Franck d.d.: Učinkovita zaštita na radu doprinosi pozitivnim poslovnim rezultatima

O stanju, mjerama i aktivnostima u provođenju zaštite na radu u prehrambenoj tvrtki Franck d.d. u Zagrebu razgovarao je Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje  zaštite na radu s predstavnicima kompanije Josipom Budimirom, članom Uprave, Nevenkom Divjakinjom, direktoricom proizvodnje, Anom Jožinec, direktoricom upravljanja ljudskim resursima, Krešimirom Petlićem, rukovoditeljem  zaštite i općih poslova, Anom Knežević, referenticom zaštite na radu i zaštite od požara, Josipom Penićem Sirakom, referentom zaštite od požara i TTZ, i Ilijom Tešićem, povjerenikom radnika za zaštitu na radu. Radnom sastanku bili su nazočni i  Sanja Sambol, viša stručna savjetnica u Službi za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštenja i analize te Antonio Jaić, stručni savjetnik u Zavodu.

Tvrtka Franck d.d. Zagreb  je, kao jedan od najuspješnijih hrvatskih proizvođača i izvoznika prehrambenih proizvoda, započela  ispisivati svoju dugu povijest i bogatu tradiciju prije više od 120 godina. Franckova priča seže u 1827. godinu kada je mladi i ambiciozni njemački poduzetnik Johann H. Franck prvi put uspio ljekovitu biljku cikoriju preraditi u kavovinu.

Zagrebačka tvornica otvorena je 1892. godine, a početak djelatnosti utemeljila je upravo na ideji Johanna H. Francka, pretvarajući cikoriju u kavovinu. Od toga trenutka pa sve do danas kompanija je širenjem na regionalna tržišta te kontinuiranim ulaganjem u istraživanje, razvoj i inovacije postala simbol vizionarstva, poduzetničkoga duha i napretka te velike i bogate međunarodne poslovne tradicije. Jedno od značajnih područja  koje doprinosi  uspješnom razvoju i poslovanju tvrtke zasigurno je i zaštita na radu kao jedan od prioriteta u poslovnoj politici. Zaštita na radu i zaštita zdravlja u radnoj, ali i  životnoj sredini postaju sve važniji, i to ne samo u rizičnim djelatnostima, već i u naoko „sigurnim“ djelatnostima. Predstavnici tvrtke iskazali su zadovoljstvo ovim radnim posjetom i pokazanim zanimanjem za uvjete rada te organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu, kao i spremnošću na daljnju suradnju u očuvanju i primjeni visoke razine sigurnosti radnika.

U tvrtki je zaposleno 538 radnika, a prema podacima o kretanju ozljeda na radu u posljednjih pet godina zabilježen je mali broj lakših ozljeda i ozljeda koje su se dogodile prilikom dolaska i odlaska s posla, dok  nije zabilježena niti jedna smrtna ozljeda. Također, posljednje tri godine nije bilo ni teških ozljeda na radu. Sukladno tome i broj dana i broj sati izostanaka radnika s rada za vrijeme trajanja bolovanja zbog ozljeda na radu predmet je cjelovite analize stanja u ovom području na razini tvrtke. Preventivne aktivnosti usmjerene su na aktivno sudjelovanje radnika u izradi procjene rizika za mjesta rada, periodične zdravstvene preglede radnika, suradnju sa specijalistom medicine rada i sporta kao ugovornim liječnikom, osposobljavanje radnika za rad na siguran način, nabavku i prilagodbu osobne zaštitne opreme, redovite sjednice Odbora zaštite na radu te provođenje unutarnjeg nadzora i korekcije uočenih nepravilnosti. U tvrtki su provedeni temeljem Zakona o zaštiti na radu i Zakona o radu izbori povjerenika radnika za zaštitu na radu te je ostvaren kvalitetan socijalni dijalog s radničkim predstavnicima.

U cilju dodatnog unapređivanja zaštite na radu u planu je implementacija sustava upravljanja zdravljem zaposlenika i zaštitom na radu prema normi OHSAS 18001. Kako se očekuje uvođenje ove norme utjecat će na poboljšavanje učinkovitosti, smanjenje nesreća i gubitka vremena, smanjenje rizika kroz postavljanje ciljeva, programa i dodijeljenih odgovornosti, zatim osigurat će se sukladnost sa zakonskom regulativom, te će se poboljšati kultura zaštite na radu u organizaciji. I ovom namjerom Franck d.d. iskazuje proaktivan pristup i čvrstu usmjerenost prema kvalitetnoj zaštiti na radu i zdravlju svojih zaposlenika, potvrđujući da ovo područje nije trošak već investicija te faktor raspoznavanja na sve konkurentnijem  tržištu.

Josip Budimir, član Uprave Franck d.d. zalaže se kao i Zavod da se u sustavu osiguranja zaštite zdravlja na radu na osnovu statističkih pokazatelja stanja zaštite na radu na razini pojedinih sektora, a zatim i pojedinih poslovnih subjekata uvede stimulativni model koji će poticati unapređivanje zaštite na radu umjesto administrativnog pristupa. Nadalje, predložio je da se na osnovu mjerljivih pokazatelja proglašavaju i najpoželjniji poslodavci u Republici Hrvatskoj koji svojim odnosom i rezultatima u području zaštite na radu potvrđuju svoju društvenu odgovornost i skrb o ljudima. Kao mogući oblik edukacije djece iz zaštite na radu mišljenja je da bi bilo korisno pristupiti i izradi interaktivnih video igrica kako bi na njima zanimljiv način prezentirali različite korisne sadržaje.

Ana Jožinec, direktorica upravljanja ljudskim resursima složila se da je u zaštiti na radu ključan ljudski  faktor, te je ukazala na potrebu edukacije djece od  najranije životne dobi, a posebno učenika kako bi dolaskom na praktičan rad i kasnije ulaskom u svijet rada bili upoznati s osnovnim obvezama i mjerama sigurnosti u radnom procesu. Predstavnici Zavoda naznačili su da su pilot projekt edukacije djece predškolske dobi koju provodi Zavod, kao i prijedlozi  Zavoda vezani za sadržaje  kurikuluma pojedinih predmeta upravo usmjereni na uvrštavanje elemenata koji se odnose na zaštitu i sigurnost pri radu s ciljem razvoja kulture u zaštiti na radu tijekom cijelog razdoblja odgoja i obrazovanja.

Prezentirajući  pokazatelje o kretanju ozljeda na radu u 2015. godini na nacionalnoj razini,  predstavnici Zavoda ukazali su da se najveći broj ozljeda dogodio u prerađivačkoj industriji 21,42 posto, zatim u trgovini na malo 14,62 posto te u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 10,37 posto. Stopa ozljeda na radu na 1000 radnika u 2015. godini bila je u prerađivačkoj industriji 15,24 posto i zauzima četvrto mjesto. U okviru prerađivačke industrije najveći broj ozljeda na radu dogodio se u proizvodnji prehrambenih proizvoda.

U svojem izlaganju ravnatelj Begović je naglasio da je zaštita na radu dio strateških dokumenata i ciljeva na nacionalnom nivou kako bi se dosljednom provedbom svih propisanih mjera zaštite na radu te sprječavanjem nezgoda i ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti  u vezi s radom smanjili gospodarski gubici i drugi troškovi. Misijom, vizijom i sveobuhvatnim planom rada za 2016. godinu i operativnim djelovanjem Zavod konkretno i djelatno potvrđuje navedena nacionalna strateška i programska opredjeljenja i ciljeve. Kampanja „STOP ozljedama na radu“ u kojoj se očekuje angažirano sudjelovanje svih poslodavaca, sindikata, povjerenika radnika za zaštitu na radu, ovlaštenika poslodavaca, stručnjaka zaštite na radu, specijalista medicine rada i sporta, rukovoditelja upravljanja ljudskim resursima i drugih dionika može polučiti planirani osnovni cilj – smanjenje broja ozljeda na radu. Maskota kampanje je  simpatičan lik Risko, kao skraćenica „Rizik sam kontroliram“ a moto kampanje je „Zaštita na radu je i moja odgovornost!“. Za  učinkovite aktivnosti važno je uspostaviti „mrežu“, pa je tako i u području unapređivanja zaštite na radu, to moguće učiniti putem različitih organizacijskih  formi. Radi uspostave institucionalnog okvira Zavod je inicirao osnivanje Povjerenstava  za unapređivanje  zaštite na radu pri Gospodarsko-socijalnim vijećima županija i Grada Zagreba, te na sektorskoj razini. Na tom planu očekuje se odgovarajuća uključenost i zainteresiranost udruga sindikata i poslodavaca na svim razinama. Odluka o osnivanju Povjerenstva donijeta je i za poljoprivredno-prehrambeni sektor te će se putem tog tijela omogućiti praćenje i razmatranje specifičnih problema u području zaštite na radu, razmjenjivati primjeri dobre prakse, poticati socijalni dijalog poslodavaca i radničkih predstavnika te poduzimanje praktičnih i učinkovitih mjera na unapređivanju zaštite na radu. U planu je i  razvoj volontiranja u području zaštite na radu kako bi se što širi krug osoba aktivno uključio u različite medijske kampanje, informativne, edukativne i druge aktivnosti.

sastanak u Francku (Foto:ZUZNR)

Učinkovito upravljanje zaštitom na radu važno je za radnike, poslodavce i društvo u cjelini. U dinamičnim uvjetima poslovanja ponekad je lako previdjeti važnost mjera sigurnosti na radu te ih zanemariti pod izgovorom da predstavljaju „administrativni teret“. Međutim, prema strategiji Europa 2020. sigurna i zdrava  radna okolina ključna je za rast potencijala i predanosti radne snage te konkurentnost svake tvrtke. U navedenoj strategiji demografske su promjene prepoznate kao jedan od glavnih izazova s kojima se Europa suočava. Istovremeno to upućuje i na izazove za radnike, poslodavce i organizacije kao što su: dulji radni vijek može dovesti do duljih izlaganja rizicima, veći udio radnika starije dobi znači više ljudi koji pate od kroničnih zdravstvenih problema zbog kojih imaju određene potrebe, radnici starije dobi mogu biti osjetljiviji na pojedine opasnosti, prevencija invalidnosti, rehabilitacija te povratak na posao od veće su važnosti itd. Sve navedeno ukazuje na značaj bolje prevencije za sve kako bi se osiguralo zdravo starenje i održiv radni vijek, kao i važnost procjene rizika za očuvanje radne sposobnosti radnika.

Kampanja EU OSHA  2016.-2017. „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ prilika je za primjenu dobre prakse i oblikovanje konkretnih mjera u svakoj radnoj sredini u Hrvatskoj, kako bi se povećala svijest o održivom radnom vijeku i poboljšanju razumijevanja njegove važnosti, rekao je ravnatelj Begović.

Na sastanku se razgovaralo i o ulozi stručnjaka  zaštite na radu i potrebi inovativnog pristupa te potrebnoj reformi koja će pozitivno djelovati na značaj i  podizanje kvalitete rada, a načelne i nedorečene normativne odredbe pretočiti u dobru praksu. Polazeći od iskazanog interesa same struke za adekvatno reguliranje njezinog statusa kao i od zakonodavnog okvira te svojeg djelokruga rada Zavod za unapređivanje zaštite na radu angažirao se na  pripremi odgovarajućih radnih podloga propisa u svrhu  uspostave registra, stalnog stručnog usavršavanja i licenciranja stručnjaka zaštite na radu. Temeljni cilj ovog projekta je osigurati kontinuirano unapređivanje znanja, vještina i kompetencija stručnjaka zaštite na radu kako bi se povećala njihova profesionalnost i učinkovitost u radu, a time i unapređivanje zaštite na radu. Istovremeno na takav način konačno se želi izjednačiti status stručnjaka zaštite na radu s drugim sličnim poslovima kod kojih je odavno uveden sustav licenciranja polazeći od općeg značaja rada pojedinih stručnih osoba u području u kojem svojim radom utječu na uvjete,  život i zdravlje radnika odnosno građana.

Sudionici sastanka ukazali su i na značaj veće prisutnosti u medijskim sadržajima područja zaštite na radu. Kako bi se povećao broj i kvaliteta objavljenih priloga u svim medijima, potaknulo informiranje, edukacija i osvješćivanje javnosti te unaprijedio razvoj kulture zaštite na radu, Zavod je inicirao te u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca pokrenuo projekt Godišnje nagrade za najbolje novinarske radove u području zaštite na radu u tiskanim medijima, radijskim i televizijskim programima te na internetskim portalima.

Za ostvarivanje pozitivnih  rezultata u području zaštite na radu ključno je da svi dionici od uprava, rukovoditelja do svakog pojedinog radnika praktično prihvate da je zaštita na radu sastavni dio poslovnog planiranja, organizacije i izvođenja procesa rada, odnosno da je prevencija obvezni dio radne kulture, zaključeno je na sastanku.

U sklopu radnog posjeta Franck d.d. predstavnici Zavoda obišli su proizvodne pogone tvrtke te se neposredno upoznali s načinom provedbe mjera zaštite na radu u radnom procesu.

sastanak u Francku (Foto:ZUZNR)