Radni sastanak s ovlaštenim osobama

ODGOVORNO USMJERAVATI UPRAVLJANJE RIZICIMA I ZAŠTITOM NA RADU

U okviru redovitih aktivnosti i obilježavanja Europskog tjedna zaštite na radu, na poziv Udruge malih i srednjih poduzetnika Hrvatske udruge poslodavaca održan je radni susret predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu, a središnja tema razgovora bio je osvrt na uočene nedostatke u nadzorima, primjenu propisa, potrebne prilagodbe u obavljanju povjerenih poslova zaštite na radu te upoznavanje s informacijskim sustavom zaštite na radu Zavoda.

Misija Zavoda za unapređivanje zaštite na radu je postavljanje i primjena standarda izvrsnosti u zaštiti na radu, jačanje kvalitete rada stručnih osoba, podizanje svijesti, sustavno praćenje i analiza podataka, razmjena dobre prakse te informiranje i unapređivanje znanja u području zaštite na radu i zaštite zdravlja. Prevencija i proaktivan pristup najodgovornijih dionika prema zaštiti na radu donosi dobrobit radnicima i poslodavcima, te omogućava rast produktivnosti, konkurentnosti i gospodarski razvoj, rekao je ravnatelj Begović.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao javna ustanova između ostalog nadležan je za provođenje postupaka izdavanja i oduzimanja te reviziju ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu, stručni nadzor nad obavljanjem poslova, vođenje evidencije izdanih i oduzetih ovlaštenja i rješenja o prestanku ovlaštenja, objavu navedenih akata u “Narodnim novinama” te uspostavu i vođenje informacijskog sustava zaštite na radu.

Poslovi za koje se izdaju ovlaštenja obuhvaćaju obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, osposobljavanje za zaštitu na radu pod čime se podrazumijeva osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, zatim izrada procjene rizika, ispitivanje radne opreme te ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu.

Ukupno je od stupanja na snagu Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (“Narodne novine”, br. 112/14 i 84/15) izdano ukupno 145 ovlaštenja, od čega 103 ovlaštenja pravnim osobama te 42 ovlaštenja fizičkim osobama. U međuvremenu zbog nastalih promjena u poslovanju (kadrovskih i tehničkih uvjeta) trenutno je u registru ovlaštenih osoba; 104 pravnih i 37 fizička osoba.

Uvodno je ravnatelj Begović naglasio da je za učinkovitu provedbu propisa, preventivne aktivnosti kao i za unapređivanje cjelokupnog područja zaštite na radu, od osobitog značaja stručan i profesionalan rad osoba ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite na radu. Obveza je Zavoda obavljati reviziju i nadzor nad radom ovlaštenih osoba u odnosu na dobivena ovlaštenja, kontinuirano provjeravati kadrovske i tehničke kapacitete, način rada i primjenu Poslovnika o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu, a prema rješenjima o izdanim ovlaštenjima.

U proteklom razdoblju Zavod je izradio Vodič za obavljanje nadzora nad radom ovlaštenih osoba, prijedlog Zapisnika o provedenom nadzoru te je organizirao radni dogovor s imenovanim osobama s Liste članova komisije o praktičnom načinu provođenja nadzora, a u međuvremenu je lista proširena dodatnim stručnim osobama.

Sukladno ovlastima ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za svaki pojedini nadzor imenuje članove komisije od tri člana.

Nakon uspostave svih potrebnih uvjeta za organizaciju i provedbu stručnih nadzora nad radom ovlaštenih osoba na osnovu izrađenog operativnog plana pristupilo se praktičnoj provedbi nadzora. U proteklom razdoblju obavljena su 52 redovna nadzora pravnih osoba i 18 nadzora fizičkih osoba, a nadzori se kontinuirano i pojačano dalje odvijaju.

Na ovom skupu ravnatelj Begović ukazao je na uočene probleme tijekom nadzora ovlaštenih osoba podsjećajući da je temeljni pristup u radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu otvorenost i partnerstvo, ali ne isključuje poduzimanje zakonom utvrđenih mjera u slučajevima utvrđenih nepravilnosti i nestručnog rada.

Dosadašnji tijek nadzora ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu ukazuje da ima potrebe i prostora za određene neodložne korekcije, poboljšanja i unapređenja u njihovim pristupu i obavljanju poslova, kao i u uređivanju odgovarajućih propisa. Tržišna utakmica ne smije prevladati nad kvalitetom u obavljanju poslova zaštite na radu. Isto tako ne smije se zanemariti i zakonska odredba da je poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu, neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova. Podaci o prijavljenim ozljedama na radu i uzrocima istih ukazuju na smjer kojim je potrebno efikasno djelovati i u radu ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu.

Otkriveni su i slučajevi rada na crno u ovom području što je moguće spriječiti i od strane poslodavaca koji naručuju i sklapaju ugovore jer putem informacijskog sustava Zavoda vrlo brzo mogu utvrditi tko posjeduje važeće rješenje o ovlastima za obavljanje određenih poslova zaštite na radu.

Voditelj Službe za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analizu Muhidin Omerdić u svojem izlaganju osvrnuo se na operativnu provedbu nadzora, ukazao na obvezni sadržaj poslovnika ovlaštenih osoba, odgovarajući sadržaj ugovora između naručitelja usluga i ovlaštenih osoba o obavljanju poslova zaštite na radu, značaj provođenja kvalitetnog i redovitog unutarnjeg nadzora zaštite na radu kod poslodavaca, uredno i ažurno vođenje evidencija i zapisnika o ispitivanjima i osposobljavanjima. Posebno je naglasio odgovornost pri izradi procjene rizika koja se mora raditi na mjestima rada i uz aktivno sudjelovanje radnika i njihovih predstavnika te ni u kojem slučaju ne smije odstupati od stvarno stanja rizika i potrebnih mjera za konkretne poslove.

Antonio Jaić, viši stručni savjetnik u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu prezentirao je praktični način funkcioniranja informacijskog sustava zaštite na radu Zavoda namijenjen ispunjavanju obveza ovlaštenih osoba, a koji će se u budućnost integrirati u Data Collector ZNR. Naglasio je da je temeljni cilj razvoja informacijskog sustava unapređivanje zaštite na radu, a sustav će se kontinuirano nadograđivati.

Borivoje Žmegač, predstavnik ovlaštene tvrtke Preventa d.o.o., ocijenio je nakon testne faze primjerenim pripremljeno informatičko rješenje te je podržao napore Zavoda na razvoju informacijskog sustava ZNR istaknuvši da je to dobro za sve, a posebno ovlaštene osobe, jer će isključiti bilo kakve manipulacije podacima u dokumentaciji, a sve ovlaštene osobe će biti u ravnopravnom položaju. Pored toga, informatizacija će utjecati na modernizaciju poslovanja ovlaštenih osoba jer će se automatski putem web servisa integrirati podaci u informacijski sustav ZNR Zavoda.

Fran Marović, kao član koji sudjeluje u radu komisija za nadzor ovlaštenih osoba istaknuo je da ti subjekti moraju kvalitetno obavljati povjerene im poslove, a unutarnji nadzor je najvažniji. Naposljetku iako je poslodavac odgovoran za provedbu mjera zaštite na radu on može u određenim slučajevima i tužiti ovlaštenu osobu koju je angažirao. Zato ovlaštene osobe moraju uskladiti svoje cijene s kvalitetom poslova kako ne bi dolazilo do rušenja standarda. Založio se za jačanje sankcija u Zakonu o zaštiti na radu, posebno kad je u pitanju obveza osposobljavanja radnika za rad na siguran način budući se isto mora zasnivati na procjeni rizika za konkretno mjesto rada. Uočeno je i da same procjene rizika kao najvažniji dokument u zaštiti na radu nisu odgovarajuće već se često puta zamjećuje zadovoljavanje forme. Upozorio je na podatke EU OSHA koji ukazuju da su godišnji troškovi zbog neprovođenja mjera zaštite na radu 563 milijardi Eura.

Boris Antunović, predsjednik Koordinacije ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu u Udruzi malih i srednjih poduzetnika Hrvatske udruge poslodavaca podsjetio je da novim Zakonom o javno nabavi više nije osnovni kriterij za izbor ponuđača najniža cijena, pa bi prije svega državne institucije trebale u uvjetima zahtijevati posjedovanje odgovarajućih ISO standarda, kako bi se prednost pružila kvaliteti u poslovima zaštite na radu.

Zaključno je ravnatelj Begović rekao da su ovlaštene osobe za obavljanje poslova zaštite na radu jedan od najznačajnijih čimbenika u osiguranju uvjeta za poštivanje propisa i procedura, odgovorno i učinkovito provođenje širokih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje i stalno unapređivanje zaštite na radu. Svaka ovlaštena osoba za poslove zaštite na radu ima i dodatnu zadaću postizanja izvrsnosti u svojem radu, kao i promicanja društvene odgovornosti u poslovanju.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu će polazeći od svoje uloge, programskih ciljeva i nadležnosti pružati stručnu pomoć, redovito i pojačano nadzirati rad ovlaštenih osoba te poticati zajedničku suradnju, profesionalnost, stručnost i kvalitetu te sinergijsko djelovanje, kako bi unaprijedili prevenciju rizika na radu, razvijali kulturu zaštite na radu, informirali, educirali i motivirali sve ključne dionike na učinkovitiju provedbu niza aktivnosti, kojima je cilj smanjiti broj nesreća i ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti povezanih s radom, izostanaka s rada, odlazaka u prijevremene i invalidske mirovine i gospodarskih gubitaka, istaknuo je ravnatelj Begović.