Radna posjeta “Tegra” d.o.o. Čakovec: Svaki radni dan korisno je početi s “5 minuta za sigurnost !”

Nastavljajući kontinuirane susrete s poslodavcima, sindikatima, radnicima i svim dionicima u području zaštite na radu, u cilju neposrednog informiranja i uvida u stanje zaštite na radu u djelatnosti graditeljstva Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sa suradnikom Antonim Jaićem, višim stručnim savjetnikom posjetio je građevinsku tvrtku “Tegra” d.o.o. u Čakovcu. Osnovna djelatnost tvrtke je niskogradnja i hidrogradnja; izgradnja, uređenje i održavanje prometnica, izgradnja objekata na prometnicama, izgradnja i uređenje zelenih površina, dječjih igrališta, sportskih objekata i terena, hortikulturno uređenje te uređenje i održavanje objekata niskogradnje, prometna signalizacija, vodovodi, vodospreme, crpne stanice, kanalizacije, plinovodi, TK instalacije, unutarnja i vanjska odvodnja, prelaganje i zaštita instalacija te horizontalno i vertikalno bušenje. Na području Međimurske županije “Tegra” d.o.o. je najveći opskrbljivač tržišta šljunkom, pijeskom i zemljanim materijalom iz eksploatacijskih polja.

Uz predsjednika Uprave Ivana Kolarića, sastanku su nazočili predstavnici “Tegre” d.o.o.; Silvija Kolmanić, direktorica financija, Goran Srša, voditelj gradilišta, Joso Lucić, voditelj proizvodnje, Danijel Mavrek, rukovoditelj šljunčare i asfaltne baze, Blaženko Slaviček, rukovoditelj mehanizacije, Ana Krznar, voditeljica laboratorija, Ines Petričević, stručnjakinja zaštite na radu i Katarina Blažinčić, referentica za ljudske resurse.

Tvrtka “Tegra” d.o.o. član je francuske grupe EUROVIA SAS, koja zapošljava više od 280.000 radnika diljem svijeta. Uvodno je predstavljajući tvrtku Ivan Kolarić, predsjednik Uprave istaknuo da tvrtka ima dobro organiziranu zaštitu na radu, da svaki radni dan u tvrtki i na gradilištima počinje petominutnim upoznavanjem radnika što će se toga dana raditi i koji rizici su prisutni, i kako je potrebno postupati primjenjujući mjere zaštite. Jednom mjesečno radnici se petnaest minuta educiraju o nekoj zadanoj temi vezanoj uz zaštitu na radu, a godišnje jedanput tvrtka obilježava svoj dan zaštite na radu, kada se na sat vremena prekida rad i svi se stručno usavršavaju o određenoj temi vezanoj uz sigurnost na radu. Troškovi nezgode na radu za poslodavca su vrlo veliki i bitno je da takvih nezgoda nema odnosno da ih bude što manje. Veliki dio poslova koje “Tegra” d.o.o. obavlja vezani su uz izgradnju kanalizacijskog sustava, a to su poslovi koji su s aspekta procjene rizika najopasniji. Kao veliki problem Kolarić je istaknuo neiskustvo radne snage za te poslove. Kod zapošljavanja mladih ljudi problem je što oni nisu naviknuti na fizički rad, a o zaštiti na radu ne znaju gotovo ništa. Već za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja učenici koji se školuju za tehnička, graditeljska, tekstilna i slična zanimanja morali bi biti upoznati s temeljima zaštite na radu. U tvrtki smo postavili visoke standarde zaštite na radu i takav standard treba održavati i dalje unapređivati. Poslodavce koji ulažu više u zaštitu na radu i to potvrđuju u praksi potrebno je stimulirati i podržati naglasio je predsjednik Uprave Kolarić.

Tijekom razgovora poseban naglasak je bio usmjeren na specifična pitanja vezana za zaštitu na radu u djelatnosti graditeljstva: izradu i ažuriranje procjene rizika, unutarnji nadzor, obveze i odgovornost poslodavca, ulogu ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu, zadaće koordinatora u fazi izgradnje, važnost učinkovitog osposobljavanja radnika za rad na siguran način, ispitivanje sredstava rada, organiziranje pružanja prve pomoći ozlijeđenim radnicima, uređenje gradilišta, plan izvođenja radova, projekt radne skele, obveze prijave radilišta nadležnome tijelu, vođenje evidencija te prijavu ozljeda na radu tijelu nadležnome za inspekcijske poslove.

Ines Petričević, stručnjakinja zaštite na radu u “Tegra” d.o.o., ujedno i inženjerka gradilišta te koordinatorica zaštite na radu I i II, te predstavnica Uprave za integralni sustav upravljanja, prezentirala je pozitivna iskustva u edukaciji i dobru praksu u području zaštite na radu kroz suradnju u okviru francuske grupe EUROVIA SAS. Ukazala je da se u “Tegri” d.o.o. primjenjuju visoki standardi zaštite na radu koji nadilaze propise u RH, pa prošle godine nije zabilježena niti jedna ozljeda na radu. Sve nezgode koje se dogode na radu u tvrtkama okviru ove francuske grupacije a za posljedicu nije bila ozljeda na radu pomno se analiziraju istražuju s ciljem prevencije, stalnog učenja i razmjene znanja. Svake dvije godine u svim tvrtkama grupacije održavaju se skupovi svih radnika uz prezentacije poučnih filmova i time se obilježava Međunarodni dan zaštite na radu, pa će se ove godine 18. svibnja i u “Tegri” d.o.o. organizirati takav dan. U tvrtki učinkovito i redovito djeluje Odbor zaštite na radu putem kojih predstavnici poslodavca i radnika u suradnji sa stručnjakom zaštite na radu analiziraju stanje u području zaštite na radu te predlažu konkretne mjera i aktivnosti, zaključila je Petričević.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu upoznali su domaćine s djelatnošću ove javne ustanove, te projektima i brojnim aktivnostima usmjerenim na unapređenje zaštite na radu, kao područja od posebnog društvenog interesa.

Kako bi pružio stručnu potporu poduzetnicima početnicima, mikro, malim, srednjim i velikim poslodavcima te vlasnicima i zaposlenima u obrtu, Zavod za unapređivanje zaštite na radu, otvorio je posebno Savjetovalište ZNR 3u1 putem kojeg svi zainteresirani mogu dobiti potrebne informacije, savjete i edukaciju iz područja zaštite na radu, što umnogome može olakšati primjenu propisa te organizaciju i provedbe mjera zaštite na radu, a time i pozitivno utjecati na prevenciju u ovom području.

Tijekom 2015.g. u djelatnosti građevinarstva registrirano je ukupno 1.105 ozljeda na radu, dok stopa na 1.000 radnika iznosi 12,41. Od ukupnog broja ozljeda na radu u građevinarstvu, dogodilo se 762 lakše ozljede, 241 teška ozljeda, zatim dvije smrtne ozljede, te jedna skupna ozljeda na radu. Prema broju ozljeda u ovoj djelatnosti prednjače Grad Zagreb, Zagrebačka županija te Primorsko – goranska i Splitsko-dalmatinska županija. Najviše su se ozljeđivali radnici u životnoj dobi od 31 do 40 godina, ali i mlađi te stariji radnici. Od vrste ozljeda evidentirane su rane i površinske ozljede s učešćem od 38,59 posto, zatim iščašenja, uganuća i nategnuća s udjelom od 22,52 posto te prijelomi kostiju s 20,04 posto. Analizirajući pokazatelje o ozlijeđenim radnicima u graditeljstvu u odnosu na njihovu osposobljenost za rad na siguran način može se konstatirati da je njih 97,12 posto pohađalo prethodni obvezni program edukacije. Nadalje, prema uvidu u pokazatelje vezane za ozljede na radu 93,65 posto ozlijeđenih osoba koristilo je propisana osobna zaštitna sredstva. Navedeni pokazatelji upućuju na nužnost konkretne analize uzroka ozljeda na radu, podizanje kvalitete osposobljavanja radnika za rad na siguran način te obveznu uporabu propisanih i kvalitetnih osobnih zaštitnih sredstava. U Međimurskoj županiji registrirana je stopa ozljeda na radu na 1.000 radnika 10,88 što je ispod državne prosječne stope 12,07.

Nacionalnom kampanjom „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. Zavod ima namjeru uz aktivno sudjelovanje i doprinos svih ključnih dionika od mikro do makro razine, ostvariti poboljšanje i unapređenje uvjeta rada, a što bi doprinijelo značajnom smanjenju broja ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj, a posljedično i povećanju produktivnosti, konkurentnosti, kao i smanjenju troškova i gubitaka poslovnih subjekata, te zdravstvenog i mirovinskog sustava. Posebnu zadaću u ovoj kampanji imaju oni poslodavci kod kojih su registrirane i priznate od HZZO ozljede na radu, a dodatnu odgovornost oni poslovni subjekti kod kojih su prijavljene ozljede na radu u propisanom postupku pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje odbačene zbog učinjenih propusta u provedbi mjera zašite na radu, a koji su uzrokovali ozljeđivanje. Upute i smjernice pripremljene za provedbu ove kampanje konkretna su pomoć svim dionicima kako bi što uspješnije proveli aktivnosti i ostvarili opće korisne rezultate, rekao je ravnatelj Begović.

Ozljede na radu u građevinarstvu posljedica su nepridržavanja osnovnih pravila zaštite na radu, a takav odnos rezultira padovima radnika s visine zbog izostanka zaštitne ograde, zbog nezaštićenih otvora u podovima objekata u izgradnji, zbog hodanja po salonitnim pokrovima krovova, zbog obrušavanja naslaga kod iskopa, i drugih propusta. Stanje zaštite na radu na privremenim radilištima u znatnoj mjeri ovisi o razini svijesti i pristupu pojedinih rukovoditelja radova te drugih ovlaštenika i poslodavca, kao i povjerenika radnika za zaštitu na radu prema provođenju mjera zaštite na radu, istaknuto je na sastanku.

Svaka ozljeda na radu mora se analizirati, utvrditi uzroke i propuste, provesti dodatnu edukaciju svih dionika, te provedbom mjera prevencije i konkretnim postupanjem isključiti ponavljanje. Svakog dana prije početka rada odvojiti „5 minuta za sigurnost“, za pregled opreme i ponavljanje rada za siguran način., korisna je mjera prevencije pa praksu iz “Tegre” d.o.o. mogu primijeniti i svi drugi poslodavci.

Poslodavac mora osigurati radnicima potrebna sredstva i uvjete za rad na siguran način, ali je isto tako važna obveza provoditi redoviti nadzor putem voditelja građenja i neposrednih rukovoditelja, da radnici propisana sredstva stalno koriste pri radu u potrebnom opsegu, naglasio je ravnatelj Begović.

Praćenje primjene propisa, njihova redovita i pregledna objava, pružanje stručnih mišljenja i komunikacija s različitim dionicima u području zaštite na radu, jedna je od redovitih aktivnosti Zavoda za unapređivanje zaštite na radu koja je usmjerena na međusobnu razmjenu informacija i dobre prakse te njeno prenošenje i širu primjenu, kao i otklanjanje uočenih problema i teškoća u provedbi mjera zaštite na radu, ukazali su u svojem izlaganju predstavnici Zavoda.

Značajnu pozornost potrebno je usmjeriti na socijalni dijalog i suradnju svakog poslodavca s radničkim predstavnicima, polazeći od zakonskog određenja da je poslodavac obvezan obavješćivati i savjetovati se s radnicima, odnosno njihovim predstavnicima o nizu pitanja iz područja zaštite na radu. Pravovremena i redovita obaviještenost radnika svakako doprinosi da se poslovi obavljaju prema pravilima zaštite na radu i uz minimalni rizik. Jedan od osnovnih čimbenika sigurnosti ne mjestima rada svakako su različite pisane upute i upozorenja te kvalitetna osposobljenost svakog radnika iz zaštite na radu kako bi mogao sigurno obavljati određene poslove štiteći sebe i druge osobe tijekom rada.

Radna snaga sve je starija, dob za odlazak u mirovinu postupno se podiže, duži radni vijek je realnost, a sve to upućuje na nove obveze u osiguranju sigurnih i zdravih mjesta rada tijekom cijelog radnog vijeka ali i potrebu stvaranja sinergije sa zdravljem u najširem smislu, ne samo u radnoj već i životnoj sredini, promociju zdravog načina života te organizaciju rada kojom će se postići ravnoteža radnog i privatnog života. Najveća svjetska kampanja „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ koja se provodi na inicijativu EU OSHA i koja traje 2016.-2017. godine prilika je da se istakne važnost sprječavanja rizika tijekom cijelog radnog vijeka, uz pružanje pomoći poslodavcima i radnicima, posebno u mikro, malim i srednjim tvrtkama kako bi na osnovu vlastitih uvjeta i potreba koristili informacije i uveli dobru praksu prilagođavanja rada pojedinačnim sposobnostima radnika, zaključio je ravnatelj Begović.

Tijekom boravka u Čakovcu predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u pratnji domaćina posjetili su radilište na prometnici u središtu ovog grada.