Sindikalni povjerenik- član radničkog vijeća

Mišljenja smo kako za izabranog kandidata za člana radničkog vijeća, a koji je dotadašnji sindikalni povjerenik koji je obavljao poslove radničkog vijeća kod istog poslodavca, nema zapreka za obavljanjem poslova člana radničkog vijeća.

Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17- nastavno ZOR) određuje u članku 145. kako pravo birati i biti birani u radničko vijeće imaju svi radnici zaposleni kod određenoga poslodavca, odnosno u članku 153. kako član radničkog vijeća može nesmetano nastaviti rad u sindikatu.

Međutim, ZoR određuje kako radničko vijeće ne smije sudjelovati u pripremanju ili ostvarenju štrajka, isključenja s rada ili druge industrijske akcije, niti se smije na bilo koji način miješati u kolektivni radni spor koji može dovesti do takve akcije. Ako radničko vijeće ili neki njegov član teško povrijedi obveze dane mu ovim Zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom, ili ako za vrijeme izbornog razdoblja, u odnosu na nekog člana nastupe zapreke za njegovo članstvo u radničkom vijeću, sindikati koji imaju svoje članove zaposlene kod određenoga poslodavca, mogu zatražiti od nadležnog suda da raspusti radničko vijeće ili da isključi određenoga člana, a isto može zatražiti i najmanje dvadeset pet posto radnika zaposlenih kod poslodavca ili poslodavac.

Za rad u radničkom vijeću svaki član ima pravo na naknadu plaće za šest radnih sati tjedno (članak 156. stavak 2. ZOR-a).