Uspostava funkcionalne organizacije zaštite na radu preduvjet dobre prevencije

Nakon nedavnog radnog sastanka u Ministarstvu financija u okviru redovnih aktivnosti Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu sa suradnicima Nevenom Obradovićem, višim stručnim savjetnikom i Antoniom Jaićem, stručnim savjetnikom posjetio je Carinsku upravu,  upravnu organizaciju u sastavu Ministarstva financija.

U ime Carinske uprave radnom susretu bili su nazočni Stanislav Komšo, pomoćnik ravnatelja Carinske uprave, Želimir Lovrić, voditelj Odjela za opće, tehničke i pomoćne poslove i Vjeran Bošnjak, viši stručni savjetnik zadužen za zaštitu na radu.

carinskauprava1

Carinska uprava zapošljava oko 3000 službenika i namještenika, a poslovne aktivnosti odvijaju se u središnjem uredu kroz 11 sektora, četiri područna carinska ureda, 18 carinskih ureda i 10 graničnih carinskih ureda.

Predstavnici Carinske uprave upoznali su predstavnike Zavoda s procesom izrade procjene rizika te ukazali na otvorena pitanja imenovanja ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu, izostanak izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu i njihovih koordinatora, nemogućnost konstituiranja Odbora za zaštitu na radu, potrebu provedbe osposobljavanja radnika za rad na siguran način sukladno procjeni rizika za pojedina mjesta rada te imajući u vidu broj zaposlenih, prisutne rizike, poslove s posebnim uvjetima rada, organizacijski ustroj na području Republike Hrvatske potrebu uspostave Službe za zaštitu na radu s odgovarajućim brojem stručnjaka zaštite na radu.

Predstavnici Zavoda predložili su da se u okviru Ministarstva financija i Carinske uprave nadležni neposredno upoznaju s obvezama koje proizlaze temeljem zakonskih i podzakonskih propisa, ali i realnih uvjeta i potreba provedbe mjera zaštite na radu s ciljem uspostave učinkovite organizacije u ovom važnom području. Kako bi se potaknulo sve zaposlene na provođenje postupka predlaganja i izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu i njihovih koordinatora, a što je preduvjet i za konstituiranje i daljnji rad Odbora za zaštitu na radu internim sustavom informiranja obavijestiti će se svi zaposleni o pravu, mogućnosti, ali i potrebi izbora radničkih predstavnika.

Određene edukativne programe iz područja zaštite na radu i zaštite od požara moguće je realizirati i u suradnji s Carinskim centrom za obuku u Zagrebu u okviru kojeg se provode programi cjeloživotnog učenja za carinske službenike i druge zaposlenike.

Kao središnja javna ustanova nadležna za područje zaštite na radu Zavod za unapređivanje zaštite na radu, u okviru svoje vizije i misije djeluje na razvoj kulture prevencije kako bi se osigurala sigurna i zdrava radna mjesta koja doprinose dobrobiti radnika i poslodavaca, rastu produktivnosti, konkurentnosti i gospodarskom razvoju, izvrsnosti i kvaliteti rada te stalnom i dinamičnom unapređivanju zaštite na radu u najširem smislu, uvodno su naglasili predstavnici Zavoda.

Predstavljajući rad Zavoda ravnatelj Vitomir Begović osvrnuo se na najznačajnije aktualne projekte i aktivnosti koji poslodavcima i drugim dionicima mogu biti stručna potpora u učinkovitom organiziranju i  provođenju mjera zaštite na radu. U Zavodu je uspostavljeno Savjetovalište ZNR 3u1 u okviru kojeg je moguće istodobno dobiti potrebne informacije, savjete i edukaciju, uspostavlja se informacijski sustav zaštite na radu, planiranje i oblikovanje programa edukacije temelji se na rezultatima provedene ankete o interesima i potrebama polaznika za aktualnim sadržajima iz područja zaštite na radu, zatim, provodi se istraživanje o primjeni propisa u području zaštite na radu kako bi se utvrdile objektivne teškoće u njihovoj provedbi, potreba prilagodbe istih ili dodatne aktivnosti na stručnoj pomoći u njihovoj primjeni. Nadalje, jedan od značajnih projekata kojim je moguće podizati razinu kvalitete u području zaštite na radu zasigurno je i  cjeloživotno stručno usavršavanje i licenciranje stručnjaka zaštite na radu, kao i razvoj e-učenja kako bi se određeni programi i sadržaji učinili lako dostupnima širem krugu zainteresiranih dionika u zaštiti na radu, istaknuo je Begović.

Stajalište ja Zavoda da ugradnja i uključivanje  zaštite na radu u obrazovne programe podrazumijeva njihovo sustavno unošenje u nastavne jedinice pa Zavod nastoji da se u okviru aktualne kurikularne reforme osigura odgovarajuća zastupljenost ove tematike u nastavnim programima.

Zavod je značajno prisutan u realizaciji međunarodne suradnje posebno s Europskom agencijom za zaštitu na radu, Europskom mrežom za obrazovanje i osposobljavanje  iz zaštite na radu i zaštite zdravlja, putem bilateralne suradnje kao i u pripremi i prijavi projekata zaštite na radu koji se financiraju u okviru Europskog socijalnog fonda.

Razgovarajući o provedbi određenih aktivnosti sudionici sastanka suglasili su se da je posebno važna zadaća implementirati ciljeve kampanje EU OSHA 2016.-2017. „ Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ u svakoj radnoj sredini u Republici Hrvatskoj. Kampanja je usmjerena na održivi rad, zaštitu na radu i zaštitu zdravlja na mjestu rada u kontekstu sve starije radne snage, a ujedno je pravodoban podsjetnik na činjenicu da će današnji mlađi radnici postati stariji radnici u budućnosti, te da je nužno promicati odgovarajuće uvjete rada i zaštitu radnika od početka rada do umirovljenja kao  i nakon toga.

Funkcionalna organizacija zaštite na radu  na razini svake radne, redovita i konstruktivna suradnja poslodavca i njegovih ovlaštenika te ključnih službi kao što su ljudski resursi i zaštita na radu, dobra i redovita komunikacija s predstavnicima sindikata i radničkim predstavnicima, uz stručno osposobljavanje radnika, primjerenu organizaciju rada i opterećenja zaposlenih, stalno ulaganje u poboljšanje i unapređivanje uvjeta rada, izradu realne procjene rizika za svako mjesto rada, provođenje unutarnjeg nadzora i preventivne aktivnosti mogu doprinijeti smanjenju broja ozljeda na radu i njihove težine, manjim izostancima s rada, smanjenju troškova i boljim poslovnim rezultatima, naglašeno je tijekom razgovora predstavnika Zavoda i Carinske uprave.

Kako bi na ostvarivanju tih važnih ciljeva mobilizirali sve ključne dionike, Zavod za unapređivanje  zaštite na radu pokrenulo je od samostalnosti Hrvatske prvu nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“ čijom se organiziranom, širokom i dosljednom provedbom može ostvariti značajno smanjenje broja ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj i unaprijediti područje zaštite na radu, polazeći od opredjeljenja da su život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika vrednote od posebnog društvenog interesa. Utvrđivanje stvarnog stanja u području zaštite na radu te donošenje akcijskog plana mjera, s konkretnim nositeljima i rokovima na razini svakog poslodavca otvara prostor za mjerljive pozitivne učinke. Za postizanje takvog rezultata potrebno je formiranje zajedničkog tima, aktivno sudjelovanje i suradnja svih ključnih dionika u okviru svake radne sredine. Predloženo je da se u okviru Ministarstva financija uspostavi stalna koordinacija svih sastavnica radi usklađivanja aktivnosti u području zaštite na radu.

Predstavnici Carinske uprave iskazali su interes za nastavak suradnje sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu s ciljem daljnjeg napretka u provedbi različitih mjera i aktivnosti na području zaštite na radu, a što su predstavnici Zavoda prihvatili kao zajedničku potrebu, obvezu i odgovornost.