Radni sastanak s ovlaštenim osobama za poslove ZNR: Javna ovlast podrazumijeva izvrsnost u radu

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca održan je radni susret predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu, a središnja tema razgovora bio je osvrt na proteklo jednogodišnje razdoblje, primjenu propisa, uočene probleme tijekom provedenih stručnih nadzora te potrebne prilagodbe u obavljanju povjerenih poslova zaštite na radu.

Misija Zavoda za unapređivanje zaštite na radu je postavljanje i primjena standarda izvrsnosti u zaštiti na radu, jačanje kvalitete rada stručnih osoba, podizanje svijesti, sustavno praćenje i analiza podataka, razmjena dobre prakse te informiranje i unapređivanje znanja u području zaštite na radu i zaštite zdravlja. Prevencija i proaktivan pristup najodgovornijih dionika prema zaštiti na radu donosi dobrobit radnicima i poslodavcima, te omogućava rast produktivnosti, konkurentnosti i gospodarski razvoj, rekao je ravnatelj Begović.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao javna ustanova između ostalog nadležan je za provođenje postupaka izdavanja i oduzimanja te reviziju ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu, stručni nadzor nad obavljanjem poslova, vođenje evidencije izdanih i oduzetih ovlaštenja i rješenja o prestanku ovlaštenja, objavu navedenih akata u „Narodnim novinama“ te uspostavu i vođenje informacijskog sustava zaštite na radu.

Poslovi za koje se izdaju ovlaštenja obuhvaćaju obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, osposobljavanje za zaštitu na radu pod čime se podrazumijeva osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu, zatim izrada procjene rizika, ispitivanje radne opreme te ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu.

Ukupno je od stupanja na snagu Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu („Narodne novine“, br. 112/14 i 84/15) izdano ukupno 145 ovlaštenja, od čega 103 ovlaštenja pravnim osobama te 42 ovlaštenja fizičkim osobama. U međuvremenu zbog nastalih promjena u poslovanju (kadrovskih i tehničkih uvjeta) pet ovlaštenih osoba prestalo je s radom, pa je trenutno u evidenciji registrirano 140 ovlaštenih osoba (99 pravnih i 41 fizička osoba). Najveći broj ovlaštenja izdan je pravnim i fizičkim osobama u gradu Zagrebu, zatim u Primorsko-goranskoj županiji, a slijede Osječko-baranjska i Zagrebačka županija.

Uvodno je ravnatelj Begović naglasio da je za učinkovitu provedbu propisa, preventivne aktivnosti kao i za unapređivanje cjelokupnog područja zaštite na radu, od osobitog značaja stručan i profesionalan rad osoba ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite na radu. Obveza je Zavoda obavljati reviziju i nadzor nad radom ovlaštenih osoba u odnosu na dobivena ovlaštenja, kontinuirano provjeravati kadrovske i tehničke kapacitete, način rada i primjenu Poslovnika o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu, a prema rješenjima o izdanim ovlaštenjima.

U proteklom razdoblju Zavod je izradio Vodič za obavljanje nadzora nad radom ovlaštenih osoba, prijedlog Zapisnika o provedenom nadzoru te je organizirao radni dogovor s imenovanim osobama s Liste članova komisije o praktičnom načinu provođenja nadzora.

Sukladno ovlastima ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu za svaki pojedini nadzor imenuje članove komisije od tri člana.

S predstavnicima ovlaštenih osoba u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca održan je prije godinu dana prvi radni sastanak na kojem su predstavnici Zavoda prezentirali način suradnje, provedbe nadzora kao i očekivanja u radu ovlaštenih osoba s naglaskom na profesionalnost, stručnost i odgovornost.

Nakon uspostave svih potrebnih uvjeta za organizaciju i provedbu stručnih nadzora nad radom ovlaštenih osoba na osnovu izrađenog operativnog plana pristupilo se praktičnoj provedbi nadzora.

Na ovom skupu ravnatelj Begović ukazao je na uočene probleme tijekom nadzora ovlaštenih osoba podsjećajući da je temeljni pristup u radu Zavoda za unapređivanje zaštite na radu otvorenost i partnerstvo.

Dosadašnji tijek nadzora ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu ukazuje da ima potrebe i prostora za određene neodložne korekcije, poboljšanja i unapređenja u njihovim pristupu i obavljanju poslova, kao i u uređivanju odgovarajućih propisa. Tržišna utakmica ne smije prevladati nad kvalitetom u obavljanju poslova zaštite na radu. Isto tako ne smije se zanemariti i zakonska odredba da je poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu, neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tih poslova. Podaci o prijavljenim ozljedama na radu i uzrocima istih ukazuju na smjer kojim je potrebno efikasno djelovati i u radu ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu.

Otkriveni su i slučajevi rada na crno u ovom području što je moguće spriječiti i od strane poslodavaca koji naručuju i sklapaju ugovore jer putem informacijskog sustava Zavoda vrlo brzo mogu utvrditi tko posjeduje važeće rješenje o ovlastima za obavljanje određenih poslova zaštite na radu.

Voditelj Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize Muhidin Omerdić u svojem izlaganju osvrnuo se na operativnu provedbu nadzora, ukazao na obvezni sadržaj poslovnika ovlaštenih osoba, odgovarajući sadržaj ugovora između naručitelja usluga i ovlaštenih osoba o obavljanju poslova zaštite na radu, značaj provođenja kvalitetnog i redovitog unutarnjeg nadzora zaštite na radu kod poslodavaca, uredno i ažurno vođenje evidencija i zapisnika o ispitivanjima i osposobljavanjima. Posebno je naglasio odgovornost pri izradi procjene rizika koja se mora raditi na mjestima rada i uz aktivno sudjelovanje radnika i njihovih predstavnika te ni u kojem slučaju ne smije odstupati od stvarno stanja rizika i potrebnih mjera za konkretne poslove.

Boris Antunović, predsjednik koordinacije ovlaštenih tvrtki u Udruzi malih i srednjih poduzetnika Hrvatske udruge poslodavaca i nazočni predstavnici ovlaštenih tvrtki za poslove zaštite na radu ukazali su na razlike u ovlastima između fizičkih i pravnih osoba za poslove zaštite na radu, probleme u sustavu obrazovanja i znanosti vezano za izvršenje obveza u organiziranju i provođenju propisanih mjera zaštite na radu te su iznijeli druge prijedloge usmjerene na poboljšanje i unapređenje rada ovlaštenih osoba.

Ovlaštene osobe za obavljanje poslova zaštite na radu jedan su od najznačajnijih čimbenika u osiguranju uvjeta za poštivanje propisa i procedura, odgovorno i učinkovito provođenje širokih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje i stalno unapređivanje zaštite na radu. Svaka ovlaštena osoba za poslove zaštite na radu ima i dodatnu zadaću postizanja izvrsnosti u svojem radu, kao i promicanja društvene odgovornosti u poslovanju.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu će polazeći od svoje uloge, programskih ciljeva i nadležnosti pružati stručnu pomoć, redovito i pojačano nadzirati njihov rad te poticati zajedničku suradnju, profesionalnost, stručnost i kvalitetu te sinergijsko djelovanje s ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu, kako bi unaprijedili prevenciju rizika na radu, razvijali kulturu zaštite na radu, informirali, educirali i motivirali sve ključne dionike na učinkovitiju provedbu niza aktivnosti, kojima je cilj smanjiti broj nesreća i ozljeda na radu, bolesti u vezi s radom, izostanaka s rada, odlazaka u prijevremene i invalidske mirovine i gospodarskih gubitaka, zaključio je ravnatelj Begović.

Višesatni skup i razgovor predstavnika Zavoda za unapređivanje zaštite na radu i ovlaštenih tvrtki za poslove zaštite na radu završio je zaključkom o nastavku zajedničke suradnje s ciljem promicanja Nacionalne kampanje „STOP ozljedama na radu“, primjera dobre prakse, provođenja cjeloživotnog učenja stručnjaka zaštite na radu i unapređivanja rada ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu i drugih dionika.