Sindikalni povjerenik i mogućnost otkaza ugovora o radu

Ovo ministarstvo zaprimilo je upit o djelovanju sindikalnog povjerenika i mogućnosti otkaza ugovora o radu, te dostavljamo odgovor kako slijedi:

O svom sindikalnom organiziranju kod poslodavca radnici odlučuju slobodno (pri čemu odlučuju o tome u koji sindikat će se učlaniti, da li će osnovati novi sindikat ili podružnicu postojećeg), kao i o izboru sindikalnog povjerenika. Slijedom navedenog, poslodavac pri donošenju odluke o otkazu mora voditi računa o provedbi postupka prethodnog savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom o čijem je izboru obaviješten, bez obzira što se radi o povjereniku sindikata koji nije osnovan za njegovu granu djelatnosti.

Sindikat može utemeljiti najmanje deset punoljetnih poslovno sposobnih fizičkih osoba. Odredbom članka 187. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19), propisano je da sindikati koji imaju najmanje pet zaposlenih članova kod određenog poslodavca, mogu imenovati ili izabrati jednog ili više sindikalnih povjerenika, a oni koji imaju članove kod određenog poslodavca mogu imenovati ili izabrati jednog ili više sindikalnih predstavnika.

Sukladno odredbi članka 184. Zakona, poslodavci i njihove udruge ne smiju nadzirati utemeljenje i djelovanje sindikata, odnosno njihovih udruga više razine, a zabrana nadzora primjenjuje se i na odnos sindikata prema poslodavcima i njihovim udrugama.

Zakonom je propisana obveza sindikata da o imenovanju sindikalnog povjerenika odnosno sindikalnog predstavnika pisano obavijesti poslodavca, pri čemu bi sindikat trebao imati potvrdu kojom bi dokazao da je odluka dostavljena poslodavcu te kada je dostavljena, što ima značaj u odnosu na činjenicu da se u praksi dešava da se u pokrenutom postupku otkazivanja ugovora o radu, poslodavci naknadno obavještavaju o imenovanju radnika kao sindikalnog povjerenika (čime dolazi do aktiviranja članka 188. Zakona o radu o zaštiti sindikalnih povjerenika).

Iako Zakonom o radu nije propisan rok u kojem je sindikat dužan obavijestiti poslodavca o sindikalnom povjereniku ili predstavniku, mišljenja smo da datum dostave obavijesti o navedenoj osobi ima utjecaja na obvezu poslodavca pri provođenju postupka otkazivanja, osobito ako je do imenovanja ili izbora došlo nakon što je postupak otkazivanja već proveden.

Međutim, kako je rješavanje radno pravnih sporova u nadležnosti sudova u propisanim sudskim postupcima, odluku o tome da li je odluka poslodavca o otkazu valjana ili ne, može donijeti isključivo nadležni sud.