Radna posjeta tvrtki Eko Murvica d.o.o. – Za poslovnu uspješnost učinkovita zaštita na radu

 

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu posjetio je Gradsko komunalno trgovačko društvo Eko Murvica d.o.o. u Crikvenici i tom je prilikom razgovarao  s Lovorkom Gržcem, direktorom, Sandrom Carom, stručnjakom zaštite na radu i zaštite od požara i Brankom Vidasom, sindikalnim povjerenikom o poslovanju tvrtke, kao i provedbi mjera i aktivnosti zaštite na radu.

Tvrtka Eko Murvica d.o.o. na području Grada Crikvenice obavlja niz djelatnosti  kao što su zbrinjavanje otpada, održavanje javnih i zelenih površina, upravljanje tržnicom, grobljima, parkiralištima, gradskim kupalištem i sportskom dvoranom. Poslovne aktivnosti usmjerene su na zaštitu okoliša i osiguranje održivog razvoja, unapređenje komunalnog standarda, edukaciju građana, posebno djece i mladih, o selekcioniranju otpada.  Komunalni i drugi otpad razvrstava se i redovito odvozi, a od 2012.  godine posude su čipirane. U cilju proširenja ponude, ostvarivanja većih prihoda, ali i zalaganja za ljepši okoliš, tvrtka je korisnicima ponudila i uslugu uređenja okućnica.

Eko Murvica d.o.o. trenutno zapošljava 114 radnika, dok se u ljetnim mjesecima zbog povećanog obujma posla, angažiraju sezonski radnici koji, kao i stalno zaposleni, pohađaju program osposobljavanja za rad na siguran način. U ljetnim mjesecima, kada se broj stanovnika utrostruči, na radu su angažirani i novi radnici. Rukovoditelji i svi zaposleni ulažu dodatne napore kako bi se poslovi obavili sigurno i bez ozljeda na radu.

Nabavljamo opremu s visokom razinom zaštite i sigurnosti, a naši vozači koji su ujedno i ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu, posjeduju dodatna znanja i vještine. Novim kolektivnim ugovorom osigurat ćemo dodatnu skrb o zdravstvenom stanju i očuvanju radne sposobnosti radnika putem godišnjih sistematskih pregleda. Prilikom obavljanja komunalne djelatnosti radnici su izloženi velikim rizicima u prometu, kao i prilikom rada na odlagalištu te posebno pri obavljanju poslova kod kojih su prisutne biološke i kemijske štetnosti. Upravo iz tih razloga posebnu pozornost usmjeravamo na organizaciju rada, edukaciju radnika, korištenje propisanih osobnih zaštitnih sredstava i kontinuirani unutarnji nadzor poštivanja osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu, rekao je direktor Gržac te je naglasio da su ekonomski učinci dobre zaštite na radu mjerljivi kroz poslovnu uspješnost.

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, naglasio je važnost prevencije  i provođenja kontinuiranih i kvalitetnih programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način, kao i stalnog stručnog osposobljavanja samih poslodavaca, ovlaštenika poslodavca, povjerenika radnika za zaštitu na radu i njihovih koordinatora te stručnog usavršavanja stručnjaka za zaštitu na radu. Posebno je ukazao da procjena rizika čini okosnicu upravljanja zaštitom na radu u Europi i zato mora uključiti različite elemente, a sami radnici moraju biti aktivni sudionici njene izrade, a ne pasivni promatrači. Aktivno upravljanje sigurnošću i zdravljem koje uključuje radnike te koje odlikuje snažna predanost uprave, čini poduzeće konkurentnijim kako zbog smanjenja odsutnosti uslijed bolovanja tako i zbog poboljšanja produktivnosti.

Na temelju procjene rizika provodimo osposobljavanje radnika za rad na siguran način prije početka rada, kao i u slučajevima kad dođe do promjena u radnom postupku, kad je uvedena nova radna oprema ili je postojeća radna oprema promijenjena, kod uvođenja nove tehnologije, u slučajevima upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada te kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu. Isto tako radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način ne dopuštamo samostalno obavljanje poslova, a takav rad sukladno propisima ne odvija se duže od 60 dana, istaknuo je Sandro Car, stručnjak zaštite na radu i zaštite od požara.

Radni susret bio je i prilika za razgovor o prvoj Nacionalnoj kampanji „STOP ozljedama na radu“ čijom provedbom je namjera smanjiti broj ozljeda na radu, očuvati radnu sposobnost radnika, smanjiti broj odlazaka u prijevremene i invalidske mirovine, smanjiti gospodarske gubitke, te osigurati stimulativnu, sigurnu i zdravu radnu okolinu u kojoj će zaposleni doprinositi rastu produktivnosti.

Govoreći o nizu aktivnosti Zavoda, ravnatelj Begović istaknuo je da one imaju za cilj osnažiti odgovornost i naglasiti značaj aktivne i angažirane uloge najviše razine menadžmenta u tvrtkama i ustanovama, u planiranju i provedbi mjera zaštite na radu, kao i njihovu podršku i suradnju sa stručnjacima zaštite na radu i radničkim predstavnicima u okviru socijalnog dijaloga i partnerstva.

U okolnostima kada radna snaga stari, a radni vijek je sve dulji, istovremeno su prisutni i novi izazovi koji se ogledaju kroz demografske promjene. Zato je težište potrebno usmjeriti na mjere prevencije tijekom cijelog radnog vijeka kako bi se spriječile nesreće povezane s radom, zdravstveni problemi i profesionalne bolesti, a pretpostavka je holistički pristup koji uključuje osiguranje odgovarajućeg radnog okoliša i organizacije rada, cjeloživotno učenje i osposobljavanje, primjereni stil rukovođenja, ravnotežu poslovnog i privatnog života, mjere motivacije i razvoj karijera, zaključeno je na kraju sastanku.

Na sastanku je predstavljena i nova  kampanja 2018.–2019. pod nazivom „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” koju organizira Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA), a koju će intenzivno promicati Zavod za unapređivanje zaštite na radu. Kampanjom se nastoji podići razina svijesti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na mjestu rada te promicati kultura prevencije rizika kako bi se oni uklonili, a kada to nije moguće, kako bi se njima učinkovito upravljalo.

Prema rezultatima drugog  europskog istraživanja Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu – ESENER-2, provedenog u poduzećima o novim rizicima i rizicima u nastajanju, 38% poduzeća je izjavilo da na njihovim mjestima rada postoje kemijske ili biološke tvari u obliku tekućine, pare ili prašine. Prema Europskom istraživanju o uvjetima rada, koje je provedeno tijekom 2015. godine, 18% ispitanih radnika u EU-u izjavilo je da je izloženo kemijskim proizvodima ili tvarima najmanje jednu četvrtinu svojeg radnog vremena. Navedeni je postotak ostao gotovo nepromijenjen od 2000. godine. Sektori u kojima su poduzeća, u sklopu istraživanja ESENER-2, izjavila da postoji osobito visoka razina učestalosti opasnih tvari uključuju poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo u 62 %, proizvodnju u 52 %, građevinarstvo, gospodarenje otpadom, opskrbu vodom i električnom energijom u 51 %. Ne postoji niti jedan sektor bez opasnih tvari te je ključno da poslodavci provode procjenu rizika. Težak fizički rad ili vrućina također mogu povećati rizike od opasnih tvari, jer to može povećati njihov unos. Zbog toga postoji jasna potreba za podizanjem razine osviještenosti o učestalosti opasnih tvari, važnosti odgovarajućeg upravljanja takvim tvarima i najboljim metodama prevencije.

Učinkovito upravljanje izloženosti opasnim tvarima moguće je samo ako su svi na mjestu rada dobro informirani o rizicima i mjerama koje se mogu poduzeti kako bi se oni spriječili. Glavni čimbenik postizanja uspjeha, u sprečavanju nesreća i bolesti povezanih s radom, stvaranje je kulture prevencije rizika, tako da svi razumiju da su sigurnost i zdravlje važni za organizaciju u cjelini.

Prilika je i potreba da se svi poslodavci, njihovi ovlaštenici, sindikati, radnička vijeća, povjerenici radnika za zaštitu na radu, radnici i stručnjaci za zaštitu na radu i u sektoru komunalnih djelatnosti aktivno uključe u ovu kampanju, analizirajući opasne tvari, rizike i potrebne mjere prevencije, u svakoj radnoj sredini, kako bi spriječili nastanak profesionalnih i drugih bolesti ili ozljeda na radu, naglasio je ravnatelj Begović.

U okviru radne posjete Eko Murvici d.o.o. ravnatelj Begović obišao je dio radilišta na kojem radnici svakodnevno obavljaju poslove.