Zapošljavanje maloljetnika

Sukladno članku 20. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/13, 127/17, 98/19 i 151/22) maloljetnik s petnaest godina i stariji od petnaest godina, osim onoga koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje, može se zaposliti uz ovlaštenje zakonskog zastupnika, dakle roditelja ili skrbnika. Roditelj odobrenje daje samostalno, dok skrbnik navedeno ovlaštenje može dati samo na temelju prethodnog odobrenja tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Nakon što zakonski zastupnik ovlasti maloljetnika za sklapanje određenog ugovora o radu, maloljetnik je poslovno sposoban za poduzimanje svih pravnih radnji u vezi ispunjenja prava i obveza iz toga ugovora. Tada ugovor o radu može sam sklopiti i raskinuti, kao i poduzimati sve ostale radnje koje su povezane s tim ugovorom. Međutim, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj. Radi zaštite ćudoređa, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima, kao i na drugim poslovima koji bi mogli ugroziti njegovo ćudoređe (Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik, Narodne novine, br. 89/15, 94/16 i 109/19).

Nadalje, skrećemo pozornost da je noćni rad maloljetnika zabranjen. Noćnim radom maloljetnika zaposlenih izvan industrije smatra se rad u vremenu između dvadeset sati uvečer i šest sati ujutro idućega dana. Naime, članak 70. Zakona o radu zabranjuje noćni rad maloljetnika, osim ako je takav rad privremeno prijeko potreban u djelatnostima koje su uređene posebnim propisima, a ne mogu ga obaviti punoljetni radnici, no takav posebni propis nije na snazi u Republici Hrvatskoj.

Slijedom navedenog, unatoč suglasnosti roditelja maloljetnika nije dopušteno istog zaposliti na poslovima koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj, odnosno na način da sukladno rasporedu radnog vremena posao obavlja u vrijeme noćnog rada.

Vezano uz postupak koji prethodi početku rada u radnom odnosu, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za rad maloljetnika (Narodne novine, broj 55/23) propisuje kako poslodavac ne smije zaposliti maloljetnika prije prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti maloljetnika na odgovarajućim poslovima. Zdravstveni pregled maloljetnika obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika koju izdaje poslodavac (Obrazac MA-1, u prilogu Pravilnika), koja uputnica naročito sadrži podatke o poslu na kojemu će maloljetnik raditi ili radi, trajanju posla te opasnostima i štetnostima kojima tijekom posla maloljetnik može biti izložen. Nakon obavljenog zdravstvenog pregleda u ustanovi koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili privatnoj ordinaciji medicine rada ili trgovačkom društvu koje u svom sastavu ima djelatnost medicine rada te s poslodavcem ima sklopljen ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje obvezno zdravstveno osiguranje, isti izdaju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika za obavljanje određenih poslova (Obrazac MA-2).

Završno, poslodavac je obvezan maloljetnog radnika, kao i svakog drugog (punoljetnog) radnika prije početka rada prijaviti kao osiguranika u sustave obveznih osiguranja te u tom pogledu nisu propisane dodatne obveze poslodavca.