Akcijskim planom i njegovom provedbom poboljšati zaštitu na radu

Na zamolbu Nezavisnog carinskog sindikata Hrvatske u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu održan je radni sastanak na kojem su bili nazočni Željko Popović, predsjednik Sindikata i sindikalni povjerenici iz Zagreba i Pule Mirko Dragotavac i Benjamin Polak.

U ime Carinske uprave na radnom sastanku je sudjelovala Marijana Semulić, pomoćnica ravnatelja i Vjeran Bošnjak, viši stručni savjetnik za zaštitu na radu, a nazočan je bio i Ivan Čulo, viši savjetnik za zaštitu na radu u Ministarstvu financija.

Carinska uprava zapošljava oko 3300 službenika i namještenika, a poslovne aktivnosti odvijaju se u središnjem uredu kroz 11 sektora, četiri područna carinska ureda, 18 carinskih ureda i 10 graničnih carinskih ureda.

Tijekom razgovora bilo je riječi o postupku izrade procjene rizika za mjesta rada, potrebi imenovanja ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu, informiranju zaposlenih, pripremama i provođenju izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu i njihovih koordinatora, konstituiranju i radu Odbora za zaštitu na radu, provedbi osposobljavanja radnika za rad na siguran način sukladno procjeni rizika za pojedina mjesta rada, organizaciji osposobljavanja poslodavca, njegovih ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu te drugim aktualnim pitanjima važnima za organizaciju i provedbu učinkovitih mjera zaštite na radu.

Predsjednik sindikata Željko Popović govorio je o specifičnim uvjetima rada carinskih službenika, s posebnim osvrtom na dio poslova na moru, na usklađivanje unutrašnje organizacije te osposobljavanje radnika i ovlaštenika iz zaštite na radu.

Ivan Čulo, viši savjetnik u Ministarstvu financija založio se za optimalni ustroj i organizaciju zaštite na radu te suradnju svih tijela državne uprave vezanih za ovo ministarstvo ,kako bi se kvalitetnije usklađivale određene aktivnosti, a zatim i operativno provodile.

Kao središnja javna ustanova nadležna za područje zaštite na radu Zavod za unapređivanje zaštite na radu u okviru svoje vizije i misije djeluje na razvoj kulture prevencije kako bi se osigurala sigurna i zdrava radna mjesta koja doprinose dobrobiti radnika i poslodavaca, rastu produktivnosti, konkurentnosti i gospodarskom razvoju te stalnom i dinamičnom unapređivanju zaštite na radu u najširem smislu, uvodno je naglasio ravnatelj Zavoda Vitomir Begović.

s predstavnicima Sindikata carine (Foto:ZUZNR)

Na prethodno održanom radnom sastanku Zavoda s predstavnicima Središnjeg ureda Carinske uprave nadležne osobe su neposredno upoznate s obvezama koje proizlaze temeljem zakonskih i podzakonskih propisa, ali i realnih uvjeta i potreba provedbe mjera zaštite na radu, te su u tijeku određene aktivnosti o kojima je izvijestio Vedran Bošnjak, viši stručni savjetnik u Središnjem uredu Carinske uprave.

Polazeći od interesa zaposlenih i poslodavca za ostvarivanje kontinuirane suradnje u području zaštite na radu tijekom ovog sastanka zaključeno je da je potrebno sve zaposlene u Carinskoj upravi upoznati s načinom kandidiranja i postupkom izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu i njihovih koordinatora. Na osnovu ustroja i organizacije Carinske uprave poslodavac će imenovati svoje ovlaštenike za zaštitu na radu. Provedbom tih aktivnosti steći će se preduvjeti za konstituiranje i daljnji rad Odbora za zaštitu na radu kao savjetodavnog tijela poslodavca.

s predstavnicima Sindikata carine (Foto: ZUZNR)

Funkcionalna organizacija zaštite na radu, redovita i konstruktivna suradnja poslodavca i njegovih ovlaštenika te ključnih službi kao što su ljudski resursi i zaštita na radu, dobra i redovita komunikacija s predstavnicima sindikata i radničkim predstavnicima, uz stručno osposobljavanje radnika, primjerenu organizaciju rada i opterećenja zaposlenih, stalno ulaganje u poboljšanje i unapređivanje uvjeta rada, izradu realne procjene rizika za svako mjesto rada, provođenje unutarnjeg nadzora i preventivnih aktivnosti mogu doprinijeti mnogim pozitivnim učincima, smanjenju troškova i boljim poslovnim rezultatima, naglašeno je tijekom sastanka.

Jedan od prioriteta je izrada te donošenje akcijskog plana mjera i aktivnosti poboljšanja i unapređivanja zaštite na radu u Carinskoj upravi s konkretnim operativnim zadacima, nositeljima, sudionicima i rokovima realizacije. Sudionici sastanka suglasili su se i s prijedlogom da se okviru Ministarstva financija uspostavi stalna koordinacija u području zaštite na radu koja bi uključivala Carinsku i Poreznu upravu te središnji ured ministarstva radi učinkovitijeg usklađivanja aktivnosti u području zaštite na radu.