Samostalno određivanje radnog vremena – evidencija za direktora

Poslodavac je sukladno članku 5. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19  i 151/22), dužan za zaposlene radnike voditi evidenciju podataka o radnicima i o njihovu radnom vremenu na način utvrđen Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine, broj 73/17).

Podaci o radnicima, odnosno sadržaj takve evidencije, propisani su člankom 3. citiranog Pravilnika, dok su podaci o radnom vremenu propisani člankom 8. Pravilnika.

Obzorom da je člankom 88. stavkom 3. i 4. Zakona o radu, propisana mogućnost drukčijeg uređenja radnog vremena za radnike kod kojih radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnici, pod propisanim uvjetima, određuju samostalno, bilo je potrebno i posebnom odredbom citiranog podzakonskog propisa urediti iznimku od načina vođenja evidencije o radnom vremenu za takvu kategoriju radnika.

Stoga je, člankom 13. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, propisano da je poslodavac dužan i za radnike za koje, zbog posebnosti njihovih poslova, radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnik određuje samostalno (kao što je radnik koji ima status rukovodeće osobe, radnik član obitelji poslodavca fizičke osobe koji živi u zajedničkom kućanstvu s poslodavcem i koji u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca i slično), voditi podatke potrebne za ostvarivanje prava iz radnog odnosa (članak 3. Pravilnika), a ako isti s poslodavcem nisu ugovorili samostalnost u određivanju najdužeg trajanja tjednog radnog vremena, noćnom radu te dnevnom i tjednom odmoru, dužan je i za njega voditi sve podatke iz članka 8. ovoga Pravilnika.

Slijedom navedenog, mišljenja smo da se na radnika koji sukladno članku 88. stavku 3. i 4. Zakona o radu, ima status rukovodeće osobe i svoje radno vrijeme određuje samostalno, neovisno o tome koje još poslove, uz takva ovlaštenja, obavlja u skladu s ugovorom o radu za poslodavca, primjenjuje odredba članka 13. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, odnosno evidentiraju se samo podaci iz članka 3. toga Pravilnika.