Radni sastanak u Pevec d.d.: Unutarnji nadzor ZNR učinkovita prevencija

Suradnja, prevencija, učinkovit unutarnji nadzor, utvrđivanje te provedba akcijskog plana mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu u svakoj radnoj sredini zajednički je interes radnika, njihovih predstavnika i poslodavaca, rečeno je prilikom radnog susreta Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu s predstavnicima tvrtke Pevec d.d. koje su predvodili Tomislav Bilandžić, direktor Korporativne sigurnosti i Dijana Jendrašinkin, direktorica Korporativnih komunikacija sa suradnicima Davorinom Megerleom, stručnjakom za zaštitu na radu i zaštitu od požara, Ksenijom Bulić, stručnjakinjom za zaštitu na radu i zaštitu od požara, Markom Kirinom, stručnjakom za zaštitu na radu, Josipom Vranjićem, koordinatorom korporativne sigurnosti i predstavnikom ovlaštene tvrtke za poslove ZNR Tomislavom Muslimom. Sastanku su bili nazočni i Sanja Sambol, viša stručna savjetnica i Antonio Jaić, stručni savjetnik u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu.

pevec1

U uvodnom izlaganju Tomislav Bilandžić, direktor Korporativne sigurnosti rekao je da ova tvrtka u 20 trgovačkih centara, veleprodaji i drugim poslovnim segmentima zapošljava 1.374 radnika, a organizacija rada kvalitetno se provodi te se istom nastoji uskladiti poslovne i privatne obveze zaposlenika. Pevec d.d. kao odgovorna kompanija provodi sve propisane mjere i aktivnosti u području zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika, uvode se sigurnija tehnička rješenja posebno u skladištima, a na sjednicama Uprave redovito se razmatraju sva bitna pitanja kako bi se omogućili  sigurni i zdravi radni uvjeti, istaknuo je direktor Bilandžić.

O stanju zaštite na radu Uprava je upoznata i kroz rad Odbora za zaštitu na radu koji svaki tjedan održava kraće sastanke čime se djeluje preventivno uz sudjelovanje svih relevantnih predstavnika poslodavca te drugih sudionika.

Dijana Jendrašinkin, direktorica Korporativnih komunikacija istaknula je redovito stručno osposobljavanje radnika iz zaštite na radu čime se postiže da svaki zaposlenik izvodi pojedine poslove i radne operacije na siguran način.

Uz propisane preglede, provode se i redoviti nadzori te otklanjaju uočeni nedostaci, a od početka prošle godine nije bilo teških ozljeda na mjestima rada. Pored stalnog povećanja broja zaposlenih nema rasta broja lakših ozljeda, već se bilježi u ovoj godini trend njihovog daljnjeg smanjivanja, rekao je Tomislav Muslim, iz ovlaštene tvrtke Questus sigurnost s kojom tvrtka Pevec d.d. poslovno surađuje u području zaštite na radu.

Kako se poslovanje tvrtke odvija u 20 gradova na području Hrvatske, stručnjaci za zaštitu na radu, redovito obilaze prodajne centre i u suradnji s unutarnjom kontrolom rješavaju uočene nepravilnosti. U Pevec d.d. vode se i knjige nadzora što olakšava daljnji rad putem korekcija Pevec d.d. omogućio je radnicima pristup intranetu preko kojega svaki zaposlenik može ostvariti uvid u procjenu rizika za svoje mjesto rada, upoznati se s odredbama internih akata, provjeriti naputke iz područja zaštite na radu, kao i iz drugih područja povezanih uz radnu aktivnost. Radnici su manje zanimanje do sada pokazali za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, a nisu se odlučili niti za izbor Radničkog vijeća. Sindikalno su organizirani i imaju svog izabranog predstavnika u Nadzornom odboru tvrtke rekao je Davorin Megerle, stručnjak zaštite na radu i zaštitu od požara.

Predstavnici Zavoda upoznali su predstavnike ove najveće trgovačke tvrtke za prodaju tehničke robe i opreme s pokazateljima o kretanju ozljeda na radu u Hrvatskoj za 2015. g. na osnovu kojih se može konstatirati da je u djelatnosti trgovine na veliko i malo, što uključuje i popravak motornih vozila i motocikala evidentirano ukupno na mjestima rada 1.977 ozlijeđenih radnika, a na putu s posla i na posao njih 364, ili sveukupno 2.341 ozlijeđenih osoba na radu. Najveći broj ozlijeđenih radnika u ovoj djelatnosti bilježi se na području Grada Zagreba a najmanji broj u Virovitičko – podravskoj županiji. Najbrojniji su ozlijeđeni radnici u životnoj dobi od 18 do 40 godina. Prema vrsti ugovora o radu  u promatranom razdoblju ozlijeđeno je 72,64 posto radnika s ugovorima na neodređeno vrijeme i 27,36 posto radnika zaposlenih na određeno vrijeme. Najviše je ozlijeđenih radnika bilo kod trgovačkih zanimanja njih 49,92 posto. Od ukupnog broja ozljeda njih 87,46 posto bilo je lakših a 12,34 posto težih. Kod navedenih ozljeda evidentirane su rane i površinske ozlijede, zatim, iščašenja, uganuća i istegnuća te prijelomi kostiju. Prema podacima o mjestu nastanka ozljeda posebno visoko rizično mjesto u ovoj djelatnosti je skladište. U djelatnosti trgovine postoje i rizici protupravnog djelovanja trećih osoba te se kontinuirano bilježe i ozljede vezane za tu problematiku. Niz pokazatelja iz analize o ozljedama na radu te specifičnoj radnoj aktivnosti i materijalnim sredstvima kao i poremećajima vezanima za tu aktivnost mogu korisno poslužiti za planiranje i provedbu učinkovitih mjera organizacije, unutarnjeg nadzora, edukacije i niza mjera prevencije, zaključili su predstavnici Zavoda.

Odgovorno i učinkovito upravljanje zaštitom na radu dobro je za radnike, za ostvarivanje poslovnih ciljeva i za društvo u cjelini. Takav pristup doprinosi poboljšanju produktivnosti i troškovne učinkovitosti cijele organizacije. Neovisna revizija projekta „Bolji posao“ koju zajedno provode Međunarodna organizacija rada (ILO) i Međunarodna financijska korporacija (IFC), članica Svjetske banke pokazala je da je ulaganje u radne uvjete investicija, a ne trošak. Poboljšanje uvjeta rada nije financijski  teret za poduzeća već je, naprotiv, ključna karika njegova razvoja, ističe se u studiji američkog sveučilišta Tufts.

Prema podacima EU približno polovica radnika smatra da je stres povezan s poslom uobičajen na njihovom radnom mjestu, a 50 do 60 posto izgubljenih radnih dana pripisuje se stresu i psihosocijalnim rizicima povezanim s radom. Polazeći od tog problema upravljanje stresom i psihosocijalnim rizicima na radu vrijedno je truda budući da koristi nadilaze troškove provedbe, rekli su predstavnici Zavoda.

Iako poslodavci imaju zakonsku obvezu osigurati pravilnu procjenu i kontrolu rizika na mjestima rada, bitno je da i radnici budu uključeni u taj proces. Radnici i njihovi predstavnici razumiju probleme koji se mogu pojaviti, a dijeleći to znanje s upravom i ovlaštenicima poslodavca, mogu pomoći u planiranju i primjeni najboljih ali i najsigurnijih rješenja. Dakle, važan je dijalog koji uključuje razgovor, međusobno slušanje, dijeljenje stavova i informacija, zajedničko odlučivanje i provedbu.

U dobrom radnom okruženju radnici pokazuju visoku razinu zadovoljstva radom te se osjećaju potaknutima i motiviranima dokazati svoj potencijal. Za poslodavce to rezultira boljom poslovnom učinkovitošću i niskim stopama izostanaka s posla i fluktuacijom radnika. Zato je važna svakodnevna suradnja u radnom okružju organizacijskih jedinica zaduženih za upravljanje ljudskim resursima i zaštitom na radu, kao i svih drugih dionika i naravno podrška prve linije menadžmenta, naglasio je ravnatelj Begović, kako bi se ostvario sinergijski učinak.

Provedbom kampanja EU OSHA „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. i „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018., Zavod za unapređivanje zaštite na radu, podiže svijest o značajnim pitanjima zaštite na radu, promovirajući ideju partnerstva, prevencije rizika na mikro razini, inovativnog i stimulativnog pristupa uz primjenu primjera dobre prakse.

Kao dobar primjer u skrbi o zaštiti na radu i zaštiti zdravlja radnika može poslužiti jedna tvrtka u djelatnosti trgovine iz Austrije, u kojoj je zajedničkom suradnjom ostvareno: fleksibilno radno vrijeme, posao sa skraćenim radnim vremenom, poboljšanje ravnoteže posla i privatnog života zaposlenika, poboljšanje ergonomije, povećanje unutarnje mobilnosti tj. promjene uloga na poslu i opisa poslova, uveden je program generacijskog mentorstva kojim se omogućuje prijenos znanja i iskustva te program zdravih životnih navika.

Uz kvalitetnu i realnu procjenu rizika za sva mjesta rada i osposobljavanje svakog radnika za rad na siguran način, jedna od ključnih aktivnosti  u svakoj tvrtki je i provedba unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu koju provodi sam poslodavac ili njegov ovlaštenik, odnosno stručnjak ili služba zaštite na radu. Upravo iz tih razloga u tvrtki Pevec d.d. to je jedna od najvažnijih aktivnosti naglasio je Davorin Megerle, stručnjak za zaštitu na radu i zaštitu od požara. Provođenje unutarnjeg nadzora podrazumijeva neprekidno utvrđivanje stanja zaštite na radu i primjene odgovarajućih mjera i pravila zaštite na radu vezano za sredstva rada, tehnološke postupke te nadzor samih radnika da li u radu primjenjuju propisana pravila zaštite na radu, istaknuli su predstavnici Zavoda. Prilikom provedbe unutarnjeg nadzora potrebno je uzeti u obzir specifičnosti radnih procesa odnosno rizike za zdravlje i sigurnost radnika kroz izvođenje radnih procesa, te provoditi adekvatne mjera zaštite na radu. Obavljanje unutarnjeg nadzora potrebno je usmjeriti na sljedeća područja: ispravnost sredstava za rad, električnih instalacija i uređaja koji pripadaju objektima za rad, zatim, utvrđivanje čimbenika radnog okoliša (mikroklima, rasvjeta, buka, vibracije, kemijske štetnosti, štetna zračenja), kako bi se u slučaju nastanka promjena koje nepovoljno utječu na zdravlje i sigurnost radnika odredile i poduzele odgovarajuće mjere. Jedna od redovitih aktivnosti je i utvrđivanje ispravnosti radne opreme za rad, odnosno imaju li strojevi i uređaji sve potrebne zaštitne naprave i uređaje, da li su vidljivo postavljene u blizini strojeva i uređaja odgovarajuće upute za siguran rad i odgovarajući znakovi sigurnosti, a nezaobilazna preventivna aktivnost je i provođenje redovnih i periodičnih ispitivanja i pregleda radne opreme. U provedbi nadzora nad stanjem zaštite od požara u radnim i pomoćnim prostorijama objekata namijenjenih za rad potrebno je izvršiti pregled instalacija i uređaja za zaštitu od požara, kao i instalacija i uređaja za dojavu požara, za automatsko gašenje požara te obaviti propisane periodične preglede i servise aparata za početno gašenje požara. U svrhu zaštite radnika jedna od uobičajenih aktivnosti prilikom unutarnjeg nadzora treba biti i da li radnik svoje poslove obavlja sukladno pravilima zaštite na radu, dužnom pozornošću i u skladu s pravilima i uputama poslodavca i proizvođača radne opreme, te da li radnik koristi propisanu osobnu zaštitnu opremu.

Činjenice utvrđene unutarnjim nadzorom potrebno je evidentirati, te poduzeti sve potrebne mjere za otklanjanje uočenih nedostataka i nepravilnosti, jer se time jača preventiva kao temelj zaštite na radu, istaknuli su predstavnici Zavoda, ukazujući  pri tome i na značaj stručnog i kvalitetnog rada ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba za poslove zaštite na radu.

Naravno pored zaposlenih i njihove sigurnosti u javnim prostorima kao što su trgovački centri važna je i sigurnost drugih osoba koje se u njima nalaze. Prilikom manipulacije robom i određenim strojevima nužno je voditi računa da se osigura prohodnost i sigurnost površina za kretanje kako bi se preventivno isključile mogućnosti nezgoda i povreda. Analiza uzroka ozljeda u djelatnosti trgovine ukazuje da se najčešće radi o neispravnosti, klizavosti i zakrčenosti prolaza i površina s kojih se obavlja rad te izvođenju radnih aktivnosti na način protivan pravilima zaštite na radu. Prilikom dolaska u različite objekte kao potrošači možemo zamijetiti određene propuste i ugroze pa je iz tih razloga potrebno djelatno sigurnosno postupanje ovlaštenika poslodavaca i povjerenika radnika za zaštitu na radu, kao i samih zaposlenih.

Razmatranje svih pitanja vezanih za zaštitu na radu u okviru pojedinih organizacijskih jedinica uz sudjelovanje neposrednih rukovoditelja i radnika te praktično uvježbavanje timova jedna je od važnih aktivnosti koju je poželjno realizirati kvartalno, kao i provoditi ovisno o tehničkim mogućnostima dodatne edukacije putem intraneta u radnim sredinama. Moguće je implementirati i interno natjecanje između poslovnih jedinica kao i unutar njih u provođenju mjera zaštite na radu uz dodjelu simboličnih nagrada najuspješnijim timovima i pojedincima, inicirali su primjenu dobre prakse predstavnici Zavoda.

Značajan doprinos razvoju kulture zaštite na radu i očuvanju radne sposobnosti radnika mogu pružiti i mediji, kontinuiranim prilozima iz ovog područja, ukazujući na primjere dobre i loše prakse, kao i općim informiranjem šire javnosti o značaju učinkovitog upravljanja sigurnošću u radnim sredinama. To je bio i jedan od razloga dodatnog poticaja Zavoda u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca autorima u tiskanim, radijskim, televizijskim i internetskim redakcijama da više pozornosti usmjere na promicanje i jačanje svijesti da su život, zdravlje i radna sposobnost radnika od početka do završetka radne karijere vrednote od posebnog društvenog interesa.

Pored mjera zaštite na radu na mjestima rada, izuzetno je važna i zaštita pri radu u slobodno vrijeme. Zavod želi uključiti tvrtke koje prodaju alate, male strojeve i razne uređaje za profesionalnu i osobnu uporabu na sudjelovanje u programu „Prevencija i zaštita pri svakom radu!“. Cilj je najprije educirati prodajno osoblje kako bi oni uputili kupce o sigurnom korištenju pojedinih proizvoda, primjenjujući potrebne mjere zaštite pri radu i na takav način prevenirati nastanak lakših i težih ozljeda pri radu  u domu, vrtu i hobi aktivnostima. Posljedice takvih ozljeda također uzrokuju izostanke s rada, problem poslodavcima u iznalaženju zamjenskih radnika, manja primanja ozlijeđene osobe, dodatne troškove zdravstvenog sustava i drugo. Inicijativa Zavoda za različite promotivne i edukativne aktivnosti u suradnji s tvrtkama kao što je Pevec d.d. prilika je za širenje preventivnih aktivnosti i smanjivanje broja ozljeda i izvan mjesta rada a time i afirmaciju društvene odgovornosti u poslovanju pojedinih tvrtki, konstatirali su predstavnici Pevec d.d. i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Istovjetni napori Zavoda i provedba odgovarajućih aktivnosti  u suradnji s drugim čimbenicima usmjereni su i prema smanjivanju broja ozljeda radnika na putu s posla i na posao, posebno vezano za promet, a isto tako budući da dolazi zimsko razdoblje potaknuti će se nadležne institucije i odgovorne osobe na redovito čišćenje od snijega i leda kolnika kako bi se i na ovom području djelovalo preventivno i otklonile moguće ozljede zaposlenih na putu na posao, koje prema službenim podacima na godišnjoj razini čine više od 17 posto ukupnih ozljeda na radu u Hrvatskoj.

Socijalni dijalog i partnerstvo poslodavca i predstavnika radnika zajednički je interes i potreba jedne i druge strane u radnom okružju u kojem je potrebno razvijati industrijsku demokraciju. Kako bi se potaknulo radnike da iskoriste svoje pravo ali i ostvare putem svojih demokratski izabranih predstavnika svoj bitan interes, Zavod je izradio praktične upute za provedbu izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu, a kroz posebnu stručnu temu objavljenu u zborniku radova VI. Međunarodnog stručno – znanstvenog skupa održanog  krajem prošlog mjeseca, kojeg je suorganizator bio Zavod za unapređivanje zaštite na radu, posebno je obrađena problematika socijalnog dijaloga i partnerstva u funkciji unapređivanja zaštite na radu. U odnosu na Radničko vijeće koje temeljem odredbi Zakona o radu radnici mogu izabrati ili ako to nije učinjeno tu ulogu može preuzeti sindikalni povjerenik, važno je istaknuti da  poslodavac ima obveze redovitog obavješćivanja, savjetovanja i suodlučivanja s radničkim predstavnicima o važnim pitanjima kao što su: uvjeti rada, organizacija rada, opseg i razlozi prekovremenog rada, uvođenje novih tehnologija, noćni rad, otkaz ugovora o radu određenim zaštićenim kategorijama radnika te o svim drugim mjerama zaštite zdravlja i zaštite na radu, pa sve te mogućnosti suradnih odnosa treba praktično koristiti, zaključio je ravnatelj Begović.

Predstavnici tvrtke Pevec d.d. i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu iskazali su zadovoljstvo radnim susretom, razmjenom informacija te iznijetim prijedlozima te najavili daljnju zajedničku suradnju.