaluđer.

Stručnjaci za zaštitu na radu Mlinar d.d. informirali su o normativnom uređenju područja zaštite na radu, procjeni rizika, provođenu unutarnjeg nadzora, osposobljavanju radnika za rad na siguran način, radu ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu, njihovoj suradnji sa stručnjacima za zaštitu na radu, radu Odbora za zaštitu na radu kao i visokim kriterijima koje tvrtka primjenjuje u području zaštite na radu.

Iskazujući zadovoljstvo aktivnostima usmjerenima na osiguranje sigurnih i zdravih radnih uvjeta u Mlinar d.d., ravnatelj Zavoda Vitomir Begović, rekao je da zaštita na radu ne znači samo poštova­nje prava, već je mnogo više od administrativne zadaće kao ključan dio dobrog poslovnog upravljanja. Propisane i provedene mjere zaštite na radu i očuvanje zdravlja zaposlenika ključni su korak u upravljanju kojim se doprinosi smanjenju nezgoda, ozljeda i bolesti povezanih s radom, a na taj način se izravno poboljšavaju rezultati poslovanja. U zdravom i sigurnom radnom okruženju raste motivacija i predanost radnika a pozitivni rezultati u području zaštite na radu i uvjeta rada najbolja su preporuka za svaku tvrtku.

Predstavnici Zavoda osvrnuli su se na evaluaciju zakonodavstva EU-a o zaštiti na radu i zaštiti zdravlja kojom je utvrđeno da bi se u europskim poduzećima moglo spriječiti mnogo više nezgoda i bolesti povezanih s radom. Samo je 2013. izgubljeno najmanje 300 milijuna radnih dana zbog nezgoda na radu i zdravstvenih problema povezanih s radom. U tom cilju potrebno je povećati količinu i kvalitetu informacija i alata za potporu djelotvornoj provedbi propisa u svakom europskom poduzeću, velikom ili malom. Zaštita zdravlja i sigurnost na radu često se uvelike mogu poboljšati već i jednostavnim mjerama.

Provedena istraživanja pokazuje da za svaki euro koji posloda­vac uloži u mjere zaštite na radu može očekivati više od dva eura povrata. Izbjegnuti proizvodni gubitci i poremećaji proizvodnje, bolovanja, oštećenja opreme i štete nanesene imidžu tvrtke te izbjegnuti administrativni i pravni troškovi samo su neke od koristi koje tvrtka može imati od smanjenja nesreća na radu i oboljenja radnika povezanih s radom. Ključni radnici ne mogu se lako ili brzo zamijeniti. Kratkoročni prekidi poslovanja mogu dovesti do gubitka klijenata i važnih ugovora. Ozbiljan incident može dovesti do zatvaranja tvrtke zbog izravnih troškova rješavanja incidenta ili zbog gubitka ugovora i/ili klijenata. Mali incidenti i slučajevi lošeg zdravlja radnika mogu udvo­stručiti bolovanja. Koristi od dobre zaštite na radu mogu imati poslodavci, radnici i društvena zajednica.

U Hrvatskoj se godišnje prijavi nešto više od 13.000 ozljeda na radu, od čega oko 15 posto teških, 18 smrtnih slučajeva. Pored toga, na putu na posao i s posla ozljedi se oko 3.000 radnika. U prošloj godini je stopa bolovanja bila 3,29 a svaki dan je s rada bilo odsutno 44.000 radnika. Navedeni podaci upućuju na potrebu snažnijeg i odlučnijeg djelovanja na primjeni preventivnih mjera u svakoj radnoj sredini.

Izloženost ergonomskim faktorima rizika predstavlja jedan od glavnih problema u pogledu sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu unutar EU-a. Učestalo izlaganje tim rizicima može dovesti do mišićno-koštanih poremećaja, jedne od najozbiljnijih i najrasprostranjenijih bolesti povezanih s radom koja dovodi do opterećenja velim troškovima za pojedince, tvrtke i društvo u cjelini. Prema rezultatima ankete o radnoj snazi iz 2013.mišićno-koštani poremećaji povezani s radom danas su najčešći tip zdravstvenih problema povezanih s radom i osnovni uzrok izostajanja s posla. Zato su primjeri dobre prakse prevencije iz pojedinih hrvatskih tvrtki uz sudjelovanje stručnjaka kineziologije kvalitetan smjer promicanja i širenja pozitivnih iskustava i rezultata, istaknuli su predstavnici Zavoda.

Zaštita i sigurnost na radu je stanje koje omogućava normalni tijek poslovnih procesa i funkcioniranje poslovnih sustava, a time i bolje gospodarske rezultate. To znači da humani, socijalni i gospodarski razlozi zahtijevaju da se provodi što bolja i sigurnija zaštita čovjeka na radu. Nužno je jačati svijest o važnosti dobrog upravljanja zaštitom na radu i zaštitom zdravlja ne samo u radnoj već i životnoj sredini, kao nerazdvojnog dijela javno-zdravstvenog programa. Na razini menadžmenta nužno je prihvaćati zaštitu na radu kao sastavni dio poslovanja kojim se pozitivno doprinosi produktivnosti, konkurentnosti i ostvarivanju poslovnih ciljeva.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao javna ustanova nadležna za praćenje i unapređivanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj promiče pristup da je zaštita na radu proces kojim je potrebno odgovorno i učinkovito upravljati imajući na umu da su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa.

U skladu s time, svaka tvrtka, ustanova i drugi poslovni subjekt treba preuzeti obvezu postizanja i održavanja rada bez nezgoda, kontinuirano primjenjujući praktična poboljšanja u procjeni rizika, organizaciji i uvjetima rada, osposobljavanju radnika za rad na siguran način, jačanju unutarnjeg nadzora te izobrazbi rukovoditelja kao ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu.

Primjeri dobre prakse u promicanju zaštite na radu i društvene odgovornosti ukazuju da naše tvrtke sve više kod izbora poslovnih partnera, između ostaloga, zahtijevaju i ocjenjuju kao ključan kriterij kompetencije u području zaštite na radu te raspolaganje odgovarajućom opremom i osposobljenim radnicima.

U sustavu osiguranja zaštite zdravlja na radu potrebne su promjene, kao i poticaji za ulaganje u proizvodnu i radnu opremu s višom razinom zaštite i sigurnosti, suglasni su predstavnici Mlinar d.d. i Zavoda. Uz određenu solidarnost, model doprinosa treba učiniti transparentnim, jasnim, stimulativnim i poticajnim za poslodavce, što uključuje koncept bonus – malus, uz osiguranje sredstava ne samo za saniranje posljedica već i za preventivne mjere, edukativne aktivnosti, kampanje, izradu on line – alata za učenje, i dr.

Četvrta industrijska revolucija kuca nam na vrata kroz kompjutorizaciju, automatizaciju i robotizaciju. Stvoriti će se nove vrste poslova, novi sektori, novi proizvodi i nove usluge. Ubrzati će se promjene u načinu rada, mogli bi se pojaviti novi oblici interakcije između radnika i stroja, koji rezultiraju novim rizicima po sigurnost radnika. Zato se moramo žurno pripremati kroz promjene u obrazovnom sustavu, cjeloživotnom učenju i tehnološkom razvoju, kako bi supstituirali gubitak pojedinih tradicionalnih poslova, stjecanjem novih znanja, vještina i kompetencija. Dobra zaštita na radu i upravljanje rizicima doprinosi očuvanju radne sposobnosti radnika od početka do završetka radnog vijeka, njeni učinci vezani su za brojna druga područja te ima izravan utjecaj na kvalitetu života i zdravstveno stanje pojedinca te izdatke zdravstvenog sustava i u trećoj životnoj dobi, naglasio je ravnatelj Zavoda Vitomir Begović.

Radni susret bio je prilika za upoznavanje i poziv Zavoda na djelatno sudjelovanje poslodavca, sindikata i radnika u predstojećoj dvogodišnjoj kampanji EU OSHA „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” , prvoj Nacionalnoj kampanji „STOP ozljedama na radu“ i Nacionalnom programu „Živjeti zdravo“ kako bi sinergijskim djelovanjem spriječili nastanak nesreća na radu, ozljeda, profesionalnih i bolesti povezanih s radom.

Predstavnici Zavoda i Mlinar d.d. razgovarali su i o mogućoj zajedničkoj suradnji na daljnjem razvoju i unapređivanju kulture sigurnosti od najranije životne dobi u okviru projekta Zavoda za djecu predškolskog uzrasta „S osmjehom korak po korak u siguran dan“.