Usavršavanje stručnjaka ZNR

RAZVOJ I UNAPREĐIVANJE   ZNANJA, VJEŠTINA I KOMPETENCIJA

Nakon održane konferencije u organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu u mjesecu lipnju na temu „Uloga i značaj stručnjaka zaštite na radu – danas i sutra“, te daljnjeg velikog interesa, Zavod je omogućio zainteresiranima sudjelovanje na novom skupu koji je održan u velikoj vijećnici Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu. I ovom prilikom velik odziv i broj nazočnih svjedoči o interesu i potrebi organizacije ovakvih tematskih stručnih skupova, u ovom slučaju prvenstveno namijenjenih stručnjacima zaštite na radu, kao i drugim zainteresiranim dionicima.

Pored predstavljanja iskustava stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu u Republici Sloveniji, te podsjećanja na svakodnevne obveze, zadaće i odgovornosti stručnjaka zaštite na radu u različitim djelatnostima, ovaj skup bila je prilika i za prezentaciju radnog prijedloga modela stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu u Hrvatskoj koji je pripremljen u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu. I ovom prilikom treba naglasiti da se na ovakav način o ovoj temi po prvi puta u proteklih 27 godina razgovara s namjerom uspostave sustavnog pristupa podizanju stručnosti osoba koje rade ovaj zahtjevan i odgovoran posao.

Na Konferenciji je u uvodnom obraćanju nazočnima Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu naglasio da nam se vrijeme koje danas i sutra uložimo u svoje znanje, razvoj i napredak višestruko vraća u našem zanimanju, radu i karijeri. Osobni razvoj, stalno poboljšanje i cjeloživotno učenje zato trebaju biti način života, uređen i trajni proces u karijeri stručnjaka i zaštiti na radu, kao području od posebnog društvenog interesa, s ciljem stalnog podizanja razine sigurnosti i stvaranja dodane vrijednosti. Istaknuvši kako zaštita na radu nije izolirano područje, ravnatelj Begović je ukazao da primjerena zaštita na radu izravno utječe na gospodarstvo kroz produktivnost, konkurentnost i poslovnu uspješnost, zatim na tržište rada kroz raspoloživost radne snage i radnu sposobnost, utječe na mirovinski sustav kroz smanjenje preranog odlaska radnika u prijevremene i invalidske mirovine te duži ostanak u svijetu rada, dok u zdravstvenom sustavu doprinosi smanjivanju listi čekanja na zdravstvene usluge te izdatke i troškove zdravstvene skrbi. Nadalje je podsjetio na rezultate istraživanja problematike rada stručnjaka ZNR u srednje velikim organizacijama u Hrvatskoj, danas već daleke 2009.g., u kojem su sami stručnjaci istaknuli potrebu planiranja i provedbe sustavnih promjena i unapređenja, među kojima su najznačajnije one vezane uz mogućnost dodatnog školovanja i stručnog usavršavanja iz zaštite na radu, kao i unapređenje informacijske povezanosti stručnjaka ZNR i vanjskih dionika. Na prvom Hrvatskom saboru inženjera sigurnosti u listopadu 2010. g. usvojenom Deklaracijom pokrenuta je inicijativa za komorsko organiziranje. Osnivanjem i početkom rada Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, kao središnje javne ustanove nadležne za praćenja stanja i unapređivanje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, prošle godine počinje konkretan i ozbiljan rad na oblikovanju odgovarajućeg modela stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu. Pripremljen je radni prijedlog dopuna sadašnjeg Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita s poglavljem i prilozima koji uključuju stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu te praćenje i vrednovanje. Konkretnim normativnim rješenjem namjera je pružiti prijeko potrebnu prisilu, odnosno vanjsko motivacijsko sredstvo svim stručnjacima koje omogućava konkretno rješenje za pomak na bolje ka sveobuhvatnom unapređivanju zaštite na radu. Tematske konferencije o ulozi i značaju stručnjaka zaštite na radu početak su širih razgovora o ovoj temi ali i ukazivanja na nezamjenjivu i važnu ulogu stručnjaka zaštite na radu te potrebu njihovog stalnog stručnog usavršavanja i osiguranja njihovog odgovarajućeg statusa u radnim sredinama i društvu. Ovaj Zavod kao servis širokom krugu dionika u području zaštite na radu otvoren je za sve vaše prijedloge, sugestije i naravno suradnju, jer zajedno možemo osmisliti i realizirati i više i bolje, zaključio je ravnatelj Begović.

Nakon kratkog filma o zaštiti na radu u tvrtki DS Smith Plastics d.o.o. govoreći o ulozi i značaju stručnjaka zaštite na radu ravnatelj Begović je prezentirao podatke o ozljedama na radu u 2016. godini. Budući da pokazatelji ukazuju na daljnji trend rasta broja smrtnih i teških ozljeda na radu logično je zaključiti da jedna od ključnih mjera za sprječavanje tih događanja treba biti i stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu, ali i svih drugih dionika; poslodavaca, njihovih ovlaštenika, povjerenika radnika za zaštitu na radu i samih radnika putem osposobljavanja za rad na siguran način.

Stručnjak zaštite na radu mora imati stručnu neovisnost, mora pružati stručnu pomoć poslodavcu (njegovim ovlaštenicima) te radnicima (njihovim povjerenicima), mora donositi odluke u vezi struke i za njih snositi odgovornost, mora profesionalnim, stručnim i odgovornim radom „štiti” poslodavca kao odgovornu osobu za zaštitu na radu, mora brinuti o sigurnosti i zaštiti radnika, provoditi učinkovit unutarnji nadzor i poduzimati potrebne mjere te mora surađivati sa svim organizacijskim jedinicama i vanjskim dionicima. Niti jedna promjena i reforma ne događa se sama po sebi, ona se pokreće s razlogom, mišlju, idejom i djelom!, zaključio je izlaganje ravnatelj Begović.

Lidija Brcković, predstavnica Veleučilišta u Karlovcu osvrnula se na obrazovanje inženjera sigurnosti i zaštite istaknuvši da studij sigurnosti i zaštite u Hrvatskoj ustrojavaju i izvode u skladu s bolonjskim modelom tri visokoškolske ustanove u Zagrebu, Karlovcu i Rijeci, što je posve usklađeno sa stajalištima Europske agencije za sigurnost i zaštitu zdravlja te strateškim ciljevima utvrđenim nacionalnim programom zaštite na radu na koji RH obvezuju na primjenu Konvencija MOR-a, nacionalnog zakonodavstva i smjernica EU-a. Prema iskazanim podacima za desetogodišnje razdoblje zabilježeno je povećanje interesa studenata za studij sigurnosti i zaštite, iako su upisne kvote ostale iste. Od ukupnog broja upisanih studenata njih oko 40 posto uspješno završava studij te velika većina njih i pronalazi posao u struci, zaključila je Kirin.

Predsjednik Zbornice varnosti i zdravja pri delu Republike Slovenije, Janez Fabijan izložio je model trajnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu u toj zemlji. Propisima je uređeno trajno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu i isto se primjenjuje od 2012. godine. Posebno je istaknuo kako je poslodavac obvezan stručnjaku zaštite na radu omogućiti trajno stručno usavršavanje, odnosno nadogradnju znanja te ukoliko ne ispuni tu obvezu može ga se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 2.000 – 40.000 €. Tijekom usavršavanja stručnjaci zaštite na radu moraju prikupiti 100 kreditnih bodova u razdoblju od 7 godina ili u protivnom gube radnu dozvolu za obavljanje tih poslova. U Republici Sloveniji stručnjaci sigurnosti i zaštite na radu pohađaju programe A, B ili C što ovisi o razini obrazovanja stručnjaka zaštite na radu i broju zaposlenih radnika u tvrtki u kojoj obavljaju poslove sigurnosti i zaštite. Uz stručnjake zaštite na radu obvezu trajnog stručnog usavršavanja imaju i povjerenici radnika za zaštitu na radu kao i poslodavci koji sami obavljaju poslove zaštite na radu. Programe trajnog stručnog usavršavanja odobrava ministar nadležan za rad i objavljuju se svake godine do kraja studenog za sljedeću godinu. Izvođači programa izdaju potvrde o sudjelovanju svakom sudioniku te se ta potvrda vrednuje sukladno sustavu vrednovanju, a predavačima koji su aktivni sudionici programa dodjeljuje se broj bodova uvećan za 50 posto. Ono što Komora zaštite na radu preporuča između ostalog jest poboljšanje vođenja evidencije na području trajnog stručnog usavršavanja te pooštravanje nadzora nad primjenom i provedbom propisa koji reguliraju uvjete koje mora ispunjavati stručnjak zaštite na radu. Znanje, vještine odnosno kompetencije i percepcija odgovornosti temelj su za siguran i zdrav rad zaključio je Fabijan.

Stručnjak zaštite na radu u tvrtki COLAS Hrvatska d.d. Ljubomir Pintarić, nazočnima je predstavio djelatnost tvrtke koja od 2007.godine posluje u sastavu velike francuske grupacije COLAS, vodeće tvrtke u gradnji i održavanju infrastrukture, koja zapošljava ukupno 55.000 radnika. Pintarić je ukazao na niz primjera dobre prakse i kvalitetne suradnje poslodavca, nj4egovih ovlaštenika, radnika i njihovih povjerenika te stručnjaka zaštite na radu. Svakog tjedna na kolegiju Uprave razmatraju se aktualna pitanja iz područja zaštite na radu, implementiran je sustav ISO I OHSAS 18001, a u svakodnevnim poslovnim aktivnostima osnovni cilj je isključiti incidente na radu. U COLAS Hrvatska d.d. provodi se od 2013.godine kao dio redovitih aktivnosti na razini cijele grupacije i kampanja “Tjedan sigurnosti“, što je pozitivno utjecalo na smanjivanje broja ozljeda na radu. Ta osmišljena aktivnost potiče jačanje svijesti o značaju sigurnosti i odgovornosti svakog radnika putem posebnim tematskih edukacija. Značajan alat u podizanju razine učinkovitosti u zaštiti na radu u ovoj tvrtki je i Povelja sigurnosti COLAS grupe koja upućuje na osnovne mjere prevencije; slijedi pravila, osiguraj se, dijeli informacije, predviđaj, kontroliraj i primjenjuj. Redovito se održavaju mjesečni ili tjedni kratki operativni sastanci na privremenim gradilištima STARTER koje organiziraju i provode neposredni rukovoditelji sa svojim radnicima. Jedan od učinkovitih načina prevencije i procjene mogućih rizika je i razmjena informacija o svim incidentima koji nisu uzrokovali ozljedu radnika na razini cijele COLAS grupacije, kako bi se analizirali uzroci i spriječilo ponavljanje. Posebna pozornost usmjerena je na osposobljavanje novozaposlenih radnika sukladno utvrđenim rizicima. Budući se djelatnost COLAS Hrvatska d.d. značajnim dijelom odvija na privremenim gradilištima stručnjaci zaštite na radu redovito provode unutrašnji nadzor i kontrolu kako bi u slučaju uočenih propusta odmah poduzimali potrebne korektivne mjere. Plan rada u području zaštite na radu zasniva se i na praćenju ključnih pokazatelja sigurnosti unutar tvrtke kao i usporedbom podataka na razini cijele COLAS grupe, što nam omogućava da unapređujemo kulturu zaštite na radu i sigurnost naših radnika, zaključio je Pintarić.

O poslovima stručnjaka zaštite na radu u državnoj tvrtki te o izazovima s kojima se oni svakodnevno susreću u tom sektoru govorio je Marijan Vukelić, stručnjak zaštite na radu u tvrtki HAC-ONC d.d. Pored 1.207 radnih mjesta s posebnim uvjetima rada, posebna značajka je da su mjesta rada dislocirana i to predstavlja veliki izazov u svakodnevnom radu, budući da se uz administrativne urede poslovi obavljaju na 26 dislociranih tehničkih jedinica održavanja, 10 tehničkih jedinica naplate cestarine, 77 naplatnih postaja te ukupno 85 odmorišta. Posebno je istaknuo kako je zbog razmještaja organizacijskih jedinica po cijelom teritoriju RH, u slučajevima izvanrednih događaja, nenajavljenih inspekcijskih nadzora i slično, otežana pravovremena prisutnost stručnjaka zaštite na radu. Kako bi olakšali svakodnevni rad i komunikaciju sa svim radnicima ustrojili su internu informatičku mrežu sa pristupom dokumentaciji iz područja zaštite na radu, a ovlaštenicima poslodavca i povjerenicima radnika za zaštitu na radu osigurani su službeni mobilni telefoni i direktna komunikacija sa stručnjacima zaštite na radu. Naročitu pozornost posvećuju kvaliteti osobne zaštitne opreme koja mora zadovoljavati tehničke karakteristike propisane u prilozima Procjene rizika te imati propisane certifikate, a u odabiru opreme sudjeluju radnici nakon probnog korištenja uzoraka, što se u konačnici pokazalo kao dobra praksa. U 2016. godini imali su ukupno 48 ozljeda na radu od čega se 12 odnosilo na one koje su se dogodile na dolasku na posao/na odlasku s posla. Od ukupnog broja ozljeda na radu 41 je bila kvalificirana kao laka ozljeda dok je 7 ozljeda bilo okvalificirano kao teške ozljede i to sve u Sektoru za održavanje u kojem su radnici izloženi najvećim rizicima. Naglasio je izuzetno dobru suradnju s kolegama iz Slovenije i Austrije s kojima dijele iskustva i dobru praksu na organiziranim radnim susretima. Za edukaciju sedam zaposlenih stručnjaka zaštite na radu, u godišnjem financijskom planu, tvrtka osigurava 10.000,00 kuna, i smatram da je potrebno propisati obvezu stalnog stručnog usavršavanja kako bismo se u kontinuitetu mogli usavršavati i postizati izvrsnost u svome radu, zaključio je Vukelić.

O dobroj praksi, ali i problemima s kojima se susreće u svom svakodnevnom radu kao stručnjak za zaštitu na radu govorio je Stjepan Andrašek iz Klinike za dječje bolesti Zagreb (Klaićeva). Odjel za sigurnost i zaštitu zdravlja, imovine i okoliša ustrojstvena je jedinica u Klinici koja obavlja organizaciju provedbe poslova i unutarnji nadzor nad primjenom pravila iz područja: zaštite na radu, zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, zaštite okoliša i tjelesne i tehničke zaštite. Uz osnovne poslove zaštite na radu koje obavljamo izradili smo i svoje upute za rad na siguran način kao i brošure o postupcima sigurnog rada koje služe za samoobrazovanje radnika. Nadalje prilikom rekonstrukcije/preuređenja bolničkog prostora sudjelujemo u pripremi i izradi projektne dokumentacije, izradi elaborata zaštite na radu, koji obuhvaća i razrađuje način primjene pravila zaštite na radu pri korištenju građevina namijenjenih za rad, zatim u radu koordinacije kod izvođenja građevinskih radova na lokaciji te svim drugim sigurnosnim aspektima. Klinika za dječje bolesti Zagreb (popularno zvana “Dječja bolnica” ili “Klaićeva”) po svojem je ustroju i ulozi središnja je i jedinstvena ustanova za zdravstvenu skrb za djecu i adolescente u Republici Hrvatskoj. S više od 13.500 m2 korisne površine, 650 djelatnika i 205 bolničkih postelja “Klaićeva” je ujedno i najveća dječja bolnička ustanova u Hrvatskoj. U godini se u bolnici hospitalizira više od 11.500 bolesnika i obavi više od milijun medicinskih postupaka. Kroz ambulante poliklinike godišnje prođe 230.000 bolesnika. No, to je čista statistika. Iz nje se ne mogu očitati osnovne vrijednosti naše Klinike, a to su: znanje, stručnost i kvaliteta, ali i ljubav, nježnost i osmijeh za dijete. Liječnici i ostalo medicinsko osoblje zajedno s nizom drugih stručnjaka, ujedinjeni su u jedinstveni tim Klinike s jedinstvenim ciljem – pomoći djetetu, pri čemu je i naša uloga u području sigurnosti i zaštite na radu nezamjenjiva, zaključio je izlaganje Andrašek.

O djelovanju stručnjaka zaštite na radu u strukovnim udrugama govorila je Gorana Lipnjak, potpredsjednica Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto. Ukratko je predstavila rad i aktivnosti neprofitne udruge s naglaskom na multidisciplinarnost tema skupova, kao i sudjelovanje eminentnih izlagača. Članovi Udruge su hrvatske organizacije i poslodavci te stručnjaci zaštite na radu. Udruzi su jedini prihodi oni iz članarina i kotizacija sa skupova te im ta sredstva služe za financiranje. Vizija Udruge je djelovanje na kontinuiranom razvoju i unapređivanju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, a time i smanjenje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom, na zadovoljstvo i dobrobit radnika i poslodavaca, kao i šire zajednice. Misija je podizanje svijesti i dodatno informiranje stručnjaka zaštite na radu i ostalih dionika koji upravljaju i rade na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu o novim rizicima, novim saznanjima, o podizanju kulture sigurnosti putem organiziranja stručnih skupova, tribina te sudjelovanjem na konferencijama i kongresima. Na stručnim skupovima osim tematike zaštite na radu obuhvaćena su i druga područja poput sustava upravljanja ISO standardima, novih tehnologija, gospodarenja otpadom i dr. Podizanje osobne razine znanja iz svih multidisciplinarnih područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u cilju upravljanja tim znanjem i u cilju prenošenja stečenog znanja u svojim organizacijama temelj su svakog dobrog stručnjaka zaštite na radu. Znanje je moć i upravljanju njime se postiže ugled u vlastitoj organizaciji, zaključila je Lipnjak.

Antonio Jaić, viši stručni savjetnik u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu prisutne je upoznao s radnim prijedlogom ustroja registra stručnjaka zaštite na radu, radnim prijedlogom modela stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu i vrednovanjem. Zavod je izradio radni prijedlog Pravilnika o Informacijskom sustavu zaštite na radu Zavoda kao i radni prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita te se očekuje usuglašavanje s nadležnim ministarstvom, a zatim i daljnja procedura izrade nacrta prijedloga a zatim i šira raspravu prije donošenja. Navedeni propisi regulirali bi uspostavu Informacijskog sustava zaštite na radu, implementaciju registra stručnjaka zaštite na radu kao i uspostavu odgovarajućeg sustava stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu. Svrha stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu jest stjecanje i nadograđivanje znanja iz područja zaštite na radu kroz kvalitetne programe, stjecanje dodatnih znanja i vještina u skladu s razvojem novih tehnologija. Programi trebaju biti dostupni svim stručnjacima, omogućiti će se njihovo povezivanje i razmjena praktičnog iskustva, a time i unapređivanje cjelokupnog sustava zaštite na radu. Kriteriji vrednovanja odobrenih programa uključuju trajanje programa, način sudjelovanja (aktivno/pasivno sudjelovanje), da li se radi o usavršavanju putem istraživanja, sudske prakse, OHSAS- a, primjera dobre prakse, međunarodne suradnje ili e-learninga te putem objave članka u stručnim/znanstvenim časopisima ili objava knjige iz područja zaštite na radu te se u skladu s konkretnim oblicima pojedincima dodjeljuje određeni broj bodova. Upisom u registar stručnjaka zaštite na radu stručnjacima bi se dodijelio certifikat na period od 5 godina u kojem razdoblju bi imali obvezu prikupiti 25 bodova pohađanjem odobrenih programa usavršavanja, kako bi ostvarili pravo na obnovu certifikata, naglasio je Jaić.

Regina Vadla, stručnjakinja zaštite na radu u ovlaštenoj osobi za obavljanje poslova zaštite na radu, Preventa d.o.o., prezentirala je način i uvjete rada stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu. Posebno je istaknula prednosti i mane te osobine stručnjaka zaštite na radu zaposlenih u ovlaštenoj osobi nasuprot stručnjaka zaštite na radu zaposlenog kod poslodavca koji nema ovlaštenje. Dobar stručnjak zaštite na radu u ovlaštenoj tvrtki treba imati najmanje 5 godina iskustva na tim poslovima uz kvalitetnog mentora i mora posjedovati široki spektar znanja i vještina iz različitih područja i djelatnosti. Kao problem u organiziranju poslova ovlaštenih osoba Vadla je istaknula dilemu „koliko ugovora o obavljanju poslova zaštite na radu može sklopiti jedna ovlaštena osoba s obzirom da to nije nigdje u propisima definirano?“ te „koliko često treba stručnjak zaštite na radu ovlaštene osobe dolaziti kod poslodavca, odnosno koliko vremena tamo treba provesti?“. Sukladno navedenom predlaže te dileme regulirati donošenjem Pravilnika o najmanjem broju sati koje je poslodavac obvezan ugovoriti sa ovlaštenom osobom, a koje stručnjak zaštite na radu ovlaštene osobe mora provesti na mjestu rada radnika, pri tome naglašavajući kako treba postaviti realnu satnicu koja ima uporišta u praksi i stvarnim potrebama poslodavaca na način da se veže uz slijedeće čimbenike: broj zaposlenih te djelatnost (poslovi s malim i/ili velikim rizicima, posebni uvjeti rada,…). Na isti način su taj problem riješili u Republici Austriji i može nam biti primjer putem kojeg bi i mi trebali krenuti. Pravi i odgovoran stručnjak zaštite na radu, ako želi postići izvrsnost u svom radu mora „Živjeti zaštitu na radu“, zaključila je Vadla.

U nastavku rada konferencije koju je vodio Muhidin Omerdić, voditelj Službe za zaštitu na radu, nadzor, ovlaštena i analize u Zavodu, nazočni stručnjaci zaštite na radu iznosili su svoja iskustva, komentare i mišljenja, pružajući podršku radu i aktivnostima Zavoda kojima je u kratkom razdoblju od dvije godine učinjen vidan napredak u ovom području, te su naglasili općedruštveni interes i značaj institucionalnog i sustavnog pristupa stalnom stručnom usavršavanju stručnjaka zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

I ovu konferenciju kao dio edukativnog programa „Zaštiti se znanjem !“ Zavod za unapređivanje zaštite na radu organizirao je za sudionike besplatno, a na osnovu registracije sudjelovanja nazočni će dobiti i odgovarajuće potvrde.

Prezentacije s konferencije dostupne su na sljedećem linku.