ZDRAVA MJESTA RADA UPRAVLJAJU OPASNIM TVARIMA

Europska agencija za zaštitu na radu (EU-OSHA) pokrenula je novu kampanju “Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” 2018.-2019. jer su radnici u Europi, unatoč naporima na razini EU te na nacionalnim i sektorskim razinama da se ograniči izloženost opasnim tvarima na radnim mjestima, suočeni s izloženošću ovim tvarima tijekom rada, što može uzrokovati zdravstvene probleme, bolesti i smrtne slučajeve.

Opasna tvar na mjestu rada je svaka tvar u plinovitom, tekućem ili krutom stanju, uključujući aerosole, dim i paru, koja predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost radnika.

U Drugom europskom istraživanju poduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER-2) koje je provela EU-OSHA, predstavnici 38% poduzeća obuhvaćenih istraživanjem izjavili su da u njihovim organizacijama na mjestima rada postoje kemijske ili biološke tvari u obliku tekućine, pare ili prašine. Prema Europskom istraživanju o uvjetima rada, koje je provedeno tijekom 2015. godine, 18% ispitanih radnika EU izjavilo je da je izloženo kemijskim proizvodima ili tvarima najmanje jednu četvrtinu svojeg radnog vremena. Pogrešne predodžbe o prirodi i učestalosti izloženosti opasnim tvarima u vezi s radom mogu dovesti do pogrešnih zaključaka poslodavaca i radnika da rješavanje pitanja opasnih izloženosti nije bitno za njihova poduzeća. Zbog toga postoji potreba za podizanjem razine osviještenosti o učestalosti opasnih tvari, važnosti odgovarajućeg upravljanja takvim tvarima i najboljim metodama za to. Europskom kampanjom „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“ 2018.-2019., uz podizanje razine svijesti o rizicima koje predstavljaju opasne tvari na mjestu rada, promiče se kultura prevencije rizika kako bi se oni uklonili a, kada to nije moguće, kako bi  se njima učinkovito upravljalo.


CILJEVI KAMPANJE

Strateški ciljevi kampanje “Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima” su:

 • Podizanje razine svijesti o važnosti i značaju upravljanja opasnim tvarima na mjestima rada, te informiranje o pokazateljima izloženosti opasnim tvarima i učinku, kao i o izloženosti na radnike

Učinkovito upravljanje izloženosti opasnim tvarima u vezi s radom moguće je kad su poslodavci i radnici dobro informirani o rizicima i mjerama koje mogu poduzeti kako bi se oni spriječili. Poduzimanje mjera za uklanjanje ili smanjenje izloženosti opasnim tvarima pomaže u zaštiti radnika od niza nezgoda (kao što su požar, eksplozija i gušenje) i zdravstvenih problema (uključujući kožne bolesti, alergije, bolesti dišnih putova, prirođene anomalije i rak), a također ima pozitivne učinke i na očuvanje okoliša.

 

 • Promicanje procjene rizika pružanjem informacija o praktičnim alatima i stvaranjem mogućnosti razmjene dobre prakse s posebnim naglaskom na:
  • uklanjanje ili zamjenu opasnih tvari na mjestu rada,
  • hijerarhiju preventivnih mjera, tj. usklađenost s redoslijedom primjene propisanih preventivnih mjera

U zakonodavstvu je utvrđen redoslijed preventivnih mjera koji su poslodavci obvezni slijediti. Otklanjanje rizika na vrhu je tog redoslijeda. Slijedi zamjena opasnih tvari manje opasnim tvarima ili sigurnijim materijalima, ili zamjena određenog postupka postupkom koji je manje opasan ili nije opasan. Potom slijede tehnološke mjere (npr. zatvoreni sustav, lokalna odsisna ventilacija), organizacijske mjere (npr. ograničavanje broja izloženih radnika ili vremena izloženosti) i u konačnici mjere osobne zaštite odnosno korištenje osobne zaštitne opreme.

Taj se poredak često navodi kao načelo STOP:

 • Substitution – Zamjena
 • Technological measures – Tehnološke mjere
 • Organisational measures – Organizacijske mjere
 • Personal protection – Osobna zaštita

 

 • Podizanje razine svijesti o rizicima povezanima s izloženošću karcinogenima na radu kroz razmjenu dobrih praksi

Među tvarima koje mogu uzrokovati dugoročnu štetu zdravlju radnika su kancerogeni, te je podizanje razine svijesti o rizicima povezanim s kancerogenima jedan od prioritetnih ciljeva kampanje, a prema Strateškom okviru za područje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu 2014.-2020. također i jedan od glavnih prioriteta Europske unije. Naime, procjenjuje se da će u EU, kao rezultat izloženosti kancerogenima na radu, godišnje od raka oboljeti 120.000 ljudi. Mnogo takvih slučajeva u budućnosti može se spriječiti primjenom preventivnih mjera – načela STOP –  i  usklađenošću s postojećim graničnim vrijednostima profesionalne izloženosti u proizvodnom procesu. Granične vrijednosti izloženosti opasnim tvarima utvrđene su u europskim direktivama o sigurnosti i zdravlju na radu, a često i nacionalnom zakonskom regulativom država članica. U Hrvatskoj je to Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima).

EU-OSHA je, uz Europsku komisiju, austrijsko Savezno ministarstvo rada, socijalne skrbi i zaštite potrošača, nizozemsko Ministarstvo socijalne skrbi i zapošljavanja, BUSINESSEUROPE i  Konfederaciju europskih sindikata, potpisnica  Sporazuma o obvezi primjene Plana djelovanja EU-a za kancerogene tvari, kojem je cilj poticanje na primjenu mjera i dobrih praksi, te podizanje svijesti o važnosti preveniranja izloženosti kancerogenima.

 

 • Usmjeravanje aktivnosti na skupine radnika koji imaju specifične potrebe i koji su izloženi višim razinama rizika pružanjem informacija o činjenicama, pokazateljima i primjerima dobre prakse

Svi radnici trebaju biti jednako zaštićeni od rizika koje uzrokuju opasne tvari. Međutim, u praksi razine rizika mogu biti više jer su radnici neiskusni, neinformirani ili fizički osjetljiviji, ili jer često mijenjaju poslove, rade u sektorima s niskom razinom osviještenosti o tim pitanjima, ili zbog veće ili različite psihološke osjetljivosti (npr. u slučaju mladih naučnika ili zbog razlika između muškaraca i žena). Sektori u kojima su takve skupine radnika često izložene opasnim tvarima su poljoprivreda i hortikultura, građevinarstvo, gospodarenje otpadom, frizerski rad, profesionalno čišćenje, zdravstvena i socijalna skrb i ugostiteljstvo. Pri procjeni rizika i utvrđivanju preventivnih mjera potrebno je voditi računa o posebnim potrebama takvih radnika.

 

 • Podizanje razine svijesti o razvoju javnih politika i zakonodavnom okviru pružanjem pregleda postojećeg okvira i postojećih smjernica

Svi koji su uključeni u upravljanje opasnim tvarima na mjestima rada moraju biti upoznati sa zakonodavnim okvirom kojim su obuhvaćene opasne tvari u EU. Uredbama Europske Unije REACH i CLP nastoji se zajamčiti dostupnost informacija ključnih za procjenu rizika na mjestu rada na način da se osigura propisano priopćavanje o opasnosti naljepnicom, piktogramima opasnosti i sigurnosno-tehničkim listovima.

Poveznice na ključne direktive i uredbe EU:


NAJVAŽNIJI DATUMI KAMPANJE
 • Početak kampanje: travanj 2018.
 • Natječaj za nagrade za dobru praksu u državama članicama na europskoj razini: 2018. i 2019.
 • Rok za prijavu na natječaj Nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih mjesta rada za Hrvatsku: 31. listopada 2018.
 • Razmjena dobrih praksi za zdrava mjesta rada: 2. tromjesečje 2019.
 • Europski tjedni za sigurnost i zdravlje na radu: listopad 2018. i listopad 2019.
 • Sastanak na vrhu i svečanost dodjele Nagrada za dobru praksu: studeni 2019.

NAGRADE ZA DOBRU PRAKSU U STVARANJU ZDRAVIH MJESTA RADA

NAGRADE ZA DOBRU PRAKSU U STVARANJU ZDRAVIH MJESTA RADA

Dodjela Nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta u području sigurnosti i zdravlja na radu je dio kampanje “Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima”. Ovo je već 14. natječaj koji raspisuje EU-OSHA, a namijenjen je prepoznavanju organizacija koje aktivno upravljaju rizicima povezanima s opasnim tvarima na mjestu rada. Uključiti se mogu svi poslodavci u javnom i privatnom sektoru na području država članica EU, zemalja kandidatkinja i potencijalnih zemalja kandidatkinja za članstvo u EU, te država članica EFTA-e. Rok za prijavu u Hrvatskoj je 31. listopada 2018.

Više informacija o uvjetima natječaja i obrazac za prijavu moguće je preuzeti na internetskoj stranici Europske agencije za zaštitu na radu  https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards.  Prijave će najprije razmotriti nacionalne središnjice EU-OSHA – u Hrvatskoj je to Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava – a pobjednici na nacionalnoj razini sudjelovat će na paneuropskom natječaju gdje će biti odabrani ukupni pobjednici.


NAPO

NAPO

Napo je junak crtanih filmova, tipičan radnik u industrijskom sektoru koji se susreće s opasnostima i rizicima na radnome mjestu, ali se aktivno uključuje u identificiranje tih rizika i pronalazak rješenja. Napo je postao ambasador EU-OSHA kampanja Zdrava mjesta rada, te ga možemo pratiti i u epizodama upravljanja rizikom od opasnih tvari:

 • Kemikalije

 • Prašina

 • Zaštita kože


VIŠE O KAMPANJI NA MREŽNOJ STRANICI EU-OSHA

VIŠE O KAMPANJI NA MREŽNOJ STRANICI EU-OSHA

https://osha.europa.eu/hr/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19

Edukacijsko-informativne materijale kampanje „Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima“ 2018.-2019. možete preuzeti na ovoj poveznici:

https://healthy-workplaces.eu/hr/campaign-materials