Radni posjet HRT: Svako mjesto rada mora biti sigurno

Organizacija i provedba mjera zaštite na radu, rizici, prevencija i očuvanje radne sposobnosti radnika, ciljevi Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“, provedba kampanje EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ kao i promicanje zaštite na radu u javnim medijima bile su središnje teme razgovora predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu s predstavnicima ravnateljstva, tehničkih službi i sindikata Hrvatske radiotelevizije (HRT).

Hrvatska radiotelevizija pravna je osoba u vlasništvu Republike Hrvatske koja ima status javne ustanove. Hrvatska radiotelevizija zapošljava 2.870 radnika i obavlja djelatnost pružanja javnih radiodifuzijskih usluga. Tijela Hrvatske radiotelevizije su: Glavni ravnatelj, Ravnateljstvo, Nadzorni odbor i Programsko vijeće.

Hrvatska radiotelevizija ima tri nacionalne radiopostaje, osam regionalnih radiopostaja i osam regionalnih centara te četiri zemaljska televizijska programa. Od 1997. godine nacionalni radijski i televizijski programi Hrvatske radiotelevizije također se emitiraju u digitalnoj tehnici preko satelita za cijelu Europu. U svojemu sastavu Hrvatska radiotelevizija osim televizije, radija i internetskoga portala ima i Simfonijski orkestar HRT-a, Jazz orkestar HRT-a, Tamburaški orkestar HRT-a i Zbor HRT-a.

Predstavnici HRT-a prezentirali su način organizacije i provedbe mjera zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika, iznijeli pokazatelje o poslovima s posebnim uvjetima rada, poslovima na kojima se rad s računalom odvija dnevno duže od pola radnog vremena, provedbi osposobljavanja radnika za rad na siguran način, izradi procjene rizika za mjesta rada, stručnom osposobljavanju u HR Akademiji HRT-a radnika za rad na određenim specifičnim poslovima, zahtjevnim uvjetima rada na terenu, suradnji poslodavca sa sindikatima i dr. Analiza broja ozljeda na radu u odnosu na broj zaposlenih u HRT-u ukazuje da poduzete mjere na mjestima rada daju pozitivne učinke, a prevladavaju ozljede izvan mjesta rada tj. prilikom puta na posao i s posla. Kao primjer dobre prakse Kolektivnim ugovorom uvedeni su redoviti sistematski zdravstveni pregledi zaposlenih. Preventivni zdravstveni pregledi vida zaposlenih trebali bi biti sveobuhvatniji kao i suradnja sa specijalistima medicine rada vezano za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika i praćenje njihovog zdravstvenog stanja, istaknuli su predstavnici HRT-a. Posebni problemi i rizici prisutni su kod osiguranja odgovarajućih tehničkih uvjeta s aspekta sigurnosti na radu prilikom organizacije prijenosa s različitih vanjskih lokacija, pa služba zaštite na radu HRT-a mora postavljati odgovarajuće dodatne zahtjeve prema organizatorima određenih događanja u cilju prevencije i poštovanja mjera zaštite na radu. Predstavnici sindikata informirali su o pripremama za provođenje izbora za članove radničkog vijeća i izbore povjerenika radnika za zaštitu na radu, koji će se organizirati istodobno radi racionalizacije.

Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu upoznao je nazočne predstavnike HRT-a s osnovnim pokazateljima o zaštiti na radu, kao i drugim informacijama o aktivnostima Zavoda, kao središnje javne ustanove nadležne za područje zaštite na radu. Istaknuo je da Zavod u okviru svoje vizije i misije djeluje na razvoj kulture prevencije kako bi se osigurala sigurna i zdrava radna mjesta koja doprinose dobrobiti radnika i poslodavaca, rastu produktivnosti, konkurentnosti i gospodarskom razvoju, izvrsnosti i kvaliteti rada te stalnom i dinamičnom unapređivanju zaštite na radu u najširem smislu. Svim zainteresiranima dostupno je Savjetovalište ZNR 3u1, organiziraju se dani otvorenih vrata Zavoda i info dani u različitim sredinama, kako bi bili na raspolaganju novim poduzetnicima početnicima, mikro, malim, srednjim i velikim poslodavcima kao i svim drugim dionicima koji imaju potrebu informirati se, savjetovati, steći nova potrebna znanja ili primijeniti primjere dobre prakse iz područja zaštite na radu.

Uvođenjem zakonodavstva na europskoj razini postavljeni su minimalni standardi zaštite radnika, što ne sprječava državne članice da zadrže ili uvedu povoljnije više standarde u svoje propise. Poboljšanja koja je EU postigla u području zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu u posljednjih 25 godina u velikoj se mjeri mogu pripisati sveobuhvatnim zakonodavnim i političkim aktivnostima koje su pokrenuli i proveli Unija, države članice i dionici poput socijalnih partnera. Na razini pojedinih poslovnih subjekata u Hrvatskoj praksa pokazuje da se primjenjuje viša razina mjera zaštite na radu od minimalno propisanih zakonom i podzakonskim aktima i takvu praksu je korisno širiti. Svako mjesto rada treba biti sigurno i u tome moraju sudjelovati svi čimbenici koji obavljaju radne aktivnosti.

Osvrnuvši se na javne ovlasti Zavoda, ravnatelj Begović rekao je da je stručan i profesionalan rad u obavljanju poslova zaštite na radu u skladu s odredbama Zakona i drugih propisa zaštite na radu od strane ovlaštenih osoba od izuzetnog značaja za unapređivanje ovog područja, zaštitu života, zdravlja i očuvanje radne sposobnosti radnika, a to podrazumijeva i opravdana očekivanja primjene standarda izvrsnosti u njihovom radu.

Prema podacima EU približno polovica radnika smatra da je stres povezan s poslom uobičajen na njihovom radnom mjestu, a 50 do 60 posto izgubljenih radnih dana pripisuje se stresu i psihosocijalnim rizicima povezanim s radom. Polazeći od tog problema upravljanje stresom i psihosocijalnim rizicima na radu vrijedno je truda budući da koristi nadilaze troškove provedbe, rekli su predstavnici Zavoda.

U dobrom radnom okruženju radnici pokazuju visoku razinu zadovoljstva radom te se osjećaju potaknutima i motiviranima dokazati svoj potencijal. Za poslodavce to rezultira boljom poslovnom učinkovitošću i niskim stopama izostanaka s posla i fluktuacijom radnika. Svakodnevna suradnja organizacijskih jedinica zaduženih za upravljanje ljudskim resursima i zaštitom na radu, kao i svih drugih dionika uz punu predanost menadžmenta doprinose sinergijskim učincima.

Uz kvalitetnu i realnu procjenu rizika za sva mjesta rada i osposobljavanje svakog radnika za rad na siguran način, jedna od ključnih aktivnosti u svakoj tvrtki je i provedba unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu koju provodi sam poslodavac ili njegov ovlaštenik, odnosno stručnjak ili služba zaštite na radu. Činjenice utvrđene unutarnjim nadzorom potrebno je evidentirati, te poduzeti sve potrebne mjere za otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti, jer se time jača preventiva kao temelj zaštite na radu, istaknuli su predstavnici Zavoda.

Značajan doprinos razvoju kulture zaštite na radu i očuvanju radne sposobnosti radnika mogu pružiti i mediji, kontinuiranim prilozima iz ovog područja, ukazujući na primjere dobre i loše prakse, kao i općim informiranjem šire javnosti o značaju učinkovitog upravljanja sigurnošću u radnim sredinama. To je bio i jedan od razloga da Zavod u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca pokrene godišnju novinarsku nagradu za najbolje radove iz područja zaštite na radu.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu iskazali su interes za suradnju s HRT-om na području informiranja kako bi poticali aktivno sudjelovanje u kampanjama „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ i „STOP ozljedama na radu“, te razvijali kulturu zaštite na radu, promicali prevenciju i edukaciju svih dionika od obrazovnog sustava do poslodavaca i zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

Na sastanku se razgovaralo i o ulozi stručnjaka zaštite na radu i potrebi inovativnog pristupa te potrebnoj reformi koja će pozitivno djelovati na značaj i podizanje kvalitete njihovog rada, a načelne i nedorečene normativne odredbe pretočiti u dobru praksu. Polazeći od iskazanog interesa same struke za adekvatno reguliranje njihovog statusa kao i od zakonodavnog okvira te svojeg djelokruga rada, Zavod za unapređivanje zaštite na radu priprema odgovarajuće radne podloge propisa u svrhu uspostave registra i stalnog stručnog usavršavanja. Cilj je ovog projekta osigurati kontinuirano unapređivanje znanja, vještina i kompetencija stručnjaka zaštite na radu kako bi se povećala njihova profesionalnost i učinkovitost u radu a time i unapređivanje zaštite na radu.

Za ostvarivanje pozitivnih rezultata u području zaštite na radu ključno je da svi dionici od uprava, rukovoditelja do svakog pojedinog radnika praktično prihvate da je zaštita na radu sastavni dio poslovnog planiranja, organizacije i izvođenja procesa rada, odnosno da je prevencija obvezni dio radne kulture, suglasili su se sudionici sastanaka.

Jedan od osnovnih problema u praćenju stanja u području zdravlja i zaštite na radu je nepostojanje odgovarajućih i cjelovitih statističkih pokazatelja i upravo iz tog razloga Zavod je izvršio odgovarajuće pripreme te aplicirao za sredstva Europskog socijalnog fonda, kako bi u prvoj fazi uspostavili Informacijski sustav zaštite na radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, a zatim u drugoj fazi integrirali i povezali podatke svih drugih institucija, istaknuli su predstavnici Zavoda. Na temelju prikupljenih, obrađenih i analiziranih podataka bit će moguće redovito i cjelovito pratiti stanje te predlagati mjere i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu.

Javnost je potrebno informirati i osvješćivati da ulaganje u odgovarajuće uvjete rada i dobru zaštitu na radu nije nepotreban trošak, već dugoročno isplativa investicija. Naime, u zaštiti na radu manje znači više, odnosno manje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te izostanaka s rada znači i više sredstava i mogućnosti za zadovoljavanje drugih potreba radnika. Kako bi se navedeno ostvarilo važno je da je u svakom poslovnom subjektu djelatno angažirana prva linija menadžmenta, a područje zaštite na radu uključeno u razvojne i poslovne planove, te da u okviru socijalnog dijaloga i partnerstva poslodavci, sindikati, radnici i njihovi predstavnici aktivno doprinose ostvarivanju svih sigurnosnih vrijednosti, zaključio je ravnatelj Begović.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i predstavnici Hrvatske radiotelevizije izrazili su interes na nastavak suradnje na različitim područjima kojima je moguće podizati standarde zaštite na radu, primijeniti primjere dobre prakse te ojačati interes opće javnosti za ovo važno područje.