Radni sastanak s Udrugom poslodavaca i sindikata graditeljstva

TROŠKOVNIK ZAŠTITE NA RADU MORA BITI SASTAVNI DIO DOKUMENTACIJE

U Zavodu za unapređivanje zaštite na radu održan je radni sastanak s predstavnicima Udruge poslodavaca u graditeljstvu pri HUP-u; Mirkom Habijancem, predsjednikom, Jankom Jambrekovićem, tajnikom Uprave Radnik d.d. Križevci i Mirelom Gudan, direktoricom Udruge te predstavnicima Sindikata graditeljstva Hrvatske; Jasenkom Vukšić, predsjednicom i Domagojem Ferdebarom, tajnikom.

Tijekom razgovora poseban naglasak je bio usmjeren na specifična pitanja vezana za zaštitu na radu u djelatnosti graditeljstva: izradu i ažuriranje procjene rizika, unutarnji nadzor, obveze i odgovornost poslodavca i radnika, ulogu ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu, zadaće koordinatora u fazi projektiranja i izgradnje, važnost učinkovitog osposobljavanja radnika za rad na siguran način, ispitivanje sredstava rada, uređenje gradilišta, plan izvođenja radova i troškovnik zaštite na radu, projekt radne skele, djelovanje inspekcije zaštite na radu i druga pitanja.

Predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu upoznali su predstavnike poslodavaca i sindikata s djelatnošću ove javne ustanove, te projektima i brojnim aktivnostima usmjerenim na unapređivanje zaštite na radu, kao područja od posebnog društvenog interesa.

Praćenje primjene propisa, njihova redovita i pregledna objava, pružanje stručnih mišljenja i komunikacija s različitim dionicima u području zaštite na radu jedna su od redovitih aktivnosti Zavoda koja je usmjerena na međusobnu razmjenu informacija i dobre prakse te njeno prenošenje i širu primjenu, kao i otklanjanje uočenih problema i teškoća u provedbi mjera zaštite na radu, rekao je ravnatelj Begović. Posebno je značajna praktična primjena mjera prevencije i zaštite na radu građevinskih radnika radi unapređivanja sigurnosti, sprječavanja rizika na radu i ozljeda, profesionalnih bolesti i bolesti povezanih s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

U 2016.godini u djelatnosti građevinarstva registrirane su ukupno 1143 ozljede na radu, od čega je njih 100 bilo na putu s posla i na posao, a 1043 na mjestima rada. Najveći broj ozljeda u ovoj djelatnosti registriran je u Gradu Zagrebu, a zatim u Zagrebačkoj, Primorsko-goranskoj, Istarskoj i Osječko-baranjskoj županiji, a najmanje ozljeda na radu prijavljeno je u Ličko-senjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

Od vrste ozljeda najviše su evidentirane rane i površinske ozljede, zatim iščašenja, uganuća i nategnuća te prijelomi kostiju. Najčešće ozlijeđeni dio tijela, kod ozljeda na mjestu rada u građevinarstvu, su gornji ekstremiteti, zatim prsni koš, rebra, uključujući zglobove te leđa i kralježnica. Od evidentiranih ozlijeđenih radnika za njih gotovo 96,26 posto poslodavci su naveli podataka da je bilo osposobljeno za rad na siguran način a za 93,38 posto ozlijeđenih da su koristili prilikom rada osobna zaštitna sredstva. Navedeni pokazatelji upućuju na nužnost konkretne analize uzroka ozljeda na radu, kvalitete osposobljavanja radnika za rad na siguran način te odgovorne uporabe osobnih zaštitnih sredstava u praksi.

Polazeći od procjene rizika važno je da poslodavci i sami radnici obvezno primjenjuju pravila zaštite na radu, poduzimaju preventivne mjere te provode radne i proizvodne postupke, odnosno metode te druge aktivnosti u cilju sprječavanja i smanjenja izloženosti radnika utvrđenim rizicima, kako bi se otklonila ili svela na najmanju moguću mjeru vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom te kako bi se na svim stupnjevima organizacije rada i upravljanja osigurala provedba odgovarajuće razine zaštite na radu.

U svrhu pomoći poslodavcima Zavod za unapređivanje zaštite na radu izradio je besplatni online predložak za izradu procjene rizika koji je dostupan svim zainteresiranim korisnicima na web stranici Zavoda te pruža mogućnost kvalitetne izrade procjene rizika sukladno hrvatskim propisima. Zavod u suradnji s Europskom agencijom za zaštitu na radu provodi aktivnosti u svrhu prilagodbe i primjene internetskog i interaktivnog OiRA alata za procjenu rizika kod mikro i malih poduzetnika, koji omogućava na jednostavan način primjenu postupnih procesa procjene rizika, počevši od prepoznavanja i ocjenjivanja rizika ne mjestu rada do donošenja odluka i provedbe preventivnih aktivnosti, zaključno s praćenjem i izvješćivanjem.

Kako bi pružio stručnu potporu poduzetnicima početnicima, mikro, malim i srednjim poslodavcima te vlasnicima i zaposlenima u obrtu, Zavod za unapređivanje zaštite na radu, otvorio je posebno Savjetovalište ZNR 3u1 putem kojeg svi zainteresirani mogu dobiti potrebne informacije, savjete i edukaciju iz područja ZNR, što umnogome može olakšati primjenu propisa te organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu, a time i pozitivno utjecati na prevenciju u ovom području.

Kao pozitivan primjer odgovornog pristupa zaštiti na radu istaknuto je da sve češće pojedini investitori prilikom odabira i angažiranja izvođača građevinskih radova postavljaju i visoke zahtjeve i standarde zaštite na radu, a ne samo kriterij najniže cijene. U sektoru građevinarstva potrebno je podizati svijest o značaju zaštite radnika jer samo osjećaj sigurnosti radnika doprinosi njegovoj produktivnosti smanjujući u konačnici troškove. Ravnatelj Begović naglasio je značaj implementacije međunarodne norme OHSAS 18001 u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, te izrazio očekivanja da to postane standard u graditeljstvu pri čemu bi bili poželjni i određeni poticaji odnosno olakšice od strane države i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Predsjednik Udruge poslodavaca u graditeljstvu Mirko Habijenec ukazao je na iskustva i praksu u Hrvatskoj i Njemačkoj, zalažući se da se zakonom propiše ne samo odgovornost i sankcioniranje poslodavaca, već i radnika u provedbi mjera zaštite na radu, ilustrirajući to primjerom kada poslodavac osigura propisanu zaštitnu opremu a radnik je ne koristi, pa se dogodi teška ozljeda. Nadalje, se založio da se u projektima obvezno iskazuju i troškovnici vezani za provedbu mjera zaštite na radu, kako bi se otklonilo formalno ispunjavanje forme a u stvarnosti izbjegavanje organizacije i provedbe odgovarajućih mjera zaštite na radu, što podrazumijeva i realnu cijenu. Pri tome je podsjetio da u Njemačkoj troškovi zaštite na radu iznose 3 posto od vrijednosti investicije, dok je u Hrvatskoj taj trošak a time i sadržaj i kvaliteta usluge značajno ispod onoga što bi trebalo biti u funkciji dobre zaštite na radu. Založio se za preventivno djelovanje inspektora zaštite na radu putem kontrole i upozorenja prije izricanja kazne. Osvrnuo se i na dugotrajne sudske sporove vezano za odštetne zahtjeve za ozljede na radu, a predstavnici Zavoda podsjetili su na mogućnost rješavanja takvih slučajeva putem medijacije, što je brži, jeftiniji i učinkovitiji način mirnog rješavanja sporova.

Janko Jambreković, tajnik Uprave građevinske tvrtke Radnik d.d. Križevci obrazložio je prijedloge Udruge poslodavaca u graditeljstvu za izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu, s naglaskom na potrebu razgraničenja područja odgovornosti poslodavca i radnika za provedbu mjera zaštite na radu, budući je sada prema zakonu sva odgovornost na poslodavcu.

Predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske Jasenka Vukšić iskazala je opredjeljenje za konkretnu suradnju, ističući da su prisutni veći problemi kod malih i srednjih poslodavaca, te je ukazala na komplicirani postupak izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu te rad duži od zakonom propisanog zbog čega se događaju nesreće na radu. Na tržištu u graditeljstvu djeluju poslodavci koji ne zadovoljavaju potrebne tehničke i kadrovske uvjete budući je ranije licenciranje tvrtki ukinuto a nije primijenjen drugi odgovarajući model. Jedan od problema je i da kod promjene tvrtke za iste poslove s posebnim uvjetima rada radnici moraju ponovno obavljati zdravstveni pregled što smatra nepotrebnim te se zalaže za vođenje registra u okviru kojeg bi se evidentirali svi potrebni podaci i skratile procedure te smanjili troškovi tih pregleda.

Predstavnici poslodavaca i sindikata u graditeljstvu i ovom prilikom iskazali su opredjeljenje i interes za uspostavu paritetnog socijalnog fonda u ovoj djelatnosti kojim bi se osigurala bolja socijalna zaštita uz upravljanje socijalnih partnera, kao što je to praksa u Njemačkoj.

Pozivajući na aktivno sudjelovanje poslodavce i sindikate u djelatnosti graditeljstva u prvoj Nacionalnoj kampanji „STOP ozljedama na radu“ predstavnici Zavoda naglasili su da je na takav način moguće ostvariti poboljšanje i unapređenje uvjeta rada i doprinijeti daljnjem smanjenju broja ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj, a posljedično i povećanju produktivnosti, konkurentnosti, kao i smanjenju troškova i gubitaka poslovnih subjekata, te zdravstvenog i mirovinskog sustava. Važno je naglasiti da u zaštiti na radu manje znači više, odnosno smanjivanje broja ozljeda na radu znači manje dana bolovanja i više sredstava za poboljšanje uvjeta rada te bolje poslovne rezultate. Upravo zbog toga je dobro organizirana zaštita na radu i kultura sigurnosti na radu izravna potpora gospodarskom rastu, zaključio je ravnatelj Begović.

Stanje na tržištu rada je sve zabrinjavajuće posebno u nekim djelatnostima kao što je graditeljstvo. Pored usklađivanja obrazovnog sustava s potrebama tvrtki za određenim profilima radnika s potrebnim znanjima, vještinama i kompetencijama, potrebno je osigurati i radnu sposobnost umjesto preranog odlaska iz svijeta rada. Radna snaga sve je starija, dob za odlazak u mirovinu postupno se podiže, duži radni vijek je realnost, a sve to upućuje na nove obveze u osiguranju sigurnih i zdravih mjesta rada tijekom cijelog radnog vijeka ali i potrebu stvaranja sinergije sa zdravljem u najširem smislu, ne samo u radnoj već i životnoj sredini, promociju zdravog načina života te organizaciju rada kojom će se postići ravnoteža radnog i privatnog života. Najveća svjetska kampanja „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ koja se provodi na inicijativu EU OSHA i koja traje 2016.-2017. godine prilika je da se istakne važnost sprječavanja rizika tijekom cijelog radnog vijeka, uz pružanje pomoći poslodavcima i radnicima, kako bi na osnovu vlastitih uvjeta i potreba koristili informacije i uveli dobru praksu prilagođavanja rada, bez obzira da li je radnik na početku ili pri kraju svojeg radnog vijeka, pojedinačnim sposobnostima radnika, rekao je ravnatelj Begović.

U području zaštite na radu značajnu pozornost potrebno je usmjeriti na socijalni dijalog i suradnju svakog poslodavca s radničkim predstavnicima, polazeći od zakonskog određenja da je poslodavac obvezan obavješćivati i savjetovati se s radnicima, odnosno njihovim predstavnicima o nizu pitanja iz područja zaštite na radu. Pravovremena i redovita obaviještenost radnika uz osobnu odgovornost svakako doprinosi da se poslovi obavljaju prema pravilima zaštite na radu štiteći pri radu sebe i druge osobe, suglasni su predstavnici Zavoda, udruge poslodavaca i sindikata u djelatnosti graditeljstva.

Radi razmatranja određenih specifičnih pitanja zaključeno je da će Zavod organizirati nastavak radnog sastanka u proširenom sastavu s predstavnicima Inspektorata rada, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.