Zagrebački holding d.o.o.: Procjena rizika ključni čimbenik prevencije i učinkovite zaštite na radu

Aktualna pitanja organizacije i provedbe mjera zaštite na radu u Zagrebačkom holdingu d.o.o., te daljnja zajednička suradnja bile su teme razgovora Vitomira Begovića, ravnatelja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu s predstavnicima ove tvrtke: Joškom Morićem, direktorom Službe za sigurnost i ujedno predsjednikom Središnjeg odbora zaštite na radu, te glavnim ovlaštenikom poslodavca za zaštitu na radu, Božidarom Špičekom, rukovoditeljem Odjela zaštite na radu u Službi sigurnosti, Ivicom Blaževićem, povjerenikom i koordinatorom radnika za zaštitu na radu, te glavnim sindikalnim povjerenikom i predsjednikom Radničkog vijeća podružnice Tržnice Zagreb, Sanjom Mohenski, stručnjakinjom zaštite na radu u Odjelu za zaštitu u Službi sigurnosti i Željkom Šurbek Deduš, direktoricom Službe za upravljanje ljudskim resursima.
Sastanku su bili nazočni Neven Obradović, viši stručni savjetnik i Antonio Jaić, stručni savjetnik u Zavodu.

zgh1

Predstavljajući Zagrebački holding d.o.o. Joško Morić, direktor Službe za sigurnost rekao je da je ova tvrtka osnovana 2007. godine prema Zakonu o trgovačkim društvima i u 100-postotnom je vlasništvu Grada Zagreba. Sastoji se od 16 podružnica koje obavljaju djelatnosti nekadašnjih gradskih poduzeća, Zagrebački holding d.o.o. vlasnik je i 8 trgovačkih društava te jedne ustanove, a ukupni broj zaposlenih je oko 12.000. Djelatnost društva odvija se u poslovnim područjima: komunalne djelatnosti, prometne djelatnosti, tržišne djelatnosti i energetske djelatnosti.
Podružnice Čistoća, Digitalni grad, Gradska groblja, Tržnice Zagreb, Vodoopskrba i Odvodnja d.o.o., Zagrebačke ceste, Zrinjevac ulaze u domenu poslovnog područja komunalnih djelatnosti.
Poslovno područje prometnih djelatnosti odvija se kroz podružnice ZET i Zagreb parking.
Poslovno područje tržišnih djelatnosti čine ZGOS, AGM d.o.o., Vladimir Nazor, Zagrebački velesajam, Autobusni kolodvor, GSKG d.o.o., Robni terminali, Upravljanje projektima, Zagreb plakat d.o.o., Sportski centar, Zagrebačka stanogradnja d.o.o. i Gradske ljekarne.
U poslovno područje energetskih djelatnosti ulaze Gradska plinara Zagreb d.o.o. i Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o., te ZGOS.
Zaštita na radu organizirana je u skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu i drugim propisima, sukladno raznolikim djelatnostima, uvjetima rada i rizicima, a time i mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi mjesta rada bila sigurna, zaključio je direktor Morić.

Kultura zaštite na radu je ono što se planira, ono što nema kratkoročni rok, već ima dugoročnost zbog vrijednosti za život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti radnika od početka do završetka radnog vijeka, uvodno je naglasio ravnatelj Begović. Zato moramo krenuti s edukacijom o sigurnosti u radnoj i životnoj sredini od najranije životne dobi, kroz cijeli sustav obrazovanja, kako bi svaki pojedinac ulaskom u svijet rada bio osviješćen i osposobljen za praktičnu provedbu mjera zaštite na radu.
Za ostvarivanje pozitivnih rezultata u području zaštite na radu ključno je da svi dionici od uprava, rukovoditelja do svakog pojedinog radnika praktično prihvate da je zaštita na radu sastavni dio poslovnog planiranja, organizacije i izvođenja procesa rada, odnosno da je prevencija obvezni dio radne kulture, suglasili su se nazočni predstavnici Zavoda i Zagrebačkog holdinga d.o.o.
Odgovarajuća organizacija zaštite na radu u svakoj pojedinoj tvrtki, redovita i konstruktivna suradnja poslodavca i njegovih ovlaštenika te ključnih službi kao što su ljudski resursi i zaštita na radu, primjerena i redovita komunikacija s predstavnicima sindikata i radničkim predstavnicima, uz stručno osposobljavanje radnika za rad na siguran način, dobru organizaciju rada i optimalno opterećenje zaposlenih, kontinuirano ulaganje u poboljšanje i unapređivanje uvjeta rada, izradu kvalitetne procjene rizika za svako mjesto rada, redovito provođenje unutarnjeg nadzora i niz preventivnih aktivnosti mogu doprinijeti smanjenju broja ozljeda na radu, manjim izostancima s rada, smanjenju troškova i boljim poslovnim rezultatima, rekao je ravnatelj Begović.
U okviru prevencije posebno je važno provođenje kontinuiranih i kvalitetnih programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način, kao i stalnog stručnog osposobljavanja samih poslodavaca, ovlaštenika poslodavca, povjerenika radnika za zaštitu na radu i njihovih koordinatora te stručnog usavršavanja stručnjaka za zaštitu na radu.
Kako bi svaki poslodavac mogao ostvarivati suradnju s radničkim predstavnicima u organizaciji i provedbi mjera zaštite na radu važno je da zaposleni iskoriste zakonsku mogućnost, ali prije svega svoje pravo i potrebu izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu, odnosno njihovih koordinatora, kako bi slijedom toga mogli imati i legitimnog predstavnika u Odboru za zaštitu na radu, istaknuto je na sastanku.
Direktorica Službe za upravljanje ljudskim resursima Zagrebačkog holdinga d.o.o. Željka Šurbek Deduš, govorila je o suradnji s Odjelom zaštite na radu kako bi se ispunile sve propisane obveze vezane za osiguranje osobnih zaštitnih sredstava, provođenje osposobljavanja za rad na siguran način, vođenje propisanih evidencija, zdravstvene preglede radnika i osiguranje tehničkih uvjeta za provođenje izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu.
Božidar Špiček, rukovoditelj Odjela zaštite na radu u Službi sigurnosti istaknuo je da je područje zaštite na radu integrirano u planove poslovanja holdinga kako u financijskom dijelu tako i u redovitom praćenju svih ključnih pitanja, te je ukazao na nesklad broja radnika i zaduženih specijalista, kao i na probleme nedovoljne uključenosti specijalista medicine rada i sporta na mjestima rada u tvrtkama, njihovo nesudjelovanje tijekom rada na izradi procjene rizika i u radu Odbora za zaštitu na radu, te se založio da se ta pitanja reguliraju žurnim donošenjem odgovarajućeg Pravilnika a temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu.
Objedinjeno planiranje, izbor osobnih zaštitnih sredstava uz sudjelovanje svih važnih dionika te centralizirana nabava omogućila je odgovarajuću kvalitetu tih sredstava kao i smanjivanje troškova, istaknuo je direktor Morić, dodajući problem nejasnih liječničkih svjedodžbi kojima se utvrđuje zdravstvena sposobnost, odnosno ograničenje u radu radnika.
Procjena rizika koja čini okosnicu upravljanja zaštitom na radu u Europi, mora uključiti različite elemente, a sami radnici moraju biti aktivni sudionici njene izrade, a ne pasivni promatrači. Kako sigurno obavljati radne zadaće, koji su rizici prisutni na mjestima rada i kako ih smanjiti ili otkloniti na to pitanje odgovor mora pružiti kvalitetno izrađena procjena rizika. Na temelju procjene rizika poslodavac mora osposobiti radnika za rad na siguran način prije početka rada, ako je došlo do promjena u radnom postupku, u slučajevima kada je uvedena nova radne opreme ili je postojeća radna oprema promijenjena, kod uvođenja nove tehnologije, slučajevima upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada te kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu. Radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način poslodavac ne smije dopustiti samostalno obavljanje poslova i takav rad ne smije biti duži od 60 dana, podsjetili su na odredbe propisa predstavnici Zavoda, naglašavajući kolika je važnost izrade stručne, kvalitetne i realne procjene rizika i njenog kontinuiranog ažuriranja.
Sanja Mohenski, stručnjakinja u Odjelu zaštite na radu Službe sigurnosti prezentirala je pokazatelje o trendu smanjivanja broja ozljeda na radu, naglasila je samostalnu izradu procjene rizika od strane stručnih osoba u članicama holdinga što se pokazalo kvalitetnim rješenjem zbog poznavanja procesa i uvjeta rada, osvrnula se na analitički pristup analizi svake ozljede na radu kao i mjere provedbe unutarnjeg nadzora koji je u funkciji preventive i pruža mogućnost pravodobnog poduzimanja korektivnih mjera.
Povjerenik i koordinator radnika za zaštitu na radu te glavni sindikalni povjerenik i predsjednik Radničkog vijeća podružnice Tržnice Zagreb, Ivica Blažević govorio je o svojim iskustvima u obavljanju niza zadaća vezanih za predstavljanje radnika u pitanjima zaštite na radu te se založio da se po modelu te podružnice isto učini i u drugim organizacijskim dijelovima kako bi radnici aktivno sudjelovali u donošenju i provođenju mjera i aktivnosti vezanih za zaštitu na radu.
Predstavnici Zagrebačkog holdinga upoznati su s europskom kampanjom „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017. koja je usmjerena na održiv rad te sigurnost i zdravlje na mjestu rada u kontekstu sve starije radne snage i produljenja radnog vijeka. Zato je nužno ukazivati na značaj i potrebu dobrog upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu te sprječavanje rizika tijekom cijelog radnog vijeka.
Govoreći o ciljevima kampanje EU OSHA 2016.-2017. „ Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017., ravnatelj Begović istaknuo je da je ona usmjerena na održivi rad, zaštitu na radu i zaštitu zdravlja na mjestu rada u kontekstu sve starije radne snage, a ujedno je pravodoban podsjetnik na činjenicu da će današnji mlađi radnici postati stariji radnici u budućnosti, te da je nužno promicati odgovarajuće uvjete rada i zaštitu radnika od početka rada do stjecanja uvjeta za punu starosnu mirovinu. Zato je osobito važno osigurati poboljšanje uvjeta rada, kvalitete radnih mjesta, podizati radnu sposobnost radnika, vršiti prilagodbu mjesta rada radnicima, čime se postiže povećanje produktivnosti, dulji radni vijek, bolje psihofizičko zdravlje radnika, uz manje izostanaka s rada zbog bolovanja.
Ozljede na radu utječu na povećanje broja dana privremene nesposobnosti za rad i rashoda za zdravstvenu zaštitu. Prosječno je u 2015.g. s rada zbog bolovanja uzrokovanih ozljedama i profesionalnim bolestima bilo odsutno 2.747 radnika. Prvom nacionalnom kampanjom u proteklih 26 godina „STOP ozljedama na radu „ 2016.-2018., Zavod za unapređivanje zaštite na radu želi pozitivno utjecati na provedbu mjera prevencije, holističkog pristupa upravljanju zaštitom na radu, potaknuti i poboljšati razvoj socijalnog dijaloga u ovom području, djelatno sudjelovanje radnika i suradnju njihovih predstavnika te sindikata s poslodavcima, kako bi zajedničkim naporima očuvali radnu sposobnost radnika, smanjili broj odlazaka u prijevremene i invalidske mirovine, smanjili gospodarske gubitke, te osigurali stimulativnu, sigurnu i zdravu radnu okolinu u kojoj će biti moguće doprinositi rastu produktivnosti i konkurentnosti, zaključio je ravnatelj Begović.
U svrhu što kvalitetnije provedbe aktivnosti u svakoj radnoj sredini i pomoći poslodavcima i radnicima te drugim dionicima, Zavod je izradio vodiče i druge materijale: Vodič za analizu ozljeda na radu s praktičnim primjerom analize ozljeda, Vodič za izradu procjene rizika, Vodič za izradu programa osposobljavanja s predloškom, Vodič za unutarnji nadzor stanja zaštite na radu, Vodič za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu, te Akcijski plan mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu s praktičnim primjerom.
Tijekom sastanka predstavnici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu informirali su o drugim aktualnostima iz svojeg djelokruga rada; radu Savjetovališta ZNR 3u1, pripremi informacijskog sustava zaštite na radu, anketi o interesima i potrebama polaznika za edukativnim sadržajima iz područja zaštite na radu, istraživanju o primjeni propisa zaštite na radu, pripremljenom projektu cjeloživotnog stručnog usavršavanja i licenciranju stručnjaka zaštite na radu, razvoju e-učenja u zaštiti na radu, stvaranju e-muzeja zaštite na radu kao i međunarodnoj suradnji. Predstavnici Zagrebačkog holdinga d.o.o. istaknuli su zadovoljstvo kvalitetom i dostupnošću materijala iz područja zaštite na radu na internetskoj stranici Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, zatim, raznim edukativnim sadržajima koji su realizirani u proteklom razdoblju za različite dionike u zaštiti na radu, kao i sveobuhvatnim aktivnostima Zavoda usmjerenim ka unapređivanju ovog važnog područja.
Nakon intenzivnih aktivnosti u ovoj, zadaća je u narednoj 2017.godini nizom aktivnosti i sadržaja dodatno naglasiti važnost ulaganja u zaštitu na radu, promovirati primjere dobre prakse radi prenošenja i primjene pozitivnih iskustava, zatim, djelovati na ostvarivanje ciljeva nacionalne i europske kampanje, te uložiti dodatni napor i mjere kojima će se osigurati zaštita posebnim kategorijama zaposlenih kao što su žene, mladi, stariji radnici, osobe s invaliditetom i smanjenom radnom sposobnošću, kako bi se očuvala njihova radna sposobnost, otklonio njihov prerani odlazak s tržišta rada i socijalna isključenost, istaknuli su predstavnici Zavoda.
Osiguranje stimulativne, sigurne i zdrave radne okoline, podizanje svijesti o značaju prevencije potencijalnih rizika, razvoj kulture u provedbi mjera zaštite na radu, informiranje, edukacija i motiviranje svih dionika prioriteti su na kojima je nužno svakodnevno proaktivno djelovati, suglasni su sudionici sastanka.
Po završetku radnog susreta, predstavnici Zavoda, pozvali su predstavnike Zagrebačkog holdinga d.o.o., svih njegovih podružnica i ovisnih društava na aktivno sudjelovanje u Nacionalnoj kampanji „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018. i kampanji Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) „Zdrava mjesta rada za sve uzraste“ 2016.-2017., te su predložili i partnerstvo u javnom promicanju ovih važnih aktivnosti.