Radni posjet: Luka Vukovar d.o.o.

DOBRA ZAŠTITA NA RADU NEMA ALTERNATIVE

U okviru jednodnevnog sadržajnog radnog posjeta Gradu Vukovaru, Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu posjetio je Luku Vukovar d.o.o., te je tom prilikom o organizaciji i provođenju mjera zaštite na radu razgovarao sa Tomislavom Mihaljevićem, direktorom, Darkom Vickovićem, pravnikom, Milicom Balog, stručnjakinjom za zaštitu na radu i Jovanom Okovačkim, nadležnim za mehanizaciju.

Predstavnici Luke-Vukovar d.o.o. istaknuli su da je ova tvrtka najveći ovlašteni koncesionar na lučkom području Vukovar, te je ujedno i jedina koja se bavi prekrcajem generalnih i rasutih tereta. Misija luke Vukovar je učinkovito obavljanje lučkih prekrcajnih i skladišnih operacija nad robom za razne poslovne subjekte iz Hrvatske i inozemstva, te pružanje najkvalitetnijih usluga partnerima. Luka Vukovar je jedina riječna luka u Hrvatskoj smještena na desnoj obali rijeke Dunav koja svojom klasom plovnosti Vc u ovom dijelu omogućava dostupnost plovidbe 365 dana u godini. Luka-Vukovar d.o.o. ima tehničke osobine E luke prema Europskom ugovoru o glavnim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN; NN 16/98), status međunarodne luke te je od gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobnu zaštitu. Ukupna površina lučkog područja iznosi 26 hektara, a dužina operativne obale, koje uključuje četiri veza, iznosi 450m.

Na prostoru luke postoje tri operativna željeznička kolosijeka za rukovanje brod-obala i ukrcavanje/iskrcavanje generalnog i rasutog tereta. Unutarnji cestovni sustav luke sastoji se od glavne lučke ceste, kružnog puta terminala za rukovanje materijalima, zaštićenog od vremena, i gospodarskog puta terminala za kontejnere, koji osigurava pristup sustavu javnih cesta za svaki terminal ili objekt.

Društvo je opremljeno jednom mobilnom dizalicom – Gottwald HMK 170E nosivosti 63t, te jednom portalnom dizalicom – Ganz DAF350 nosivosti 25t, osiguravajući prekrcajni kapacitet za prekrcavanje rasutog i općeg tereta kao i 20-stopne i 40-stopne kontejnere. Također, posjeduje dvije manje lučke dizalice od 5/6t (GANZ) nosivosti, viličare kapaciteta od 2 do 20t, dva utovarivača, 2 dizelske lokomotive, kao i tegljač od 480KS.

Trenutni kapaciteti omogućavaju godišnji prekrcaj roba od oko 1.200.000 – 1.500.000 t, ovisno o vrsti tereta. U intermodalnom europskom prometu, Luka-Vukovar d.o.o. je postala najvažniji dio premosnice između unutarnjih europskih plovnih putova, od Dunava preko hrvatskog teritorija, do Mediterana, čime je dobila neizmjerljiv privredni i prometni značaj, ne samo za Hrvatsku nego i za Europu. Prema podacima iz svibnja 2016. godine, Društvo upošljava 74 radnika.

Govoreći o zaštiti na radu direktor Mihaljević je naglasio da u tvrtki nisu zabilježene teške ozljede na radu, a posebna pozornost se posvećuje dosljednoj primjeni svih mjera zaštite na radu kako bi se radnici i druge osobe na radu osjećali sigurno i na takav način preventivnim mjerama isključile moguće nezgode u radnoj sredini. Predstavnici radnika sudjeluju u izboru osobnih zaštitnih sredstava, a prilikom donošenja odluke o nabavci bira se najkvalitetnija oprema. U slučaju da se pojedini radnici ne pridržavaju sigurnosnih obveza poslodavac poduzima sankcije u slučaju ne korištenja pri radu osobnih zaštitnih sredstava. Poseban problem tvrtka ima sa sumnjivim bolovanjima pa se očekuje kvalitetniji i odgovorniji pristup liječnika prilikom ocjene zdravstvenog stanja pojedinih radnika, zaključio je direktor Mihaljević.

Predstavljajući Zavod za unapređivanje zaštite na radu, ravnatelj Begović, rekao je da se ova središnja javna ustanova nadležna za praćenje i unapređivanje zaštite na radu u vrlo kratko razdoblju etablirala kao učinkovita institucija, partner i servis različitim dionicima u području zaštite na radu, inicijator i predvodnik razvoja kulture zaštite na radu od najranije do zrele životne dobi, osiguranja sigurnih i zdravih mjesta rada postavljajući kao strateški cilj „ izvrsnost u zaštiti na radu“, te dodao da primjerena zaštita na radu izravno ima utjecaja na gospodarstvo kroz produktivnost, konkurentnost i uspješnost poslovnih subjekata, zatim na tržište rada odnosno radnu sposobnost i raspoloživost radne snage, nadalje na održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava, demografska kretanja te prihode proračuna od lokalne do nacionalne razine.

U nastavku izlaganja ukazao je da je u 2016. godini u Republici Hrvatskoj evidentirano 11.216 lakših ozljeda na radu, 1.989 težih, 47 skupnih i 18 smrtnih ozljeda na radu. Najveći broj ozljeda dogodio se kod poslodavaca koji zapošljavaju više od 500 radnika, zatim u tvrtkama od 50-249 zaposlenih, slijede poslodavci koji zapošljavaju od 10-49 radnika, pa poslodavci s 250-499 radnika a najmanji broj ozljeda registriran je kod poslodavaca koji zapošljavaju do 9 radnika. Najviša stopa ozljeda na radu u prošloj godini na 1.000 radnika bilježi se u djelatnosti opskrbe vodom, uklanjanju otpadnih voda i gospodarenju otpadom i sanaciji okoliša, a zatim slijedi djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, poslovanje nekretninama, prerađivačka industrija i ostali. U Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2016. godini prijavljeno je ukupno 493 ozljeda na radu a naj veći broj je evidentiran u prerađivačkoj industriji, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, zatim u javnoj upravi, obrani i obveznom socijalnom osiguranju te u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu.

Ističući važnu ulogu stručnjaka zaštite na radu, potrebu njihovog odgovarajućeg statusa, razvoja karijera i stvaranja uvjeta za njihov kvalitetniji rad kod poslodavaca i u ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu, Zavod je na osnovu provedenih anketa i stalnog dijaloga sa strukom pripremio adekvatno reguliranje njihovih prava i obveza na cjeloživotno stručno usavršavanje i učenje. U okviru informacijskog sustava zaštite na radu Zavod će uspostaviti registar svih stručnjaka zaštite na radu, planirati i organizirati programe njihovog stalnog stručnog usavršavanja te vođenje evidencija o ispunjavanju određenih obveza. Osnovi cilj ovog projekta je osigurati kontinuirano unapređivanje znanja, vještina i kompetencija stručnjaka zaštite na radu kako bi se povećala njihova profesionalnost i učinkovitost u radu, a time i daljnje unapređivanje zaštite na radu, rekao je ravnatelj Begović.

Jedan od učinkovitih načina procjene i poboljšanja sigurnosti u radnim sredinama su redovite simulacije i vježbe koje omogućavaju suočavanje s mogućim stvarnim situacijama kao i pravodobno učenje, ali i poduzimanje korektivnih mjera u planiranju i provedbi sigurnosne politike, čime se unapređuje zaštita i razvija timski duh. Stimulativne mjere su uvijek dobro došle pa se najuspješniji pojedinci i timovi mogu simbolično nagraditi za inovativnost i postignuća u promicanju zaštite na radu, rekao je ravnatelj Begović.

Uz zakonske i podzakonske propise, te interne akte, i poslodavci i zaposleni moraju se pridržavati mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, te preventivnim aktivnostima raditi na njihovom unapređenju. Zato se zalažemo za promoviranje kulture zaštite, odnosno razvoj i unapređivanje sigurnosne kulture i radnog ambijenta u kojem će zaštita na radu biti svakodnevni prioritet. To je važno iz razloga što poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu pozitivno utječe na motivaciju zaposlenih, produktivnost rada, te ekonomski i socijalni razvoj društva.

Kvalitetna suradnja poslodavaca i zaposlenika, odnosno njihovih predstavnika te učinkovit rad Odbora za zaštitu na radu u značajnoj mjeri mogu doprinositi podizanju svijesti o značaju prevencije potencijalnih rizika na radu, boljem informiranju, edukaciji i motivaciji zaposlenih, smanjivanju izostanaka s rada zbog ozljeda i bolovanja te odlazaka u prijevremene i invalidske mirovine, suglasni su predstavnici Luke Vukovar i Zavoda.

Ima i pojava da se zbog nedovoljne upućenosti pojedinaca postavlja pitanje, zašto je u području zaštite na radu i zaštite zdravlja potrebno provoditi neke aktivnosti. Primjeri poslodavaca koji su svjesni važnosti ovog područja i primjenjuju višu razinu mjera zaštite na radu od minimalno propisanih potvrđuju osviještenost i društvenu odgovornost. U suprotnim slučajevima neprimjereni odnos prema sigurnosti predstavlja dodatni trošak a u takvoj situaciji gubitnici su brojni. Od boljih politika u zaštiti na radu svi mogu imati koristi. Praćenjem troškova vezanih uz ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi s radom poslodavci mogu ostvariti uvid u ekonomski interes za ulaganja u sprječavanje takvih događaja. Oni poslovni subjekti koji primjenjuju više standarde zaštite na radu uspješniji su i održiviji. Potrebno je razmotriti i uvoditi i određene gospodarske poticaje kojima se poslodavci nagrađuju za dobru organizaciju i provedbu mjera kojima se doprinosi sigurnim i zdravim radnim uvjetima, odnosno smanjenju broja ozljeda na radu, istaknuto je tijekom sastanka.

Prva Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ usmjerena je na osiguranje sigurnih i humanih uvjeta rada, smanjivanje ozljeda na radu, izostanaka s rada i bolovanja, povećanje produktivnosti i konkurentnosti, ostvarivanju uspješnijih poslovnih rezultata u svakoj radnoj sredini te gospodarskog rasta.

Budući da se prilikom dolaska i odlaska s posla, odnosna na putu dogodi oko 17 posto od ukupnog broja ozljeda na radu u Hrvatskoj, Zavod je u suradnji s drugim nadležnim čimbenicima inicirao zajedničke aktivnosti na razvoju prometne kulture, tehničke ispravnosti vozila u prometu, uređenju biciklističkih staza i dr., kako bi se i u tom dijelu provodila prevencija i doprinosilo ukupnom smanjenju broja ozljeda na radu u narednim godinama.

Pored zaštite zdravlja u radnoj sredini isto tako je važna i zaštita zdravlja u životnoj sredini kroz promicanje zdravog načina života i pružanje potpore aktivnostima kojima se sprječava smanjenje tjelesnih i radnih sposobnosti. Zato Zavod promiče kampanju EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ i Nacionalni program Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Živjeti zdravo“ jer je očuvanje radne aktivnosti populacije za Hrvatsku od izuzetne važnosti zbog starenja stanovništva, demografskih kretanja i stanja na tržištu rada, zaključio je ravnatelj Begović.

Predstavnici Luke Vukovar d.o.o. podržali su aktivnosti Zavoda te iskazali interes za daljnju zajedničku suradnju.